Пари и финанси Пенсиониране, пенсии Помощи - Benefits

Издръжка/парична помощ от фонд обществено осигуряване

ПЕНСИОНЕН КРЕДИТ

Пенсионният кредит е нагледно оценена помощ за хората на или над 60 години. Тя се състои от две части – гаранционен и спестовен кредит. Гаранционният кредит събира седмичния ви доход до гарантирано ниво, а спестовния кредит е за хората, които разполагат с малко доходи или спестявания. Може да имате право да претендирате поотделно, или заедно, за двете части на кредита, в зависимост от обстоятелствата.

Може да претендирате за Пенсионен кредит независимо от това дали работите и не е необходимо да сте плащал(а) вноски за National Insurance, за да получите този вид помощ. Приготовленията за подаване на иск и изплащане на пенсионни кредити се извършват от Пенсионната служба. Пенсионната служба няма собствени офиси, в които могат да ходят хората, но можете да се свържете с тях по телефона, чрез техните местни служби, или чрез техните организации, като местните социални служби.

Кой може да помогне?
Пенсионната служба (национална линия за помощ: 0800 99 1234; textphone: 0800 169 0133; www.thepensionservice.gov.uk).

 

ИЗМАМА С ПОМОЩИТЕ

За да разберете дали имате право на помощи, DWP може да проведат определени проверки, за да се уверят, че предоставената от вас информация в исковия формуляр, или по време на интервюто, е истинска. Един от начините, по който DWP може да направи подобно проверки, е като сравни казаното и написаното от вас в исковия формуляр с вашето досие, което се съхранява при друга правителствена организация. Това означава, че DWP може да попита Inland Revenue дали според техните досиета вие плащате данък, като по този начин се разбира дали работите.
Местните власти, които се занимават с Council Tax Benefit или Housing Benefit, също могат да проведат проверки по исковете за помощи.
Проверките по исковете за помощи могат да бъдат направени по всяко време, не само при първоначалното подаване на иска. Понякога проверките се правят за всички лица, получаващи определени помощи за определени групи, като самотни родители.
Оторизираните служители могат да изискат информация за вас и семейството ви от множество частни и държавни организации, като:
• банки, building society и кредитни институции, включително кредитни компании и компании за парични транзакции;
• застрахователни компании;
• кредитни агенции;
• образователни центрове;
• водни, газови и електрически доставчици;
• телекомуникационни компании, включително и мобилни оператори;
• Student Loan Company;
• чуждестранни власти.
Ако по някакъв начин не сте бил(а) откровена с DWP или местните власти, вие ще бъдете извършител на измама, например, ако не сте ги уведомил(а) за промяна в обстоятелствата, която е засегнала правото ви на помощи. Дори и да не извършвате измама, липсата на информиране за промяна в обстоятелствата може да доведе до надплащане на помощи, които вие ще трябва да платите отново.
Ако DWP или местните власти ви заподозрат в измамно претендиране за помощи, те ще проведат разследване за вас. Измамата с помощите е криминално престъпление. Ако DWP или местните власти имат доказателство, че вие сте извършител на подобна измама, вие може да бъдете съден(а), или накаран(а) да платите глоба като алтернатива на съдебното производство.

ОТПРАВЯНЕ НА ЖАЛБА

Всеки има право да очаква благоразумен стандарт на обслужване от агенция в държавния сектор. Тук се включват хората, които предявяват искове за помощи, данъчни и пенсионни кредити, или които правят запитвания по National Insurance, или притежават оценка за помощи за издържане на дете. Ако сте получил(а) некачествена обслужване или сте бил(а) поставена в неравностойно положение поради допуснати грешки или ненавременен отговор, трябва да обмислите варианта за подаване на жалба.
Може да се оплачете независимо от това дали претендирате за помощи или данъчен кредит. Все пак, жалбата не е начин за опровергаване на решение. Ако смятате, че решението не е правомерно, трябва да поискате повторно разглеждане, или да обжалвате. Може да подадете жалба, както и да поискате повторно разглеждане на решението.

Видове жалби
Некачествено обслужване
Трябва да помислите за обжалване при некачествено обслужване, ако ви се е случило нещо от следните неща:
• грубо отношение;
• нежелание да се отнесат към вас като към някого със съответните права;
• отказ за отговор на разумни въпроси;
• липса на информация, при ваше поискване, за правата ви;
• съвет, който е подвеждащ или недостатъчен;
• предубеденост или несправедливо отношение, например, поради раса, пол или физическо увреждане. Трябва да отправите жалба ако смятате, че има дискриминация;
• липса на информация за правото ви да оспорвате решение и(или) за правото ви на обжалване.

