Имиграция и работа: Правна помощ

Доказателства при трудов спор

Подготовката за явяването на съд означава правилно да подготвим и подредим нашите доказателствени материали. В повечето случаи съдията на първото заседание ще даде общи процедурни направления и ще постанови изискване всяка от страните да предостави в 7 дневен срок до датата на следващото заседание документите, на които основава своите твърдения. Страните трябва да изпратят копия в съда и да бъдат готови да предоставят оригинали, в случаите когато те бъдат поискани за сравнение. Двата основни правни източника, които уреждат вида и формата на доказателствените материали са „The Law of Evidence in the Small Claims Court” и Глава 27 от „Civil Procedure Rules” (CPR).

Според тях тези доказателствени материали най-често са:

1. Писмени и свидетелски показания

2. Устни показания

3. Договори и съглашения

4. Писма, имейли, смс-съобщения и подобна форма на кореспонденция

5. Фактури

6. Обратни разписки

7. Счетоводства

Макар че не съществуват съвсем стриктни правила във Великобритания относно тежестта на доказателствените материали, те трябва да се подготвят предварително, за да отговарят на определени изисквания, тъй като окончателното решение на съда ще се основава именно на тях.

1. Писмените свидетелски показания трябва да се при-държат към темата, да посочват с точност дати, места и подробности. Всички тези показания трябва да завършват с клетвена декларация, че в тях се твърди само истината, доколкото тя е известна на лицето, даващо тези показания. Под декларацията трябва да бъдат поставени личен подпис и дата.

2. Устните свидетелски показания играят много важна роля при доказването на определени факти в съда. Според Рart 27 от CPR, в повечето заседания лицата, които дават устни показания трябва да положат клетва пред съда. Много често обаче, при дела касаещи малки искове е позволено тези показания да се дават без да се полага клетва. В процеса на заседанието обаче, ако съдията прецени, че показанията не съвпадат с фактите по делото или значително се отклоняват от тях, той може да поиска лицето даващо показания да положи клетва. Всички неверни показания, дадени след клетвата се считат за криминално проявление и се наказват като такова.

3. Договорите и съглашенията (уговорките) са най-приемливи като доказателство, когато са изготвени от адвокат, подписани от двете страни и имат дата на подписване. Според английското право устната договореност има същата тежест като писмената, ако може да се докаже с по-нататъшни действия, комуникация, извършена работа, разменени имейли и т.н. В този случай особено голяма тежест имат устните и писмените показания на свидетелите. Веднъж доказан като съществуващ, устният договор се разглежда по същия начин както се разглежда писменият, по отношение на неговото разваляне, неспазване, последствия и отговорности.

4. Писма, имейли, смс-и.

4.1. Писма – те имат дълга доказателствена история в правото. Важно значение при тях има пликът – носещ дата-та на изпращане и получава-не. Писмата, написани ръчно или напечатани и подписани от подателя имат пълна доказателствена тежест и в случаи на възражения срещу автентичността им, се ползват услугите на специални служби, чрез които може да се направи експертиза на почерка, стила или подписа на подателя.

4.2. Имейлите също имат доказателствена тежест и от 2008 г. бе издаден специален Кодекс, който да урежда положението и силата на доказателствената тежест на имейлите, текстовите съобщения (смс-и) и останалите електронни форми на комуникация. Този кодекс носи името “Code of Practice of Legal Admissibility of any Evidential Weight of Information Stored Electronically”. Според него имейлът има доказателствена сила ако спазва определена рамка на издаване и изпращане.

Тези изисквания важат най-вече за компаниите с ограничена отговорност (Ltd.) или неограничена отговорност, обществените организации, сдружения и т.н. Te са задължени да изпращат имейли, които да завършват с данни на компанията (регистрационен номер, лицензионен номер), име на лицето-подател и неговата административна позиция. Много често съдът има същите очаквания и към частните лица, които използват собственото си име, за да извършват дейност като субконтрактори (self-employed). Ако имейлът е изпратен без да се спазят основните изисквания, като име, дата, тема и т.н., съдът може да постави под въпрос истинността му като документ и истинността на твърденията на неговия подател. Особено важно изискване е имейлите да излизат от една и съща електронна поща, в противен случай те лесно могат да бъдат анулирани при възражение от другата страна.

Много е важно страните при започването на процеса на изпълнение на договорената услуга да не забравят, че никога не се знае дали определен имейл няма да се използва от по време на съдебен процес и текстът му да послужи като официално доказателство. Следователно, в тези имейли страните не трябва да излагат информация, мнения или коментари, които не биха направили пред трето лице. Примерно, да се говори, че бизнесът на компанията в момента е доста намалял или че пък тя ще се опита да направи всичко възможно, за да заплати навреме. Имейл, който се написва като отговор на дадена компания (в случая – вашият работодател) трябва да съдържа фирменото име на изпълнителя на поръчката, вашето пълно име и дата на изпращане, за да се счита като редовен доказателствен материал пред съда и да окаже влияние на хода на делото.

4.3. Телефонните съобщения (смс-и) също могат да послужат като доказателство, когато са запазени в паметта на телефона ви. Най-често, вашият адвокат ще изиска да напишете на лист всички смс-и, доказващи вашата теза, според датата и времето на получаването им, както и преводът, ако са на друг език. Ако обаче текстовото съобщение е изпратено от лице, което няма договор със съответния телефонен оператор, ползвало е телефона си по схемата на “Pay as you go” и в момента е с друг телефонен номер, ще бъдете доста затруднени при доказването на твърдението ви, че въпросното лице се явява подателят на тези смс-и или гласови съобщения.

В този случай на помощ идват писмените и устните свидетелски показания на друг получател на смс-и от същия този телефонен номер, който трябва да потвърди, че изпратилото ги лице е същото лице, за което твърдите и вие. Обичайна практика при случаите, когато двете страни са на договор към една и съща телефонна компания е да изиска служебно чрез адвокатите на двете страни пълната разпечатка на телефонната активност на страните. В този случай изпратените смс-и се зачитат като напълно редовен доказателствен материал.

5. Фактурите са сметката, издадена от лицето, предоставящо дадена услуга или вид блага. Според изискванията на английското съдебно право, типичният инвойс трябва да включва следното: броят на предоставените блага (услуги), цената на всяка една от тях, часовете за които е извършена услугата, конкретното й описание, адресът и лицето, на което трябва да бъде направено заплащането. Докато малките покупки или услуги могат да се покрият с дребни кешови плащания, то при по-големите, заплащането трябва да се извърши чрез чек или по банков път, за да има доказуемост впоследствие и трябва да се организира след изпращането и получаването на инвойса, според указания в него срок.

Ако инвойсът има описаното по-горе съдържание, той се счита за легален документ, който може да послужи като доказателство за съществуващ и неизплатен дълг. Посоченият от вас длъжник може да се опита да възрази срещу предявената дължима сума, но инвойсът само по себе си се счита за bona fi de (истински) дълг. Някои компании или самонаети лица, могат да изготвят собствени инвойси, но за предпочитане е те да се закупуват от специализираните магазини и книжарници.

6. Обратните разписки (квитанциите) нямат утвърдена форма и могат да представляват свободно написан текст, който се издава като удостоверение за получено заплащане. Такива обикновено са разписките, които магазините издават при закупуване на дадена стока.

7. Счетоводствата, изготвени от счетоводител също могат да послужат като доказателствен материал при множество съдебни процеси. Едни от най-често срещаните случаи са например тези, които касаят издръжката на деца. Тези документи е най-добре да бъдат изготвяни от т. нар. chartered accountants или поне да носят техния подпис.

Източник: BgBen

Категории