Имиграция и работа

Какво се казва в Бялата книга „Брексит“ за имиграцията

Две години след гласуването за референдума за напускане на Европейския съюз, правителството на Великобритания, публикува Бяла книга, описваща какви ще бъдат бъдещите взаимоотношения между двете общности. Документът, състоящ се от 100 страници съдържа някои критерии за бъдещето на имигрантите от ЕС, които ще бъдат интересни и за българите.

Като цяло, правителството още няма окончателна политика за заместване на  свободното движение на хора. Това ще бъде задачата на отделна Бяла книга и законопроект за имиграцията, който ще бъде създаден в близко бъдеще.

По-долу в текста са изложени различните аспекти на Бялата книга, които засягат имиграцията и убежището. Може би най-значим от всички е параграфът, в който се обещава, че „Обединеното кралство се ангажира да членува в Европейската конвенция за правата на човека“ и „ще остане страна по ЕКПЧ след напускането на ЕС“.

Принципният „Брексит“ обаче означава … да се обърне внимание на специфичните безпокойства, изразени в референдума , като се прекрати свободното движение и се въведе нова имиграционна система.

Рамка за мобилност

Гражданите на ЕС са неразделна част от общностите във Великобритания, като в страната живеят 3,5 милиона граждани на общността. Приблизително 800 000 са великобританците в Европейски съюз и те също играят не малка рола в политическия и обществен живот на съюза. Великобритания и ЕС принципно постигнаха споразумение, което гарантира правата на гражданите от ЕС, пребвиваващи във Великобритания и обратното преди излизането на Великобритания от общността. То гласи, че гражданите и на двете страни ще продължат да се придвижват свободно, да живеят и да работят при същите условия, както и до сега, до края на декември 2020 г.

Прекратяване на свободното движение на хора

В бъдеще правителството и Парламентът на Обединеното кралство ще определят вътрешните имиграционни правила, които ще се прилагат. Свободното движение на хора ще приключи, когато Великобритания напусне ЕС и изтече преходния период. Законопроектът ще очертае законодателната рамка, чрез която Великобритания ще има възможност да приложи бъдещата имиграционна система в местното законодателство.

Обединеното кралство ще разработи система, която е валидна за всички части на страната. Отчетът на Консултативния комитет по миграцията (МАС) през септември 2018 г., ще информира и предостави важни доказателства за моделите на миграцията в ЕС и нейната ролята за широката икономика. Допълнителни подробности за бъдещата имиграционна система на Обединеното кралство ще бъдат представени своевременно.

Бъдещи споразумения за мобилност

Всяка бъдеща договореност за мобилност ще бъде съответствана с прекратяването на свободното движение, зачитайки контрола на Обединеното кралство върху неговите граници и целта на правителството да контролира и намали нетната миграция. Търговските споразумения, които обхващат търговията с услуги, включват разпоредби относно мобилността на хората за предоставяне на услуги (известни като ангажименти по „режим 4“). Бъдещото икономическо партньорство трябва да осигури реципрочни мерки в съответствие с приключването на свободното движение, които включват:

  • подкрепа на предприятията при предоставне на услуги и да преместваване техните талантливи служители;
  • да позволят на гражданите да пътуват свободно, без виза, за туризъм и временна стопанска дейност;
  • да улесняват мобилността на студентите и младите хора, като им се даде възможност да продължат да се възползват от водещите световни университети и културните изживявания, които Обединеното кралство и ЕС предлагат;
  • рационализиране и улесняване на законните пътувания, като в същото време засилване на сигурността на границите на Обединеното кралство; и
  • предвижда други разпоредби за мобилност, включително договорености, които да гарантират, че гражданите на Обединеното кралство, които живеят в ЕС и в бъдеще ще продължат да се възползват от пенсионните си права и свързаните с тях здравни грижи.

Тези предложения не засягат договореностите за Общата пътна зона (CTA) между Великобритания и Ирландия и зависимите от Короната. Общата пътна зона (CTA) означава, че ирландските граждани ще продължат да се ползват със специален статут в Обединеното кралство, предвиден в националното законодателство и различен от статута на другите граждани на ЕС.

