Данъци и такси Работа като самонает - self-employed

Данъци, които самонаетите в строителната индустрия лица трябва да плащат

Ако работите в сферата на строителството във Великобритания, трябва да сте наясно със Схемата за строителната индустрия (CIS), въведена с цел да се намали укриването на данъци.

Схемата се прилага за всички предприемачи (изпълнители), работещи в сферата на строителството във Великобритания. Предприемачите трябва да се регистрират в CIS преди да започнат работа в строителството. За подизпълнителите регистрацията в схемата не е задължителна, но обикновено, ако не го направят ще плащат по-високи вноски за данъци и осигуровки.

Средната сума възстановени CIS данъци е £1453

Схемата за строителната индустрия се отнася до:

Работещи на свободна практика

Собственици на дружество с ограничена отговорност

Съдружник или партньор в тръстова организация

Как работи CIS?

Всеки включен в Схемата за строителната индустрия предприемач трябва да удържи 20% от доходите Ви (вие сте подизпълнителя) и да ги отчете на Данъчните власти (HMRC). Тази сума ще се приспадне при изчисляването на данъците и осигуровките Ви.  Ако не се регистрирате в CIS, предприемачът трябва да  приспадне 30% от доходите Ви.

След като се регистрирате в Схемата за строителната индустрия, предприемачът трябва да Ви предостави CIS ваучер или сертификат, който доказва удържаните суми и да подаде данъчна декларация за CIS до HMRC в края на всеки месец.

Не се удържат суми от доходите ако подизпълнителят отговаря на условията  за получаване на брутни плащания (вижте по-долу).

Трябва да се регистрирате като изпълнител ако:

Вие плащате на подизпълнители за извършването на строителна дейност

Вашият бизнес не се занимава със строителна дейност, но харчите средно над един милион паунда годишно за строителна дейност за период от 3-години

За да се регистрирате като подизпълнител Вие:

Трябва да извършвате строителна дейност за предприемач.

Средната сума възстановени CIS данъци е £1453

Схемата за строителната индустрия се отнася за дейности като:

 •        Полагане на основи и осигуряване на достъп до строителен терен
 •        Обща работа (груб строеж, полагане на тухли, покриви)
 •        Промени в конструкцията, ремонти, събаряне
 •        Монтаж на системи за отопление, осветление, електроенергия, вода и вентилация
 •        Почистване на сгради след строителна дейност

Изключения

Не е нужно да се регистрирате, ако извършвате само определени задачи, като тези свързани с:

 •        архитектура и геодезия
 •        наемане на скеле (без работниците)
 •        полагане на подови настилки
 •        производство на материали, използвани в строителството, включително машини и съоръжения
 •        доставка на материали
 •        работа на строителни обекти, която не е свързана със строителството – например управление на стол за обяд или други услуги.

В наръчника CIS guide for contractors and subcontractors ще намерите по-подробна информация за това кое е и кое не е обхванато от схемата.

Ако вашият бизнес се намира извън Великобритания

Дори бизнесът Ви да се намира извън Обединеното кралство, ако извършвате строителни работи като изпълнител или подизпълнител ВЪВ Великобритания, то за Вас важат същите CIS правила.


Ако сте регистриран като подизпълнител в Схемата за строителната индустрия (CIS)

Плащания

За да нямате проблеми при получаването на вашите възнаграждения, трябва да дадете на изпълнителя същото име или търговско наименование на бизнеса си, което сте дали при регистрацията му в Схемата за строителна индустрия (CIS).

Ако не го направите, това може да повлияе на сумата, която ще Ви платят.

Приспаднати суми

Когато даден изпълнител Ви плаща в рамките на Схемата за строителната индустрия, той обикновено ще удържи 20% от доходите Ви – сума, която ще се приспадне при изчисляването на данъците и осигуровките Ви.

Тази сума може да бъде и по-висока – 30%, в случай че:

 •       не сте регистрирани в Схемата за строителната индустрия
 •       не могат да направят справка за вас
 •       впишете бизнеса си с погрешно име

Изпълнителят трябва да Ви предоставя месечни отчети за плащанията и удръжките. Използвайте ги, за да изчислите дали все още дължите суми за данък и осигуровки към HM Revenue and Customs (HMRC) или имате право на възстановяване.

Статус брутни плащания

Можете да кандидатствате за статус брутни плащания, когато се регистрирате в Схемата за строителната индустрия. Това означава, изпълнителят да не удържа суми (за данъци и осигуровки) от плащанията си към Вас и Вие сами ще платите всичките си данъци и осигуровки в края на данъчната година.

