Законодателство / Правни въпроси Право Семейство

Детска издръжка (първа част)

Организирането, определянето на размера и получаването на детската издръжка може да стане по три основни начина:

1. Чрез Агенцията за защита на детето (CSA – Child Support Agency);

2. Чрез лично договаряне между двамата родители;

3. Чрез съдебно разпореждане или присъда.

Организиране на детската издръжка чрез Агенцията за защита на детето.

Агенцията изисква необходимата информация от двамата родители и изчислява индивидуалния размер на издръжката. Често пъти така определената издръжка се превежда на агенцията, която я прехвърля на родителя, упражняващ преки родителски права. В случай на неплащане на издръжката от страна на задължения родител или на системни закъснения агенцията предприема съответните съдебни мерки за принудително събиране на дължимата месечна сума.

Кой може да кандидатства за издръжка на дете чрез CSA?

Всеки родител, който упражнява родителски права, живее с детето и покрива ежедневните му нужди, може да се обърне към CSA лично или чрез адвокат, за да иска определяне и изплащане на детската издръжка.

Изключенията в случая са следните:

1. Родителят, упражняващ родителските си права, не може да кандидатства за издръжката на деца, ако същият живее в чужбина, т.е. не е във Великобритания.

2. Родителят, който не живее с децата, не упражнява трудовите си права като работник или служител в английска компания и живее в чужбина.

Можете ли да се обърнете към CSA за помощ и уреждане на издръжката, дори след като тя е била уредена с другия родител?

Ако имате лична уговорка с другия родител, който не живее с детето, можете да се обърнете въпреки всичко и към CSA по всяко време. Те ще изчислят допълнителната сума и ще уведомят другия родител за произтичащите му нови задължения в резултат на направеното преизчисление. Той ще бъде задължен да изплаща издръжката, определена от CSA, и е законово отговорен за това.

Как Агенцията за защита на детето изчислява дължимата издръжка?

Обикновено агенцията изисква информация от двамата родители, за да реши дали се дължи издръжка и в какъв размер. Освен тази информация агенцията има достъп до данните, предоставени от работодателя на родителя-длъжник и от HM Revenue & Customs.

Изчисляването на издръжката става, като се прилага една от четирите ставки към нетния доход на родителя-платец. Доходът тук включва приходите от работа, личната пенсия, бенефити и (в определени случаи) таксови кредити. За нетен седмичен доход се счита доходът след приспадането на таксите, националния осигурителен номер и пенсионните вноски.

Четирите ставки, които се използват за определянето на размера на детската издръжка, са:

1. Основна ставка – когато нетният доход на задължения да плаща издръжка родител е от 200 паунда нагоре на седмица.

2. Намалена ставка – ако доходът е между 100 и 200 паунда на седмица.

3. Изравнена (фиксирана) ставка – когато нетният доход е от 5 до 100 паунда на седмица.

4. Нулева ставка – когато нетният доход е под 5 паунда на седмица.

Други фактори, които оказват влияние при определянето на размера на издръжката:

– броят на децата, живеещи с родителя, задължен да плаща издръжка, за които същи-ят получава детски добавки (child benefit);

– броят на децата, на които родителят плаща издръжки;

– посещенията с преспиване на детето в дома на родителя, с когото не живее – колко чести и редовни са тези посещения, като минимумът е веднъж седмично.

Как ще повлияят върху дължимата издръжка посещения-та с преспиване на детето при родителя, плащащ месечната му издръжка?

В този случай съответният родител вече се счита като до-принасящ към потребностите и нуждите на детето и прави намаление на размера на дължимата издръжка. Това може да стане при минимум престой от една вечер в седмицата и при редовност повече от 6 месеца към момента на иска-нето за определяне или намаляване на дължимата сума за издръжка.

Други фактори, които влияят за намаляване на размера на издръжката:

– когато дължащият издръжка родител се грижи за болно (сакато) дете;

– ако родителят, който не живее с детето, плаща високи пътни разноски за посещенията на детето.

Фактори, които влияят за повишаване на размера на издръжката:

– промени в доходите и работния статут на родителя, плащащ издръжка – повишаване на работната заплата или други парични постъпления;

– когато стилът на живот на родителя, плащащ издръжка, показва по-високи приходи от официално обявените пред CSA за изчисляване на месечните вноски.

Има ли лимит в размера на определената издръжка?

При определянето на издръжката CSA може да из-ползва само нетен доход до 2000 паунда на седмица. Ако родителят, упражняващ родителски права, реши, че размерът на месечните плащания не е достатъчен, той може да се обърне към съда и да изиска допълнителни добавки към издръжката.

Когато родителят, упражняващ родителски права, има право да получава издръжка от повече от един родител за живеещите при него деца.

Ако децата имат повече от един неупражняващ родителските си права родител, роди-телят, който се грижи пряко за тях, може да се обърне към CSA и да подаде искане за издръжка от страна на повече от един родител. Типичният пример е майката, която има деца от първи брак (партньорска връзка) и след развод (раздяла) има второ дете от втори партньор. В случай че не живее с никой от бащите на децата й, тя може да подаде два назависими иска за издръжка на децата към двамата й бивши съпрузи (партньори). В този случай размерът на всяка из-дръжка се изчислява, като се спазват по-горните правила.

Плащанията тук ще станат по следните начини:

– CSA може да превежда обща месечна сума, в която да бъдат включени двете издръжки.

– Разделно плащане, в зависимост от размера и честотата на плащанията на отделните родители.

– Отделни плащания, независими едно от друго.

Когато към един родител, неупражняващ родителските си права, има две или по-вече искания за плащане на издръжка.

CSA прави необходимите изчисления, основани на предоставените данни и разделя по равно дължимите суми по издръжка. Плащанията могат да станат през банковата сметка на CSA или директно по банков път от родител на родител. В случаите, когато родителят, дължащ издръжка, прави плащания чрез CSA и в същото време, по силата на лична уговорка, прави добро-волни плащания по сметка, които надвишават опреде-ления от агенцията размер на издръжка, той не може да поиска приспадане от официално дължимата сума по издръжката.

Съвсем по друг начин стои въпросът, когато издръжката е определена по размер и се плаща в резултат на съдебна при-съда. В този случай плащанията се вземат предвид от Агенцията за закрила на детето и се приспадат към днешна дата. Издръжката, платена  в резултат на съдебно разпореждане, е с много по-голяма тежест от тази, платена вследствие на доброволна уговорка.

Втора част може да намерите тук.

Източник: BgBen

Категории