Законодателство / Правни въпроси Право

Обикновени съдилища в Шотландия

Обикновените съдилища на територията на Шотландия са Върховният съд по граждански дела (Court of Session), висшите съдилища (high courts), шерифските съдилища (sheriff courts) и мировите съдилища (justice of the peace courts). Те се администрират от Съдебната служба на Шотландия (Scottish Courts Service), която е независим орган, създаден със Закона за съдебната власт и съдилищата през 2008 година.

Нека разгледаме по-подробно всяко от обикновените съдилища в Шотландия.

Върховни съдилища (High Courts)

Върховните съдилища в Шотландия са две – Върховният съд по граждански дела и Върховният съд по правораздаване.

  • Върховен съд по граждански дела (Court of Session)

Това е върховният граждански съд на територията на Шотландия. Намира се в сградата на Парламента в Единбург. Съдът заседава като въззивен и като граждански, като урежда спорове между физически или юридически лица. В подобни случаи, може да има дела по искове за неудовлетворени вземания, искове за вреди, бракоразводни искове и искове, свързани с деца.

  • Върховен съд по правораздаване (High Court of Justiciary)

Този съд разглежда обжалванията по наказателни дела и дела за престъпления с висока степен на обществена опасност. Делата се провеждат пред съдия и съдебни заседатели. Заседателите са 15 на брой, като за всеки процес се избират на случаен принцип по предварително зададен списък. Седалището на съда е в Единбург, но производствата се провеждат в градове по цялата територия на Шотландия. Това се прави с цел да се намали създаденото неудобство за свидетелите, съдебните заседатели и ползвателите на правосъдните услуги.

Шерифски съдилища (Sheriff Courts)

Шотландия е разделена на 6 района, заради целите на правораздаването, които се наричат шерифства (sheriffdoms).  Във всяко шерифство има главен шериф (Sheriff Principal), който разглежда обжалванията по граждански дела и отговаря за управлението на съдилищата.

В шестте шерифства има 49 шерифски съдилища общо, които се различават по мащаб и предназначение, но имат еднаква цел.

Делата се разглеждат от съдия, който се нарича шериф (sheriff). Работата на шерифските съдилища може да бъде разделена на три основни категории — граждански дела, наказателни дела и дела за наследство. Администрирането се извършва от секретарите на местните шерифски съдилища и техните служители.

  • Повечето граждански дела в шерифските съдилища са свързани със спорове между физически или юридически лица.
  • Наказателните дела в шерифските съдилища могат да бъдат разглеждани по реда на тържествено или съкратено производство. Прокурорът (Procurator Fiscal) решава по реда на кое производство следва да се разглежда всеки отделен случай.

Тържественото производство се прилага само в делата за престъпления с висока степен на обществена опасност, при които обвинението може да поиска присъда, надвишаваща дванадесет месеца затвор или налагане на глоба в размер на повече от 10 000 паунда. Тези производства се провеждат пред шериф, който заседава заедно със съдебни заседатели. Ако шерифът прецени, че правомощията му за произнасяне на присъда са недостатъчни, делото може да бъде отнесено пред Висшия съд (High Court).

Съкратеното производство обикновено се прилага по дела за престъпления с по-ниска степен на обществена опасност. При тях шерифът разглежда делото без съдебни заседатели. Въпреки, че правомощията на шерифа за произнасяне на присъда са ограничени до дванадесет месеца лишаване от свобода, има случаи, при които този срок може да бъде удължен.

Секретарят в шерифския съд отговаря за всички административни дейности по гражданските и наказателните производства.

  • Дейностите по делата за наследство са свързани главно с разпореждането с имущество на починали лица. Правомощието, предоставено от съда, за да се позволи на изпълнителя да събере и разпредели имуществото, се нарича „потвърждаване“. Това правомощие се предоставя само след като в съда бъде депозиран опис с имуществото на починалия.

Мирови съдилища (Justice of the peace courts)

Мировите съдилища са непрофесионални. Мировите съдии в тях нямат правна квалификация, но заседават заедно с юридически правоспособен служител, който ги съветва по процесуални и правни въпроси. Обикновено тези съдилища разглеждат наказателни дела за престъпления с по-ниска степен на обществена опасност по реда на съкратеното производство.

Максималният размер на присъдата, която може да наложи един миров съдия, е 60 дни лишаване от свобода или глоба, която не надвишава 2 500 паунда.

Само в Глазгоу някои съдилища се председателстват от юридически квалифициран платен магистрат. Максималният размер на наказанието, което може да наложи платеният магистрат, е дванадесет месеца лишаване от свобода или глоба, която не надвишава 10 000 паунда.

Полезни връзки:

Категории