Подизпълнителите на свободна практика трябва да подадат данъчна декларация до края на данъчната година на 5 април, и преди крайния срок през октомври. HMRC ще изчисли какви данъци и осигуровки се дължат, за да не удържа суми по Схемата за строителната индустрия.

Имате право да получавате Статус брутни плащания само ако и трите условия по-долу са изпълнени:

 •        Строителната дейност се извършва във Великобритания и се обслужва чрез банкова сметка във Великобритания
 •        Нямате неподадени данъчни декларации или неплатени задължения
 •        Годишният Ви оборот е £30,000 или повече*

*HMRC ще разгледа вашия оборот през последните 12 месеца. Без приспадане на ДДС и цената на материалите, вашият оборот трябва да бъде най-малко:

– £30,000, ако сте едноличен търговец

– £30 000 за всеки партньор, когато става въпрос за съдружие или поне 100 000 паунда за цялото дружество

– £30 000 за всеки директор на дружество или поне 100 000 паунда за цялата компания

Ако фирмата Ви е управляване от 5 души или по-малко, трябва да имате годишен оборот от £30,000 за всеки от тях.

Разходи и удръжки

Като подизпълнител в системата CIS, Вие можете да възстановите много служебни разходи.  Разходите трябва да са направени  единствено за целите на бизнеса, а не за лични нужди. Така например, ако пробегът на колата Ви за служебни цели е 60% от общия пробег, можете да възстановите само 60% от общия пробег на колата.

За служебни разходи се признават такива за:

 • Материали, инструменти и оборудване, както и разходите за поддръжката им
 • Автомобил / изминати километри, пътни такси, паркинг, застраховки, гориво, гражданска отговорност, ремонти и т.н.
 • Интернет, телефон и канцеларски материали
 • Защитно облекло (ботуши, каска и т.н.)
 • Административни разходи (счетоводител)
 • Поддръжка на  офис
 • Счетоводни такси
 • Реклама

Не забравяйте – най-важното е всички разходи да са свързани САМО с вашия бизнес, а не с лични нужди.

ВАЖНО: Трябва да пазите всички документи за данъчни облекчения, за да можете да  възстановите надплатен данък по Схемата за строителната индустрия.

Плащане на данък и възстановяване на удържани суми

Когато сте регистрирани в Схемата за строителна индустрия (CIS), все още сте отговорни за плащането на съответния данък и осигуровки за бизнеса си, дори и изпълнителите да са удържали суми през цялата година.

За да Ви помогнат при осчетоводяването, изпълнителите ще Ви дават месечно изявление за това, което са ви платили, и удръжките, които са направили.

Еднолични търговци и партньори

В края на данъчната година изпратете данъчната си декларация за самооценка, както обикновено. Трябва да запишете:

– пълните суми по вашите фактури като доходи

– всички приспадания, които изпълнителите са направили, в полето „CIS deductions“.

HM Revenue and Customs (HMRC) ще изготви вашата данъчна и осигурителна сметка, като премахне всички удръжки, направени от изпълнителите.

Ако след това все още дължите данък, ще трябва да го платите до 31 януари след края на данъчната година.

Ако се дължи възстановяване на данъка, HMRC ще изплати сумите обратно.

Фирми с ограничена отговорност

Ако имате статус на брутни плащания, декларирайте всичките си приходи във вашата корпоративна данъчна декларация, както обикновено.

Ако плащате удръжки по Схемата за строителната индустрия и сте надплатили, трябва да изискате възстановяването им отново чрез месечната схема за заплати на фирмата Ви (PAYE). Не се опитвайте да възстановите сумата посредством вашата данъчна декларация – може да последва наказание, ако го направите.

Изпратете месечното си Пълно известие за плащане  Full Payment Submission (FPS), както обикновено, към HMRC.

Изпратете и Обобщен отчет за плащанията на работодателитеEmployer Payment Summary (EPS). Въведете общите отчисления за CIS за годината до момента.

HMRC ще премахне CIS удръжките oт това, което дължите за PAYE и осигуровки. Платете остатъка до обичайната дата.

Ако за периода PAYE плащанията на вашата компания са сведени до нула и все още има някои CIS удръжки, които не сте могли да си възстановите, пренесете това към следващия месец или тримесечие (през същата данъчна година). Използвайте EPS за да съобщите на HMRC че нямате нищо за плащане.

Пазете извлеченията си и водете отчети

Вашата компания трябва да пази извлеченията за възстановените обратно суми за месечната или тримесечната Ви PAYE сметка.

Можете да използвате формуляра CIS132 или да запазите собствените си извлечения.

