Право

Методи за правна защита на гражданите на ЕС живеещи във Великобритания от неправомерни действия на имиграционната администрация

Въведение

В практиката, често се поставя въпросът, какво можем да направим, ако смятаме че са ни нарушени правата от служители на „Home Office“?
Този въпрос съответно стои и когато, при подаване на документи за сертификати за пребиваване или документи за постоянно пребиваване на основание на Европейското законодателство, имиграционната администрацията не ни издава документа в съответния срок и/или съответно, не ни дава обяснение, при забавяне на издаването на съответния документ.

Основания и правна уредба

Правата ни по издаването на горепосочените документи са защитени от съответните европейски директиви, вътрешното законодателство на UK и съдебната практика. Основни актове, които трябва да се тълкуват в тяхната субординационна връзка са:

 • Европейски: директиви 2004/38, директива 75/34, европейската регулация 1251/70 и др. Както и съдебната практика на европейският съд свързана със защитата на правата на гражданите на ЕС.
 • Вътрешно законодателство на UK: “The immigration (European Economic Aria) Regulations, 2006 (EEAR/2006)”, “Regulation 15” and “Regulation 18” и др., както и решения на съда по имиграционни въпроси засягащи правата на европейските граждани и членове на техните семейства, които не са европейски граждани.

Правилата за издаване на „европейските сертификати“ от „Home Office (UKBA)“ е регламентирано в редица разпоредби на цитираните по горе вътрешни регулации в UK, засягащи правата на европейските граждани. Така например, в ЕЕАР/2006 в чл. 17 (3) се казва, че документът „resident card”, трябва да се издаде “не по късно от 6 месеца” от получаването на документите от имиграционните органи „UKBA”.
За издаването на документ потвърждаващ “Permanent residence“ този 6 месечен срок, е предвиден, като краен. За издаването на документа е посочено, че трябва да стане „ as soon as possible” (Art. 18 ЕЕАР/2006)
Законодателят е препотвърдил тези срокове в редица позовавания в регулации 15 и 18, които са свързани с издаването на горепосочените европейски сертификати.

 

Какви са реалните методи за защита от неспазването на законните срокове?

 Трябва да се посочи, че сегашното правителство на UK извърши доста промени в администрацията на UKBA (включително и големи съкращения на персонала), които пряко се отразиха на експедитивността и общо на работата на агенцията при издаването на документите. Тези промени се отразиха негативно в издаване на необосновано неправилни решения и големи забавяния при издаването на документите.

Съществуват няколко метода за оказване на натиск, върху работата на UKBA, когато са ни нарушени правата. Тези методи, могат да се разделят на две групи: за вътрешен и външен натиск.

 • Методи за вътрешен натиск.
 1. Първата стъпка, която можем да предприемем, ако документите ни закъсняват повече от 6 месеца, е да поискаме информация, писмено или устно, по телефона, за движението на документите ни. Необходимо е да представим следната информация: трите имена, дата на раждане, националност, пощенски номер на изпратените документи, административен номер даден ни от UKBA (ако имаме такъв).
 2. Ако не получим необходимият резултат (издаването на документа) или задоволителен отговор, до 30 дни от запитването ни, можем да направим официално оплакване до специален отдел от администрацията на „Home office“, за неправомерните действия на служителите на UKBA.
  В оплакването трябва да посочим данните по точка 1, причината поради която смятаме, че са ни нарушени правата, отделът, който е бил отговорен за нашите документи и адресът на който сме ги изпратили, законните основания на които се основават исканията ни и не на последно място, какво е искането ни към администрацията ( например – експедиране на издаване на документ потвърждаващ правата ни на престой в UK). Времето за отговор е 21 дни.
  Често в практиката се получават писма, че оплакването е получено и ще се разгледа в близко бъдеще.
  Като резултати, този метод може практически да ускори издаването на съответните документи и/или решения, чрез оказания натиск върху съответният служител (case worker).
 • Методи за външен натиск:
 1.  Можем да се обърнем към местният парламентарист „MP“, който може да направи официално питане до „Home office (UKBA)“ за съответното закононарушение. Листата на съответните членове на парламента може да се намери на интернет страницата на парламента, както и информация как да се свържем с тях и да си определим среща. Ако успеем да си определим среща или да посетим, така наречените регулярни срещи с избиратели, е необходимо да подготвим и за препоръчване e написано: оплакването си, исканията и данните необходими за идентификация на документите ни от “Home office”.
  Този метод за оказване на натиск при нарушения от “Home Office” понякога може да има резултат при експидирането на издаването на съответното решение на “Home Office”. Тук трябва да се подчертае, че депутатът има право на преценка и не е задължен да ни съдейства, а също и че имиграционната администрация е длъжна да му отговори, но не и да издаде решение в наша полза.
 2. Да подадем оплакване чрез Парламентарният омбудсман. Необходими ни са данните по т. 3 отгоре, попълване на съответната форма, която е необходимо да се прeподпише от нашият местен парламентарен депутат “MP”. Ако тези условия са налице, направеното искане ще бъде задължително за омбудсмана, който ще направи искане за разследване на нарушението от съответната администрация. Администрацията трябва да посочи съответната причина за нарушението на правилата в конкретния случай и като резултат може да се ускори издаването на съответният документ, въпреки че питането на омбудсмана не може да я задължи да го издаде.
 3.  Последният и най-ефикасен метод за защита е съдебната процедура в “High Court”, наречена “Judicial review”. Този метод може да се използва, когато няма други начини за обжалване на решенията на имиграционната администрация, с които се засягат законни права и интереси на европейските граждани. При успех, съдът ще задължи администрацията да преразгледа вътрешните си правила и/или да се произнесе по съответният въпрос. Разликата от горепосочените методи за натиск е, че решението на съда е задължително за Home Office (UKBA) и ако спечелим съдебното производство, ще ни бъдат възстановени съдебните и адвокатските разноски. Съответно ако загубим, ще трябва да платим разноските на ответната страна.
  При осъществяване на производството и неговото започване се уведомяват “Home Office”, както и “Treasury Solicitors”, които осъществяват защитата от гледна точка на държавата (UKBA). Практически, като последица от този факт, “Treasury Solicitors” ще направят разследване на обжалваното закононарушение и ако съществува голяма вероятност да загубят в съда, могат да препоръчат съответните мерки за избягване на процеса, като например издаване на съответното решение.
  Основанията за тази специална защита са комплексни и изискват специални правни познания за структуриране и осъществяването на защитата. “Judicial review”, може да се осъществи писмено и в случай на неуспех да се поиска присъствено разглеждане при което молителят може да се представлява сам или от адвокати със специални права на представителтво във върховният съд.

 

Lyubomir Yavrichev

LLM, Jurist

Associate, Singhania&Co Solicitors

Member of Indo-EU Business Forum: www.iebf.org.uk

T: 0044(0)7877675428; E: lyubomiry@googlemail.com

Източник: БгБен

Категории