Гражданство Имиграция и работа Необходими документи за работа - общ преглед Образование Право на работа: Други статии Преди да заминем Работа като висококвалифициран специалист - highly skilled Работа като нает - employed Работа като самонает - self-employed Работа като студент/учещ се - working students Работа с работна карта - Accession Worker Card

„Българската брошура” на Хоум Офис: Пребиваване и работа в Обединеното кралство

                                  Права и задължения на гражданите                                                     на България и Румъния от 1 януари 2007 г. 


Имам ли право да живея в Обединеното кралство?

Като гражданин на Европейската икономическа зона (ЕИЗ) вие имате право на свободно придвижване в рамките на Европейския съюз. Това означава, че имате право да отидете в която и да е от страните-членки (при условие, че не ви е наложена заповед за депортиране или забрана за влизане в страната) и право на пребиваване за срок от 3 месеца след пристигането ви, като турист. Ако искате да живеете в страна-членка за период, по-дълъг от 3 месеца, трябва да започнете да упражнявате договорно право (Treaty Rights) или да имате разрешение за пребиваване от страната-членка.

Как да покажа, че упражнявам договорно право (Treaty Rights)?

Ако упражнявате договорно право, вие можете да поискате издаване на Регистрационен сертификат (така наречените жълта, синя и др. карти), който потвърждава това.

Вие можете да упражнявате следните договорни права след присъединяването:

• като студент;

• като самонаето лице;

• като лице, което може да се издържа самостоятелно.

 

Съгласно преходните разпоредби, в сила от 1 януари 2007 г., повечето граждани на страните от група A2 (България и Румъния), нямат право да работят като наети от работодател, съгласно законите на ЕС. Вие обаче можете да упражните договорно право на работещи като наети (employed) в Обединеното кралство без ограничение при следните обстоятелства:

• ако на 31 декември 2006 г. или след тази дата имате завършени 12 месеца постоянна и законна трудова заетост като наети (employed) Обединеното кралство;

• ако имате разрешение за влизане или постоянно пребиваване в Обединеното кралство, като това разрешение не подлежи на ограничение за започване на работа;

• ако сте омъжена/женен за гражданин на Обединеното кралство или за лица в Обединеното кралство;

• ако сте член на семейството на гражданин на ЕИЗ, който има право на постоянно пребиваване и не се налага да отговаря на критериите за разрешително за работа.

Гражданите на България и Румъния могат също така да кандидатстват за издаване на регистрационен сертификат, предоставящ пълен достъп до трудовия пазар на Обединеното кралство, ако са висококвалифицирани. Повече информация относно критериите за високо- квалифицирани лица можете да намерите в пояснителните бележки, придружаващи формулярите за кандидатстване, както и на адрес: www.workingintheuk. gov.uk

Трябва ли да имам регистрационен сертификат?

Ако упражнявате договорно право, не е необходимо да придобивате документ, потвърждаващ това, но имате право на регистрационен сертификат, доказващ статута ви, ако желаете да получите такъв. Кандидатстването може да се направи с формуляр BR1 или с формуляр BR2 за висококвалифицирани лица. Формуляри можете да получите от нашия Център за разпространение на тел. 08705 210 224, или посетете www.workingintheuk.gov.uk. Във формуляра за кандидатстване и придружаващите го пояснителни бележки ще бъдат посочени информацията, която трябва да предоставите, процедурата, която трябва да следвате, както и начините за доказване на Вашия статут в Обединеното кралство.

Какви документи са ми необходими, за да докажа, че имам разрешение да работя в Обединеното кралство?

Ако не отговаряте на изискванията за регистрационен сертификат, който ви дава право да работите в Обединеното кралство, или нямате разрешение за постоянно пребиваване, получено преди 1 януари 2007 г., в общия случай, ще трябва да вземете карта на работещ от присъединените страни (accession worker card), преди да започнете работа в Обединеното кралство. Ако се изисква да имате карта, а започнете работа, без да притежавате такава, това може да е подсъдно деяние. Лицата, които отговарят на изискванията за карта на работещ от присъединените страни, обикновено са квалифицирани работници, отговарящи на критериите за издаване на разрешително за работа, съгласно действащите разпоредби. В

ъпреки това разрешение за работа може да бъде давано и на по-ниско квалифицирани работници от България и Румъния, които идват с цел да започнат сезонна работа по Програмата за сезонни селско- стопански работници (SAWS) или за попълване на свободни места за ниско квалифицирани работници в хранителнопреработвателния сектор. Тези процедури подлежат на квота. В повечето случаи лицето, което кандидатства за карта на работещ от присъединените страни, ще трябва да има работодател, който преди това да поиска одобрение за наемането му на работа съгласно действа- щите разпоредби. Ще можете да започнете работа само след издаването на картата.