Закъснение
Трябва да помислите за подаване на жалба, ако се е наложило да чакате прекалено много за разглеждането на ваш иск, или за даване на обяснение. Служителите, които се занимават с помощи или данъчни кредити, обикновено имат срокове за разглеждането на дадена жалба. Тези срокове могат да бъдат показани на видно място в местната служба, или може да попитате за тях.

Неефективност
Трябва да помислите за подаване на жалба ако сте жертва на липса на ефективност, например, ако службата, която се занимава с помощи или данъчни кредити загуби документите или престане да превежда плащания.

Недостатъчна информация
Ако не сте удовлетворен(а) от съвета и информацията, дадени ви от правителствена служба, трябва да помислите за подаване на оплакване. Например, може да не са ви информирали за помощ, за която е можело да подадете документи, или може да ви е дадена невярна информация относно вашето National Insurance досие.

Затруднение при свързване със службата
Трябва да помислите за подаване на жалба, ако ви е било прекалено трудно да се свържете със съответната служба, или не са ви отговаряли на писма или телефонни обаждания.

Надплащане и недостатъчно плащане
Ако е имало надплащане или недостатъчно плащане на помощи, трябва да помислите за подаване на жалба. Дори и да ви се изплати правилната сума след недостатъчно плащане, може да сте бил(а) поставен(а) в неизгодно за вас положение за определен период от време.

Право на преводач
Ако първият ви език не е английски, а службата не ви осигури преводач, трябва да помислите за подаване на жалба. Имате право на помощ с исковите формуляри, писмата и разбиране на правата ви, ако не говорите английски като първи език.

Резултати от подаването на жалба
Ако подадете жалба, може да постигнете, например:
• извинение за случилото си;
• обяснение за възникването на проблема;
• уверение, че проблемът ще бъде разрешен, ако е възможно;
• промяна в процедурата;
• финансова компенсация при определени обстоятелства.

Компенсация
При определени обстоятелства, например, голямо закъснение, грешен съвет или финансова загуба, вие може да имате право на компенсация. Все пак, тези плащания са по усмотрение, така че не съществува неотменно право на компенсация.

Къде да подадете жалба
Трябва да подадете жалба до службата, която се занимава с вашите помощи, данъчен кредит, Пенсионен кредит, National Insurance или детски помощи. Повечето организации имат собствена вътрешна процедура за подаване на жалби, която трябва да бъде предоставена при поискване. Ще има и мениджър за обслужване на клиенти, който играе ролята на свързващо звено за жалбите. В последствие ще има и допълнителни законни етапи за разглеждане на жалбата.
Трябва да подадете жалба за:
Housing Benefit и Council Tax Benefit – до местните власти
Помощи и изплащания от Социалния фонд – до DWP
Пенсионен кредит – до Пенсионната служба
Детски помощи – до Child Support Agency
Отношение в Jobcentre – до Jobcentre или Jobcentre Plus
Вноски за National Insurance – до Inland Revenue National Insurance Contributions Office
Данъчни кредити – до Inland Revenue Tax Credit Office
Може да се оплачете неофициално като говорите с мениджъра в съответната местна служба. Ако това не разреши проблема, може да се наложи да направите писмено оплакване. Процедурата по подаване на жалби може да бъде обяснена в брошура, която ще съдържа различните етапи при съставяне на жалба и може да съдържа формуляр за жалби, който може да попълните.

Продължаване напред с жалбата
Може да откриете, че вътрешната процедура за подаване на жалби отнема много време и не дава задоволителни резултати. Съществуват външни, самостоятелни процедури за подаване на жалби относно държавни услуги. Обикновено, от вас се очаква преди това да сте преминал(а) през вътрешна процедура за подаване на жалби.
Жалбите относно Housing Benefit и Council Tax Benefit могат да бъдат разследвани от Local Government Ombudsman.
Жалбите относно други помощи могат да бъдат разследвани от Parliamentary Ombudsman. Освен това, ако се притеснявате за детските ви помощи, можете да се оплачете на Independent Case Examiner. Повече информация за Independent Case Examiner и детските помощи можете да намерите в www.ind-case-exam.org.uk.
Жалби относно National Insurance и данъчни кредити, могат да бъдат разследвани от Adjudicator за Inland Revenue.

