Имиграция и работа Работа като самонает - self-employed

Издаване на фактура

Ако работите като самонаето лице на Острова и имате своя фирма, едно от нещата, които ще трябва да правите всеки път след като продадете стока или предоставите услуга на юридическо лице е да му издадете фактура (invoice).

Обърнете внимание, че фактурата не е касов бон (receipt) – той само потвърждава сумата, която клиентът ви е заплатил.

Когато ви се налага да издадете фактура, тя трябва да съдържа следната информация:

–        Каква е сумата, която клиентът трябва да ви заплати;

–        В какъв срок трябва да ви бъде изплатена тя.

Освен това, задължително трябва да се впишат и следните неща, за да бъде валиден документът:

–        Най-отгоре трябва да пише точно и ясно Invoice, за да може да се признае за фактура;

–        Фактурата трябва да има уникален идентификационен номер;

–        На нея трябва да има вашите имена или името на фирмата и адрес;

–        Името на клиентската фирма и адресът й;

–        Точно и ясно описано за какво се издава фактурата – продажба на стоки или предоставяне на услуги;

–        Датата, на която са продадени стоките или са предоставени съответните услуги (supply date);

–        Датата на издаване на фактурата;

–        Количеството на продадените стоки;

–        Размерът на ДДС (VAT), ако и двете страни са регистрирани по ДДС;

–        Общата дължима сума.

Ако компанията ви е ООД (Limited Company) във фактурата трябва да добавите:

–        Регистрационен номер на компанията;

–        Адрес по регистрация.

При издаването на фактурата вие имате право да определите собствени правила за срока на изплащането й, като може да добавите определена отстъпка за по-ранно погасяване.

Освен ако не сте определили свой срок за изплащане на фактурата, който е вписан в нея, клиентът трябва да ви изплати дължимото в срок от 30 дни от получаването на фактурата или стоките/услугите.

Ако клиентът не спази определените срокове за плащане, вие сте в правото си да започнете да начислявате лихва за това, но не е задължително да го правите.

Категории