Образование

Английските думи, които най-често използват българите във Великобритания

Има думи, които много от нас ще срещат в ежедневието си в Обединеното кралство и е добре да научим значението им. Някои от тях дори чуваме, когато сънародниците ни си говорят на български – с тези думи така свикваме, че употребяваме вместо българските. Други думи се употребяват в друго значение, което е малко по-различно от това, което ни е известно в България.

Ето някои от думите, които най-често използваме. След всяка дума е дадено и значението, което може да бъде по-различно от първото и обикновено известното ни значение.

MOT /em əu ti:/– годишният технически преглед на автомобил

Third party, fire and theft /ˌθə:d ˈpɑː.ti faɪər ənd θeft/ – застраховка “гражданска отговорност”, пожар и кражба,

Comprehensive /ˌkɒm.prɪˈhen.sɪv/ – пълно автокаско – това е вид автомобилна застраховка, която покрива и щети върху превозното ви средство, която не е от произшествие – например пожар, вандализъм или падащи предмети (дърво, градушка) и др.

No Claim bonus /ˌnəʊ.kleɪm ˈbəʊ.nəs/,също и No Claim Discount /ˌnəʊ.kleɪm ‘diskaunt]/(NCD) – сума-бонус, с която се намалява цената на автомобилната застраховка, за липса на застрахователни искове за определен период от време

Charge /tʃɑːdʒ/ – таксувам, в някои случаи – такса

Penalty /ˈpen.əl.ti/ – глоба, наказание

Tube /tʃuːb/ – метро

Underground /ˌʌn.dəˈɡraʊnd/ – метро

Bus lane /ˈbʌs ˌleɪn/ – автобусна лента, която се използва само от автобусният транспорт – целодневно или в пиковите часове

Pay slip /peɪ slɪp/ – фиш за заплата при наети служители.

Wages /ˈweɪ·dʒəz/ – заплата (за ден, седмица или месец)

Earnings /’ə:niŋz/ – заработка – сумата, заработена за определения период

CSCS – в строителството – Construction Skills Certification Scheme е водещата сертификационна схема във Великобритания за строителната индустрия. Преминават се изпити и се получават карти, доказващи, че работникът има нужната квалификация Public-liability insurance /ˈpʌb.lɪk laɪ.əˈbɪl.ə.ti ɪnˈʃuə.rəns/– фирмена застраховка „Гражданска отговорност“, покриваща щети, нанесени на трети лица, причинени от действие или виновно бездействие на служители на фирмата

Employed /ɪmˈplɔɪd/ – служител, нает на трудов договор

Self-Employed /ˌself.ɪmˈplɔɪd/ – самонаето лице, едноличен търговец. Сам организира работния процес, работи и получава заплащане от клиенти. Сам се осигурява и плаща данъците си.

Tax return /ˈtæks rɪˌtə:n/ – годишна данъчна декларация

Ltd. (Limited от Limited company) –  е писмено съкращение за „ограничена“, когато се използва след името на дружество с ограничена отговорност до размера на внесения капитал, подобно на българските ЕООД или ООД.

Sole Trader /səʊl ˈtreɪ.dər/ – едноличен търговец, самонаето лице, със собствен бизнес, без партньор или акционери.

Bank statement /ˈbæŋk ˌsteɪt.mənt/ – банково извлечение; документ, показващ всички пари, внесени и изтеглени от банкова сметка. Банката обикновено ги изпраща на клиента си месечно, ако той не предпочете друго.

Bill /bɪl/ – сметка, парите, които дължите за предоставени стоки или услуги.

Receipt /rɪˈsiːt/ – касова бележка, доказателство, че са получили пари от вас.

Invoice /ˈɪn.vɔɪs/  фактура

Direct debit /ˌdaɪ.rekt ˈdeb.ɪt/ – директен дебит

Standing order /ˌstæn.dɪŋ ˈɔːr.dɚ/ – нареждане за периодични преводи

Loan /loʊn/ – заем

Cashpoint /ˈkæʃ.pɔɪnt/ – банкомат

Други думи за банкомат:
bank machine /ˈkæʃ məˌʃiːn/,

ATM /ˌeɪ.tiːˈem/

cash dispenser /ˈkæʃ dɪˌspen.sɚ/

Change /tʃeɪndʒ/– ресто

National insurance Number /ˈnæʃ.nəl ɪnˈʃəu.r.əns ˈnʌm.bɚ/– национален осигурителен номер, определя партидата, по която се плащат осигуровките

UTR /ˈjuː-ˈtiː-ˈɑr/ – unique taxpayer reference– уникален данъчен номер (за самонаети лица и фирми)

Rubbish /ˈrʌb.ɪʃ/– боклук, Rubbish bin – кофа за боклук

Oyster /ˈɔɪ.stɚ/ card – “ойстер” карта” за пътуване в лондонският транспорт. Всъщност думата “ойстер” означава перлена мида.

Lift /lɪft/– асансьор

Carpet /ˈkɑːr.pət/–  мокет, килим

Mobile phone /ˌmoʊ.bəl ˈfoʊn/– мобилен телефон, GSM

Pay as you go /ˌpeɪ.əz.jəˈɡoʊ/ (PAYG) – предплатена услуга, ваучер за GSM

Contract /ˈ’kɔntrækt/ – договор

Switch /swɪtʃ/ – сменям,прехвърям се от един оператор/доставчик на друг, от предплатена услуга към месечен договор и др.)

Overtime /ˈəʊ.və.taɪm/ – работа в извънработно време, допълнителна работа

Ill /il/ и Sick /sɪk/ – болен  

Sick leave[sik li:v]  – болнични

Day off – почивен ден, еднодневен  отпуск

Bank holiday /ˌbæŋk ˈhɒl.ə.deɪ/ – официален почивен ден

Toolbox /ˈtuːl.bɒks/ – кутия с инструменти

Till /tɪl/ – каса в магазин

Queue /kjuː/ – опашка (в магазин)

Value /ˈvæl.juː/ – стойност

Council /ˈkaʊn.səl/ – община

Council house /ˈkaʊn.səl ˌhaʊs/ – общинско жилище, може да бъде наето срещу нисък наем

Appointment /əˈpɔɪnt.mənt/ – среща в предварително запазен час обикновено в здравни или обществени учреждения или за фризьор и др.п.

Book /bʊk/(действие) – запазвам си час (лекар, зъболекар, банка, за интервю за национален осигурителен номер и др.)

Job /dʒɒb/ – работа

Recruitment /rɪˈkruːt.mənt/ – подбор, наемане на персонал

Recruitment agency – агенция за работа

Vacancy /ˈveɪ.kən.si/ – свободна работна позиция

Career /kəˈrɪər/ – кариера

Mate /meɪt/ – приятел (колега, познат или просто някой на улицата, когото искаш да попиташ нещо).

Категории