Картата на работещ от присъединените страни се издава за определено работно място. Ако след това искате да смените работното си място, ще трябва да получите нова карта. Ако вече имате предложение за наемане на работа, ще бъде възможно да получите карта на работещ от присъединените страни (така наречената „лилава карта”) преди пътуването си до Обединеното кралство. За повече информа- ция: тел. 08705210224 и www. workingintheuk.gov.uk Ако притежавате карта на работещ от присъединените страни, вашето разрешение за пребиваване със статут на работещ ще приключи, когато тази работа приключи (освен ако не сте работили без прекъсване в продължение на дванадесет месеца и сте получили право на пребиваване със статут на работещ по законите на ЕС).

Защо трябва да си извадя карта на работещ от присъединените страни?

При условие че работите незаконно, може да бъдете глобени незабавно с глоба до 1000 лири стерлинги. Вашият работодател също може да получи глоба до 5000 лири.

Всеки, който е бил законно нает на работа без прекъсвания за дванадесет месеца, получава права от общността като работещ. Това означава, че имате пълно право да пребивавате със статут на работещ във всяка една от страните-членки, съгласно законите на ЕС и че имате неограничено право на достъп до трудовия пазар на страните-членки. Ако не получите карта на работещ от присъединените страни, за да бъдете наети на работа, няма да можете да се ползвате от пълните права, предвидени от ЕС.

Какво се счита за 12 месеца работа без прекъсвания?

Ако сте работили в Обединеното кралство без прекъсвания за период от 12 месеца, ако сте работили законно в началото и в края на този период, във всеки междинен период от този срок, и ако броят на дните през същия период, в които не сте работили законно, не надвишава 30. Ще можете да получите син регистрационен сертификат на ЕС като потвърждение на това.

Мога ли да си взема отпуск през този 12 месечен период?

Да, но отпускът трябва да е платен и да не прекъсва трудовите отношения. Трябва ли да плащам данъци и национални осигуровки? Трябва да плащате данъци и национални осигуровки, когато доходът ви в Обединеното кралство достигне определено ниво. Това се урежда чрез вашия работодател и обикновено се приспада от заплатата ви. Ако преди време сте рабо- тили в Обединеното кралство и имате притеснения относно данъци и национални осигуровки от поранни периоди, моля, свържете се с линията на Дирекция данъци и митници (HM Revenue and Customs), на телефон 0845608 6000. 

Трябва ли да имам Национален осигурителен номер?

Не е необходимо да имате национален осигурителен номер, за да започнете работа. Трябва да кандидатствате за такъв, ако работите, за да може вашият работодател да гарантира, че всички плащания на национални осигуровки са правилно документирани. Ако още нямате номер, трябва да се свържете с най-близкия офис на Министерството за заетостта и пенсиите (Department for Work and Pensions) в Англия, Шотландия или Уелс. Вашият работодател може също да ви помогне, въпреки че кандидатстването за национален осигурителен номер е ваша отговорност. Трябва да запазите копие от заявлението за национален осигурителен номер като доказателство, че сте спазили това изискване.

Ако преди време сте рабо тили в Обединеното кралство – с разрешително за работа, с разрешително по секторна схема, по програмата за високо квалифицирани имигранти или с работна карта по схема за сезонни селскостопански работници – вече трябва да имате национален осигурителен номер. Националният осигурителен номер не може да се използва като доказателство, че имате разрешение да работите в Обединеното кралство.

Какво да направя, ако съм самонаето лице?

Не ви е необходим документ, потвърждаващ, че имате разрешение да бъдете самонаето лице, но трябва да можете да докажете, че наистина сте самонаето лице, ако това бъде изискано от вас. Трябва да се регистрирате в Дирекция данъци и митници (HM Revenue and Customs), като се обадите на телефон 0845 915 4515., като за целта трябва да имате Национален осигурителен номер.  Ако закъснеете с регистрацията, се налага глоба от 100 лири стерлинги.

Мога ли да работя, ако съм студент?

Да, но за да можете да работите, първо, трябва да си извадите жълт студентски регистрационен сертификат. Този сертификат ще потвърди, че сте гражданин на страна от ЕИЗ, който упражнява договорно право (Treaty Rights) като студент, и ще ви бъде издадено разрешение да работите до 20 часа седмично. Сертификати ще се издават само на лицата, които учат в автентични учебни заведения, включени в Регистъра на образователните институции (Register of Education Providers) на Министерството на образованието и професионалните умения (Department of Education and Skills (DfES). Списък с тези институции можете да намерите на: www. dfes.gov.uk/providersregister/

Аз съм студент, но не искам да работя. Трябва ли да имам регистрационен сертификат?

Не. Вие не се нуждаете от регистрационен сертификат, за да имате право на пребиваване като студент. Сертификат ви трябва само ако искате да работите на непълен работен ден, докато учите.

Safe Advice
Tел. 02085 555 143, 07916 143 282
www.safeadvice.co.uk

About the author

Andrey

Категории