Образование

Обучение

Преди образованието да стане задължително, имаше много спорни въпроси, като: за и против наизустяването; дали да позволим на децата си да решат сами дали да посещават училище, или не; и самият начин на образование.

National curriculum (национална учебна програма)
Това, което със сигурност знаем е, че всички ученици в училищата, поддържани от местните образователни власти (LEA – local education authority), трябва да следват националната учебна програма, докато тези в независимите училища, не са длъжни да го правят. Повечето училища, подчинени на местните образователни власти, преподават и други предмети заедно с тези от националната учебна програма, а учениците избират кои от тези допълнителни предмети да изучават. Ако училището не предлага предмет, или комбинация от предмети, които детето ви желае да изучава, може да опитате да убедите училището да ги предлага. Училището може да успее да пренареди учебната програма, ако постъпи искане за определена комбинация от предмети, или – можете да се насочите към друго училище, което предлага желаните учебни предмети. Ако ограничението върху избора на учебните предмети засяга останалите ученици, можете да се обърнете към асоциацията на родителите.

Основни стадии
Основна степен (Foundation stage) е първата фаза от националната учебна програма и е за децата от 3 годишна възраст до края на приема за основното училище.
Ключов етап 1 (Key Stage 1) продължава две години и покрива образованието на децата на възраст между 5 и 7 години.
Ключов етап 2 (Key Stage 2) покрива четири години от националната учебна програма, когато детето ви е на възраст 7-11 години.
Средното образование е голяма стъпка, която бележи началото на Ключов етап 3 (Key Stage 3), покриващ 11-14 годишните.
Ключов етап 4 (Key Stage 4) покрива последните две години от задължителното образование (за 14-16 годишните).

Ученици, чийто майчин език не е английският
Ако английския не е майчиният език на детето ви, вие може да сметнете, че то се нуждае от допълнително обучение, за да подобри стандарта си на писмения и говорим английски език. Обаче, LEA или други правителствени организации не са длъжни да преподават английски като втори език, или, в Англия, да осигуряват преподаването на първи език, различен от английския. Всички ученици в общообразователните училища в Уелс могат да учат уелски.

Сексуално образование

В един от часовете на детето ми ще се прожектира видео филм на сексуална тематика, но аз смятам, че детето ми е твърде малко за “птичките и пчеличките”. Мога ли да направя нещо?
В повечето основни училища, правителствените организации решават дали да предлагат сексуално образование и на каква възраст. Те трябва да имат писмена политика за сексуалното образование, която родителите да могат да видят. В средните училища, финансирани от местните власти (LEA), сексуалното образование (включително и образованието за вируса на HIV и СПИН, и други болести по полов път) трябва да бъде осигурено за всички регистрирани ученици. Ако желаете, можете да спрете детето си от част или цялото сексуално образование, но не и от темите от националната учебна програма, които обхващат репродуктивния процес, обикновено в учебните часове по Science.
Няма изискване за предоставянето на сексуално образование в независимите училища.

Религиозно обучение и колективни семинари
Религията трябва да се преподава във всички училища, освен в самостоятелните училища, а вие трябва да сте информиран(а) относно религиозното образование, което детето ви ще получи в определено училище.

Повечето училища преподават определени догми на религията, в съответствие с факта, че религиозните традиции в Англия и Уелс са основно християнски, въпреки че трябва да се имат предвид и други принципни религии във Великобритания. Преподавателската дейност не трябва да е насочена към определено вероизповедание, въпреки че са позволени индивидуални уроци за конкретна вяра.

Всеки ден трябва да се провежда колективен семинар в обществените, доброволните и foundation училища. Формата на “колективната дейност” ще зависи от вида на училището, но трябва да бъде за всеизвестен християнин и да не бъде насочена към конкретно вероизповедание. От city technology college също се очаква провеждането на подобни семинари. Това не се отнася за независимите училища.

Домашна работа
Детето ви ще се радва да разбере, че по закон не е задължително да има домашна работа. Обаче, училищата са окуражавани да приемат политика, при която има домашната работа и санкции за неизпълнението й. С други думи, ако това е посочено в училищните правила, училището може да претендира за нарушение на училищната политика и правила от страна на ученика, и може да предприеме действия, за да го накаже.

Училищно-родителски договор [Home-school agreement (HSA)]
Този договор преставлява документ, съставен от училищното ръководство, при консултиране с родителите на всички регистрирани ученици. Родителите, а може би и учениците, ще бъдат поканени да подпишат този договор, но ако даден родител не го подпише, на него или на детето му няма да бъде наложено наказание, а условията по този договор няма да са законно обвързващи за неговото дете.

Категории