Образование

Английските думи, които най-често използват българите във Великобритания

Има думи, които много от нас ще срещат в ежедневието си в Обединеното кралство и е добре да научим значението им. Някои от тях дори чуваме, когато сънародниците ни си говорят на български – с тези думи така свикваме, че употребяваме вместо българските. Други думи се употребяват в друго значение, което е малко по-различно от това, което ни е известно в България.

Ето някои от думите, които най-често използваме. След всяка дума е дадено и значението, което може да бъде по-различно от първото и обикновено известното ни значение.

MOT /em əu ti:/– годишният технически преглед на автомобил

Third party, fire and theft /ˌθə:d ˈpɑː.ti faɪər ənd θeft/ – застраховка “гражданска отговорност”, пожар и кражба,

Comprehensive /ˌkɒm.prɪˈhen.sɪv/ – пълно автокаско – това е вид автомобилна застраховка, която покрива и щети върху превозното ви средство, която не е от произшествие – например пожар, вандализъм или падащи предмети (дърво, градушка) и др.

No Claim bonus /ˌnəʊ.kleɪm ˈbəʊ.nəs/,също и No Claim Discount /ˌnəʊ.kleɪm ‘diskaunt]/(NCD) – сума-бонус, с която се намалява цената на автомобилната застраховка, за липса на застрахователни искове за определен период от време

Charge /tʃɑːdʒ/ – таксувам, в някои случаи – такса

Penalty /ˈpen.əl.ti/ – глоба, наказание

Tube /tʃuːb/ – метро

Underground /ˌʌn.dəˈɡraʊnd/ – метро

Bus lane /ˈbʌs ˌleɪn/ – автобусна лента, която се използва само от автобусният транспорт – целодневно или в пиковите часове

Pay slip /peɪ slɪp/ – фиш за заплата при наети служители.

Wages /ˈweɪ·dʒəz/ – заплата (за ден, седмица или месец)

Earnings /’ə:niŋz/ – заработка – сумата, заработена за определения период

CSCS – в строителството – Construction Skills Certification Scheme е водещата сертификационна схема във Великобритания за строителната индустрия. Преминават се изпити и се получават карти, доказващи, че работникът има нужната квалификация Public-liability insurance /ˈpʌb.lɪk laɪ.əˈbɪl.ə.ti ɪnˈʃuə.rəns/– фирмена застраховка „Гражданска отговорност“, покриваща щети, нанесени на трети лица, причинени от действие или виновно бездействие на служители на фирмата

Employed /ɪmˈplɔɪd/ – служител, нает на трудов договор

Self-Employed /ˌself.ɪmˈplɔɪd/ – самонаето лице, едноличен търговец. Сам организира работния процес, работи и получава заплащане от клиенти. Сам се осигурява и плаща данъците си.

Tax return /ˈtæks rɪˌtə:n/ – годишна данъчна декларация

Ltd. (Limited от Limited company) –  е писмено съкращение за „ограничена“, когато се използва след името на дружество с ограничена отговорност до размера на внесения капитал, подобно на българските ЕООД или ООД.

Sole Trader /səʊl ˈtreɪ.dər/ – едноличен търговец, самонаето лице, със собствен бизнес, без партньор или акционери.

Bank statement /ˈbæŋk ˌsteɪt.mənt/ – банково извлечение; документ, показващ всички пари, внесени и изтеглени от банкова сметка. Банката обикновено ги изпраща на клиента си месечно, ако той не предпочете друго.

Bill /bɪl/ – сметка, парите, които дължите за предоставени стоки или услуги.

Receipt /rɪˈsiːt/ – касова бележка, доказателство, че са получили пари от вас.

