Данъци и такси

Мини гид: Tax Office

Извадка от брошурата на HMRC (данъчна и митническа служба) за пребиваващите и работещите във Великобритания българи и румънци

Данъци и социално осигуряване

Ако работите във Великобритания, вие трябва да плащате данъци и социални осигуровки от заплатата си. Колко и как ще плащате, зависи от:

.

• размера на приходите ви, и от

• това дали сте нает на работа от друг или работите като самонаето лице.

За да разгледате настоящите данъчни ставки и размери на предполагаемите висоциалноосигурителни вноски, кликнете на този линк.

Плащате:

• Данък за услуги като образование и здравеопазване и

• Социално осигуряване, срещу което получавате определени облаги и държавна пенсия.

Ако работите за някого, вие сте „нает”. Човекът, за когото работите, е вашият работодател, който ще удържа данъците и социалните оси-гуровки от вашата заплата. На края на данъчната година (5 април) той/тя ще ви издаде удостоверение  P60 „End of Year Certificate”, което показва вашия общ доход, данък и социални осигуровки за цялата година.

Ако работите за себе си, вие сте този, който е пряко отговорен за заплащане на данъка и социалните ви осигуровки. За повече информация относно социалното осигуряване посетете този линк.

Вашият социалноосигурителен номер

Вашият национален осигурителен номер се използва за проследяване на информацията относно това колко социалноосигурителни вноски сте платили. Ако не притежавате такъв номер, ще трябва да подадете молба за издаването му. Позвънете в отдела за издаване на со-циалноосигурителен номер на Jobcentre Plus на тел.: 08456 000 643. За повече информация за подаването на молба за издаване на NIN прочетете тази статия.  Повече информация относно видовете документи, необходими за изда-ването на NIN, може да намерите тук.

Данъчен кредит за трудовозаети лица

Възможно е да сме в състояние да ви изплащаме данъчен кредит (Working Tax Credit) в случай, че работите, но взимате ниска заплата. Можете да ги получите дори и в случай, че не плащате данъци. Ако обаче преустановите работа или я смените, трябва да ни уведомите за това.

За повече информация:

• отидете на този линк

• позвънете на помощния телефон: 0845 300 3900

Минимална работна заплата

Вашият работодател е длъжен да ви плаща по закон поне минималната работна заплата. Когато започнете работа, той ще ви даде да попълните формуляр P46 Employee without a P45 (Работник без формуляр Р45).

Съществуват различни минимални заплати за раз-личните групи работници. Размерът им може да се променя всяка година. Можете да се запознаете с настоящия размер на минималните работни заплати от тук или като позвъните на помощния телефон за националната минимална работна заплата на тел.: 08456 000 678. За допълнителна информация посетете този линк.

Регистрация като самонаето лице

Ако работите за себе сиили развивате собствен бизнес, вие сте самонаето лице и трябва да се регистрирате като такова. Най-лесният начин да го направите е, като позвъните на помощния телефон за нови самонаети лица или попълните формуляра Becoming self-employed and registering for National Insurance contributionsand/or tax (CWF1), който е качен тук.

И два много важни линка за вас!

Отговаря ли вашият бизнес на критериите за бизнес на самонаето лице? Сами можете да прецените това, давайки честен отговор за себе си, когато посетите тези две страници в сайта на Tax Office (HMRC):

Изчисляване на размера на вашия данък

Ако работите за себе си, ще плащате данък и социални осигуровки според системата за изчисляване на данъка от данъчно задълженото лице (Self Assessment) и ще трябва да съхранявате документация, с която да удостоверявате вашите приходи и разходи. Ще плащате данък и социални осигуровки чрез попълването на формуляра Self Assessment Tax Return (SATR). За повече информация:

Статията ни за регистрация за Self Assesment Tax Return 

Статията ни за обща информация относно SATR

• www.hmrc.gov.uk/sa

• позвънете на помощния телефон за Self Assessment: 08459 000 444

За повече информация относно съхраняването на документация :

•  тази наша статия

•  www.hmrc.gov.uk/startingup/keeprecs.htm

• позвънете на помощния телефон:08459 154 515

Работа в строителството

Ако желаете да работите в строителната индустрия, трябва да се регистрирате като самонаето лице, както и да се регистрирате в системата на строителна индустрия (Construction IndustryScheme). За да се регистрирате в CIS, позвънете на: 08453 667 899,  или отидете на този линк.

Данък добавена стойност (VAT)

VAT представлява данък върху стоки и някои услуги, внасяни във Великобритания.  За да разберете дали е необходимо да бъдете регистрирани по VAT, разгледайте  VAT guide (Notice 700) от тази интернет страница.  За допълнителна информация: тел.: 08450 109 000

Продажба на алкохол

За повече информация, вижте Registered Excise Dealers and Shippers (Notice 203) и Occasional Importers – EU trade in excise goods (Notice 204) от този сайт или на помощен телефон: 08450 109 000

Внасяне на стоки във Великобритания

Ако пътувате до Великобритания от чужбина, има лимити на стоките, които можете да донесете със себе си. За повече информация вижте „A Customs Guide for Travellers entering the UK – Notice 1” от www.hmrc.gov.uk или позвънете на: 08450 109 000.

Изпращане на стоки във Великобритания

Ако изпращате определени стоки до Великобритания от чужбина, например цигари и тютюн, алкохол и подаръци, ще трябва да платите акциз. Начинът на плащане зависи от мястото, откъдето ги изпращате.

• От Европейския съюз – ако пращате стоки в границите на ЕС, необходимо е да се уговорите с някой във Великобритания, който да плати митото.

• Извън границите на Европейския съюз – ако изпращате стоки от държава извън ЕС, трябва да попълните митническа декларация от типа CN22 или CN23, с които можете да се снабдите от пощата в страната, от която изпращате стоките. Във Великобритания се изчислява митото и ДДС, които ще трябва да платите, преди да можете да си вземете стоките.

За   повече информация: вижте „A guide for international post users – Notice 143” от www.hmrc.gov.uk или позвънете на: 08450 109 000

Източник: BgBen

Категории