Ако сте платили твърде много за CIS удръжки

HMRC ще изплати всички удръжки, които вашата компания не е успяла да си върне от PAYE сметката си през данъчната година.

Ако фирмата Ви бъде закрита

Ако фирмата Ви бъде закрита, лицето, което я управлява, трябва да изпрати писмо до HMRC, за да поиска CIS удръжките да бъдат изплатени незабавно.

NIC and EO
HM Revenue and Customs
BX9 1BX

Ако не разполагате с всичките си CIS отчети

Ако не сте получили всички CIS отчети от Вашия изпълнител, можете да поискате от него да Ви изпрати копия.

Ако изпълнителят за когото работите спре търговската дейност и не успеете да получите всичките си CIS отчети, трябва да пишете до HMRC.

Включете следната информация:

 •         Вашето име, адрес и уникален номер на данъкоплатец (UTR)
 •         името и адреса на изпълнителя
 •         данъчен референтен номер на изпълнителя – ако го знаете
 •         датите на плащанията или данъчните месеци, за които изпълнителят Ви е платил
 •         причината, поради която нямате отчети или копия от такива

NIC and EO
HM Revenue and Customs
BX9 1BX


Ако сте регистриран като изпълнител в Схемата за строителната индустрия (CIS)

Удръжки и плащания към подизпълнители

Когато плащате на подизпълнител, обикновено удържате определена сума от плащанията към тях, която е предвидена за покриване на техните данъци и осигуровки.

HM Revenue and Customs (HMRC) ще Ви кажат колко да приспаднете от плащанията си към подизпълнителя, когато направят справка за тях.

Размерът на удръжките по Схемата за строителната индустрия (CIS) е:

– 20% за регистрираните в CIS  подизпълнители

– 30% за нерегистрираните подизпълнители

– 0%, ако подизпълнителят има статус „брутно плащане“

Вие трябва да платите тези удръжки на HMRC – те се броят като авансови плащания към данъка и осигуровките на подизпълнителя.

Как да направите CIS удръжки

За да направите удръжки от плащането към подизпълнителя, започнете с общата (брутната) сума по фактурата на подизпълнителя.

Извадете сумите, които подизпълнителят е платил за:

 •         ДДС
 •         материали
 •         оборудване, което вече не може да се използва („консумативи“)
 •         използваното (за целите на работата) гориво
 •         оборудване, наето за целите на работата
 •         производствени или сглобяеми материали

Накрая извадете CIS процента (който Ви е даден от HMRC) от останалата сума. Така остава нетната сума, която трябва да платите на подизпълнителя.

Плащания към подизпълнители

Обикновено плащате на подизпълнителите си директно. В зависимост от случая обаче, можете да им платите и посредством трета страна (роднина или дългова компания).

Ако правите удръжки, трябва да предоставите на подизпълнителя извлечение за плащанията и удържаните суми в рамките на 14 дни след края на всеки данъчен месец.

Пример

Ако данъчният месец е от 6 май до 5 юни, трябва да изпратите извлечението до 19 юни.

Ако не извършвате плащания

Ако знаете, че няма да плащате на подизпълнителите в рамките на до 6 месеца, можете да поискате Вашата схема да стане „неактивна“. HMRC няма да Ви праща декларации за този период.

Плащане на удръжки към HMRC

Трябва да платите на HM Revenue and Customs (HMRC) всички удръжки, които сте направили.

HMRC ще създаде схема за плащане по Схемата за строителната индустрия за Вас, когато се регистрирате като изпълнител.

Ако вече имате служители, HMRC ще промени Вашата съществуваща схема PAYE в схема PAYE / CIS. Трябва да извършвате едно плащане на всеки месец или тримесечие за покриване на PAYE таксите, осигуровките и CIS удръжките.

Кога и как да плащате

Плащанията към HMRC се извършват всеки месец до 22-ро число (или на 19-то, ако плащате чрез пощенски запис). В случай че закъснеете с тези плащания, за Вас може да последва наказание.

Изплащането на отчисления за CIS към HMRC става по същия начин, както плащанията по PAYE и осигуровките.

Плащането на CIS удръжките към HMRC става по същия начин както при PAYE плащанията и тези за осигуровки.

Прочетете другата ни статия, свързана с данъците, които самонаетите трябва да плащат тук >>> Данъци, които самонаетите лица трябва да плащат | Инфо за UK

 

About the author

infozauk

1 Comment

Click here to post a comment

 • Браво за статията! Много ясно написано, схванах неща, които дълго време не можех да разбера, а съм от доста време в УК.
  Има инфо и за Full Payment Submission (FPS), и за Employer Payment Summary (EPS).
  Уважение към автора на статията!

Категории