Използване на МР (парламентарен член)
Можете да се свържете с вашия МР за помощ на всеки етап от външната или вътрешна процедура за подаване на жалби. За жалби относно Housing Benefit или Council Tax Benefit, местен съветник също може да помогне. МР или съветника може да разрешат жалбата по-бързо и(или) да се уверят, че практиката е променена, така че проблемът да не се появява отново.

NATIONAL INSURANCE

Хората, които работят трябва да плащат вноски за National Insurance, ако получават доходи над определена сума. Тази сума се нарича минимален доход. Той се променя всяка година, обикновено през месец април.
Всеки, който плаща вноски за National Insurance, си има досие. Дали ще имате право на дадени помощи, ще зависи от това досие.
Съществуват четири вида вноски. Те се наричат „класове”. Кредитите са вноски, които се прибавят към вашето досие или когато сте безработен(безработн а), или когато сте нетрудоспособен(нетр удоспособна) поради болест, или когато имате пропуски във вноските и подавате молба за определен кредит, за да се запълнят пропуските. Човекът, който получава кредита не е необходимо да плаща за него.
Кредити се дават и на мъже на възраст 60-65 години, които или получават помощи, или не изплащат вноски от доходите си.
Кредитите не покриват всички помощи и проблемите с тях обикновено са твърде сложни, така че трябва да бъдат разгледани с опитен консултант, например, в САВ.

Как да получите National Insurance номер
National Insurance номер (NINO) се използва, за да идентифицира вашите вноски и досие за помощи. Същият NINO се използва по време на професионалния ви живот. Номерът се състои от две букви, 6 цифри и една буква, например, АВ123456С.На повечето млади хора, чиито родители получават детски помощи за тях, автоматично се изпраща пластмасова карта, показваща техния NINO, точно преди да навършат 16 години.
Ако загубите номера си, например, защото не сте работил(а) в продължение на известен период, или понеже сте го забравил(а), трябва да попитате местната социална служба за копие на вашия номер. Ще ви бъде издадена нова карта.
Ако нямате номер, може да подадете молба до местната социална служба. Трябва да подадете молба за номер ако започнете работа, или ако вие или партньора ви претендирате за помощи. Местната социална служба ще ви интервюира и ще поиска доказателство за самоличността ви, преди да ви бъде издаден NINO.
Ако търсите убежище, можете да подадете документи за NINO по стандартния начин. Ако сте подал(а) документи за убежище и молбата ви е удовлетворена, NINO обикновено ще се издаде автоматично.

Имам две работни места. Трябва ли да плащам вноски за National Insurance и за двете?
Ако имате повече от една работа с различни работодатели, трябва да платите вноски Клас1 за всяко работно място, от което доходите ви са над минималната сума.
Ако сте служител с повече от едно ниско платени работни места, може изобщо да не плащате вноски за National Insurance. Това е така, защото доходите от всяка професия се разглеждат по отделно и ако всеки от тях е под минималната сума, не се плащат вноски за National Insurance.

Изплащане на закъснели вноски
Ако сте служител, който не си е платил вноските, когато е имал доходи над минималната сума, от вас може да се поиска да ги изплатите, като може да се сблъскате и с глоба или съдебно производство.
Ако досието ви не е цялостно, например, защото сте учил(а), може по-късно доброволно да изплатите вноските си. Има множество въпроси, които трябва да разгледате – например, дали закъснелите вноски ще ви дадат право на допълнителни помощи.

Омъжени жени и вдовици
До април 1977г. някои омъжени жени и вдовици можеха да направят избор дали да плащат намалени вноски Клас 1. Някои жени може все още да плащат намалени вноски. Намалените вноски не се имат предвид при даването на помощи, свързани с тези вноски. Тези, които плащат пълни вноски, ще имат право на подобни помощи.

Служители на 60-65 години
Като служител, след като навършите 60 (жени) или 65 (мъже), няма да е необходимо да плащате вноски. Трябва автоматично да получите сертификат за освобождаване поради възраст. Този формуляр трябва да бъде връчен на работодателя ви, така че да не се изплащат вноски. Ако не получите сертификат, трябва да се свържете с вашата местна социална служба.

Категории