Invoice /ˈɪn.vɔɪs/  фактура

Direct debit /ˌdaɪ.rekt ˈdeb.ɪt/ – директен дебит

Standing order /ˌstæn.dɪŋ ˈɔːr.dɚ/ – нареждане за периодични преводи

Loan /loʊn/ – заем

Cashpoint /ˈkæʃ.pɔɪnt/ – банкомат

Други думи за банкомат:
bank machine /ˈkæʃ məˌʃiːn/,

ATM /ˌeɪ.tiːˈem/

cash dispenser /ˈkæʃ dɪˌspen.sɚ/

Change /tʃeɪndʒ/– ресто

National insurance Number /ˈnæʃ.nəl ɪnˈʃəu.r.əns ˈnʌm.bɚ/– национален осигурителен номер, определя партидата, по която се плащат осигуровките

UTR /ˈjuː-ˈtiː-ˈɑr/ – unique taxpayer reference– уникален данъчен номер (за самонаети лица и фирми)

Rubbish /ˈrʌb.ɪʃ/– боклук, Rubbish bin – кофа за боклук

Oyster /ˈɔɪ.stɚ/ card – “ойстер” карта” за пътуване в лондонският транспорт. Всъщност думата “ойстер” означава перлена мида.

Lift /lɪft/– асансьор

Carpet /ˈkɑːr.pət/–  мокет, килим

Mobile phone /ˌmoʊ.bəl ˈfoʊn/– мобилен телефон, GSM

Pay as you go /ˌpeɪ.əz.jəˈɡoʊ/ (PAYG) – предплатена услуга, ваучер за GSM

Contract /ˈ’kɔntrækt/ – договор

Switch /swɪtʃ/ – сменям,прехвърям се от един оператор/доставчик на друг, от предплатена услуга към месечен договор и др.)

Overtime /ˈəʊ.və.taɪm/ – работа в извънработно време, допълнителна работа

Ill /il/ и Sick /sɪk/ – болен  

Sick leave[sik li:v]  – болнични

Day off – почивен ден, еднодневен  отпуск

Bank holiday /ˌbæŋk ˈhɒl.ə.deɪ/ – официален почивен ден

Toolbox /ˈtuːl.bɒks/ – кутия с инструменти

Till /tɪl/ – каса в магазин

Queue /kjuː/ – опашка (в магазин)

Value /ˈvæl.juː/ – стойност

Council /ˈkaʊn.səl/ – община

Council house /ˈkaʊn.səl ˌhaʊs/ – общинско жилище, може да бъде наето срещу нисък наем

Appointment /əˈpɔɪnt.mənt/ – среща в предварително запазен час обикновено в здравни или обществени учреждения или за фризьор и др.п.

Book /bʊk/(действие) – запазвам си час (лекар, зъболекар, банка, за интервю за национален осигурителен номер и др.)

Job /dʒɒb/ – работа

Recruitment /rɪˈkruːt.mənt/ – подбор, наемане на персонал

Recruitment agency – агенция за работа

Vacancy /ˈveɪ.kən.si/ – свободна работна позиция

Career /kəˈrɪər/ – кариера

Mate /meɪt/ – приятел (колега, познат или просто някой на улицата, когото искаш да попиташ нещо).

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • Започвам да ценя времето си още повече! септември 10, 2019
    Започвам да ценя времето си още повече! Идния месец имам два изпита в университета Effective Interdisciplinary Study и Introduction to Social and Developmental Psychology. Трябва да намеря време да напиша около 6000 думи и направя няколко презентации. Ще намеря време, като си организирам нещата и не се губя времето.   Няма да си губя времето, […]
    Atanas Chikov
  • СЕРТИФИКАТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА БРИТАНСКО ГРАЖДАНСТВО август 6, 2019
    Ако имате статут за постоянно пребиваване като, Indefinite Live to Remain ( Settled Status) или Permanent Residence, вие може да подадете документи, за да вземете британско гражданство.   Преди обаче да вземете британско поданство, трябва да са изминали 12 месеца от получаване на статута ви, както и да  имате документи за владеене на английски език и да покажете сертификат за […]
    Atanas Chikov

Follow us on Facebook!