Здраве и здравеопазване

Здраве и безопасност

Всички работодатели имат законното задължение да се грижат за здравето и безопасността на служителите си: например, те трябва да осигурят оборудване за първа помощ, защитно облекло, достатъчно аварийни изходи в случай на пожар и да се уверят, че оборудването е обезопасено.
Нещо повече, съществуват специални правила относно:
• чистота;
• шум;
• оборудване;
• вдигане и носене на тежки предмети;
• опасни вещества;
• тоалетни;
• приспособления за измиване;
• питейна вода;
• места за сядане;
• оборудване за първа помощ;
• температура;
• компютри.

Работни часове и почивки
Почети всички работници имат правото да не надвишават средно 48 работни часа седмично. Работниците на нощни смени не могат да работят повече от 8 часа на денонощие. Работниците над 18 години (възрастни работници) имат правото на един свободен ден в седмицата. Работниците между 16 и 18 (млади работници) години имат право на два свободни дена в седмицата. Възрастните работници имат право на 11-часова непрекъсната почивка в денонощието и минимум на 20-минутна почивка, ако работния им ден е по-дълъг от 6 часа. Младите работници имат право на 12-часова непрекъсната почивка в денонощието и минимум на 30-минутна почивка, ако работят повече от 4 часа и половина на ден.
Уебсайтът на Health and Safety Executive (www.hse.gov.uk) осигурява информация за правата и задълженията на работниците. HSE имат и информационна линия (08701 545500). Ако смятате, че работната ви среда е нездравословна и опасна, трябва да се свържете с Health and Safety Executive или с местната служба за здравословна околна среда.

Категории