Образование

Започване на училище

 Избор на училище
Вие имате право да изразите мнение относно училището за детето ви. Изразяването на мнение не означава, че на детето ви ще бъде направена оферта в съответното училище, но местните образователни власти (local education authority – LEA) най-вероятно ще се съобразят с вашия избор, като се вземе предвид политиката на приемане в даденото училище.

Когато решите в кое училище желаете детето ви да отиде, ще трябва да уведомите или училището, или LEA, в зависимост от вида на училището, което сте избрал(а). Училището или LEA ще могат да ви предоставят съответния формуляр.

Политика на приемане
Политиките се различават в различните училища, но обикновено критериите включват:
• дали детето има брат или сестра, които вече посещават училището;
• колко далече от училището живее детето;
• дали детето живее в района на училището;
• дали училището е религиозно и дали детето почита съответната религия;
• дали родителите предпочитат училище само за момчета, или само за момичета, или смесено училище;
• дали детето ви е било изключено от две или повече училища. LEA или правителственото тяло могат да откажат приема на подобни ученици;
• дали училището подбира учениците си по академична способности. В гимназиите учениците се подбират изцяло по академични способности. В други училища само определени ученици се подбират по академични способности.

Какво можете да направите ако избора ви на училище е отхвърлен
Ако на детето ви не е предложено обучение в училище по ваш избор, училището или LEA трябва да ви дадат обяснение. Причината може да е заради популярността на училището, в следствие на което няма свободни места.

Можете да проведете неофициален разговор с LEA или правителственото тяло, като по този начин може да избегнете официалната процедура по подаване на жалби и бързо да разрешите проблема. Обикновено има срок за обжалване, така че ако провеждате официална дискусия, проверете дали имате достатъчно време.

Ако, след дискусията и преговорите, LEA или училището отказват да приемат вашия избор и предлагат на детето ви училище, което е неприемливо за вас, можете да обжалвате пред местния комитет по жалбите. Училището или LEA трябва да ви информират как да обжалвате евентуално тяхно решение и какви са сроковете за това.

Деца със специални образователни потребности (special education needs – SEN)
Едно дете се определя като имащо специални образователни потребности (SEN), ако има затруднения с обучението, което изисква специален образователен процес. Учениците с специални образователни потребности, на възраст между 2 и 19 години, имат право да получат редовно обучение, съответстващо на техните потребности и, което може да бъде в специализирано или общообразователно училище, или някъде другаде. Ако искате може да образовате детето си у дома, при условие че образованието е удовлетворително и е одобрено от LEA. Ако детето ви има SEN, или смятате, че може да има, свържете се колкото си може по-скоро с LEA, за да го обсъдите. Освен това, има множество организации, които могат да осигурят съвет и подкрепа, като Centre for Studies on Inclusive Education (0117 328 4007), които дават информация и съвет относно специалните образователни потребности за децата в предучилищна и училищна възраст до 19 годишна възраст.
Parents for Inclusion (линия за помощ: 020 7582 5008) е самостоятелна организация, която дава информация, съвет и подкрепа на родителите на деца с трудности в образованието.
Contact a Family (020 7608 8700) свързва родителите на децата с трудности в образованието с други семейства и местни групи, оказващи подкрепа.

Дъщеря ми получи диагноза аутизъм. Може ли да продължи са ходи в местното основно училище?
Вашата дъщеря трябва да бъде оценена от LEA и може да бъде определена като дете с специални образователни потребности (SEN). На всички деца с специални образователни потребности трябва да бъде осигурено образование, което отговаря на техните потребности. Това образование може да бъде и във вашето местно основно училище, специализирано училище или някъде другаде, в зависимост от потребностите. Ако смятате, че предложеното обучение не съответства на нейните потребности, имате право да обжалвате решението. Повече съвет и подкрепа можете да получите от Centre for Studies on Inclusive Education на: 0117 328 4007.

Деца с физическо увреждане
Отношението към децата с физическо увреждане в училищата не трябва да е по-различно от отношението към останалите деца, като това се отнася както за настоящите, така и за бъдещите ученици. Повече информация можете да получите от:
Disability Rights Commission (DRC: www.drc-gb.org). Други организации, които предлагат съвет и подкрепа, са:
Council for Disabled Children (020 7843 1900), информационна служба за родители и професионалисти относно потребностите на децата с физически увреждания, ученици и студенти;
Disability Wales (029 2088 7325)
Royal National Institute for Deaf People (www.rnid.org.uk) – 0808 808 0123 (безплатен телефон); textphone: 0808 808 9000 (безплатно).
RNID Information and Casework Service осигурява информация за глухите хора и хората, които имат затруднение със слуха, които са били дискриминирани в образованието.

Equality and Human Rights Commission – уебсайт equalityhumanrights.com Телефони: England – 0845 604 6610 (0161 829 8100), Scotland 0845 604 5510, Wales – 0845 604 8810 ( 029 2044 7710)

Категории