Законодателство / Правни въпроси Право Семейство

Детска издръжка (втора част)

 

Първа част на статията може да намерите тук.

Какво ще се случи, ако не сте съгласни с решението за детска издръжка?

Ако Агенцията за защита на правата на децата е изчислила размер на издръжката, с който не сте съгласни, можете да поискате преразглеждане на решението. Служителите на агенцията ще преизчислят сумата и в случай, че има нужда, ще направят съответните поправки. В случаите на увеличаване или намаляване на издръжката за валидна дата се счита денят на първоначалното решение за издръжка. Ако сте поискали преизчисление в рамките на един месец от деня на получаването на уведомителното писмо, има два варианта:

  • плащащият издръжката да направи съответните доплащания или
  • упражняващият родителските си права да върне известна сума, ако издръжката е намалена.

Ако и след втората проверка се окаже, че не сте доволни от определената сума, можете повторно да обжалвате в рамките на един месец от получаването на уведомителното писмо.

Каква информация е необходима на Агенцията за защита на правата на детето във връзка с определянето на издръжката?

1. Пълният адрес и телефонните номера на двамата родители.

2. Доходите на родителя, който ще плаща издръжката.

3. Броят на децата, за които ще се определя издръжката.

4. Броят на децата, живеещи с родителя, който ще плаща издръжката.

Агенцията действа по принцип много бързо при тези изчисления и ако раз-полага с местонахождението на задължения за издръжката родител, до 4 седмици му изпраща необходимите за попълване формуляри, като максимумът за приключването на цялата процедура е 12 седмици.

По времето, през което агенцията обработва необходимата информация, не се извършват плащания, но ще бъде добре, ако задълженият за издръжка родител прави доброволни плащания за подпомагане на всекидневните нужди на детето (децата). Това е желателно и поради причината, че издръжката се дължи от деня, в който е подадено искането за плащането й, а не от деня, от който е опре-делен размерът й.

Ако задълженият за издръжката направи предварителни вноски и предостави после доказателства за тях, те ще бъдат приспаднати от следващите месечни плащания. Добре ще е и двамата родители да пазят дати и бележки за тези плащания. В случай, че те не са налице, ще се наложи издръжката да се плати повторно или в допълнителен размер за периода от подаването на иска до момента на започването на фактическото плащане.

Ако грижещият се за детето родител получава социални помощи, това ще се отрази ли на размера на бъдещата издръжка?

Не, от април 2010 г. размерът на издръжката не зависи от вида или размера на останалите помощи.

Какво става , ако родителят, плащащ издръжка, дава пари по друга причина на родителя, живеещ с детето?

Ако родителят, задължен да плаща издръжката, плати някаква сума извън определената за издръжка, той може да се обърне към Агенцията за защита на правата на детето и да иска приспадането й от общата сума по издръжката през следващите няколко месеца.

В този случай има точно определени нужди, покриването на които задължително води до намаляването на сумата по издръжката:

1. За заплащане на ипотека или заем и организира-нето на ремонтна дейност на жилището, в което детето живее.

2. За плащане на наема или Council Tax на същото това жилище.

3. За плащане на сметки за газ, електричество или вода за същото това жилище.

4. За поправка на отоплителната инсталация на същото това жилище.

Какво ще стане, ако има промяна в положението на плащащия издръжката родител?

Следва преизчисляване на дължимата сума от страна на агенцията, ако има промяна най-вече при тези данни, на базата на които е била изчислена месечната суми по издръжката. Роди-телят, плащащ издръжката, трябва да уведоми за:

1. Промяна на местожителството си в 7-дневен срок от преместването си на новия адрес.

2. При промяна на работата си – името и адреса на новата месторабота, размера на новата месечна заплата, периода от време, за което е подписан новият трудов договор. Ако разли-ката между досегашната и новата заплата е до 5%, промени в размера на издръж-ката няма да настъпят.

Родителят, живеещ с детето и упражняващ родителските права, трябва да уведоми за:

1. Броя на децата, за които трябва да се плаща издръжка.

2. Колко вечери в седмицата детето остава с преспиване при другия си родител.

Ако Агенцията не може да осъществи контакт със задължения родител?

Ако търсещият издръжка родител не знае координатите на другия родител, агенцията може да използва различни обществени и правителствени източници:

1. Работодателят на задължения да плаща из-дръжка родител, неговия счетоводител.

2. Правителствени организации като Job Centre+, The Pension Service, HMRC, DVLA.

3. Организации, които имат информация за финансовата история на отсъстващия родител, като банки или други финансови организации, организации, проследяващи кредитната история и активност на физически лица (credit agencies), компании, осигуряващи газ, електричество и вода.

Ако задълженият да плаща издръжка откаже да даде на Агенцията необходимата информация за определянето на размера на месечните плащания?

Една от мерките, които агенцията може да предприеме в този случай, е прилагането на default maintenance decision (издръжка при неявяване/не-приемане). Определената сума е фиксирана и за начало на плащането й се счита денят на подаването на иска за издръжка.

В този случай размерът й не се определя от доходите на задължения родител, а по следния критерий:

– £30 на седмица за едно дете,

– £40 на седмица за две деца,

– £50 на седмица за три или повече деца.

Впоследствие, ако задълженият родител изпрати съответната информация на агенцията, издръжката ще бъде преизчислена за периода от датата на подаване на искането. По друг начин стои въпросът, когато искащият издръжката родител не предоставя необходимата информация. В този случай агенцията затваря файла и случаят се счита за приключен.

Източник: BgBen

Категории