Бизнес и услуги

Фирмите във Великобритания и глобалните инвеститори разчитат на възможността да се придвижват и привличат таланти, за да подкрепят глобалните операции и да изпращат хора за предоставяне на услуги в цяла Европа. Всъщност мобилността е ключов елемент от икономическото, културното и научното сътрудничество и чрез осигуряването на достъпа на професионалните доставчици на услуги до техните клиенти, напредналите производители могат да разположат ключовия персонал на правилното място, както и учените могат да си сътрудничат във водещи световни проекти.

Ще бъде направен опит за намирене на реципрочни договорености, които да позволят на гражданите на Обединеното кралство да посещават ЕС без виза за краткосрочен бизнес и ще бъдат направени еквивалентни договорености за граждани на ЕС, които идват в Обединеното кралство. Това би позволило платена работа при ограничени и ясно определени обстоятелства, в съответствие с действащата бизнес визова политика.

Туризъм

Към септември 2017 г., жителите на Обединеното кралство са направили приблизително 50 милиона посещения за туризъм в  ЕС и са похарчилит 24 милиарда лири, а жителите на ЕС са направили над 20 милиона посещения, несвързани с бизнеса.

Следователно Обединеното кралство предлага реципрочни механизми за безвизово пътуване, които да позволят на гражданите на Обединеното кралство и на ЕС да продължат да пътуват свободно за туризъм в бъдеще, поддържайки тесните връзки между хората от Обединеното кралство и ЕС.

Правителството желае гражданите на Обединеното кралство и на ЕС да продължат да използват Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК), за да получат здравни грижи, ако имат нужда от тях, докато са на почивка.

Студенти и млади хора

Обединеното кралство и ЕС следва да продължат да дават възможност на младите хора и студентите да се възползват от световните водещи университети, включително културните обмени като Еразмус +.

Обединеното кралство предлага схема за мобилност на младите хора между Обединеното кралство и ЕС, за да се гарантира, че те ще могат да продължат да се радват на социалните, културните и образователните предимства на живота в страните си. Обединеното кралство вече поддържа редица схеми за младежка мобилност с други глобални партньори, например с Австралия и Канада, които могат да се използват като модел.

Обединеното кралство вече има съществуващи договорености с държави с нисък риск, които не са членки на ЕС, които дават възможност за безпроблемен достъп на границата, като например схемата за регистрирани пътници с редица държави като САЩ и Япония. Великобритания иска да постигне съгласие за реципрочни споразумения с ЕС, които да осигурят гладко преминаване на граждани на Обединеното кралство, когато пътуват в ЕС, например за бизнес или почивка. Обединеното кралство ще укрепи сигурността на своите граници, което трябва да включва проучване дали да се прилагат електронни разрешителни  за пътуване и изискване на документи за самоличност, които отговарят на минималните стандарти за сигурност.  На граничните пунктове както сега, туристите и бизнес посетителите няма да бъдат ангажирани с въпроси относно целта на посещението си. Ще бъде минимизирана и административната тежест за онези, които търсят разрешение за пътуване, влизане или пребиваване на територията на другата страна, чрез кратки, прости и лесни за ползване процедури.

Други разпоредби за мобилност

Обединеното кралство ще търси реципрочни споразумения относно бъдещите правила по отношение на определени елементи на координация на социалната сигурност. Това ще бъде важно за гражданите на Великобритания, които искат да живеят, работят или да се пенсионират в ЕС в бъдеще, като част от новите ни договорености. Това би могло да обхване разпоредби за повишаване на държавните пенсии и хармонизиране на правилата за гражданите, които са допринесли за системите на няколко държави. Това също така ще гарантира, че работниците и служителите  плащат социалноосигурителни вноски в една държава в даден момент. Трябва да има реципрочно здравно покритие за държавните пенсионери, които се пенсионират в ЕС или в Обединеното кралство, за да продължат да участват в схемата на ЕЗОК и да продължат да се възползват от планирано медицинско лечение.

Ще продължи стремежът за осигуряване и опазване на убежище за граждани решили да живеят във Великобритания и ЕС, а също и ще бъде осигурена правова рамка за запазване на правата на тези граждани, които решат да сменят  държавата на пребиваване.

Рамката за мобилност би могла да обхване и признаването на професионалните квалификации, притежавани от граждани на Обединеното кралство и граждани на ЕС, посочени в раздел 1.3 на настоящата глава.

 

Категории