Законодателство / Правни въпроси Имиграция и работа: Правна помощ

Отнемането на права – новият британски хит за 2014 година

Последните законодателни промени на разпоредбите на „Immigration (European Economic) regulations 2006“, повечето от които влязоха в сила от 1 януари, а останалите ще се задействат от 7 април 2014 година, според мнението на водещи правни анализатори, са в противоречие с установената съдебна практика на европейския съд. Може да се каже, че промените са недобре формулирани и ще създадат редица правни проблеми както по прилагането им, така и във връзка с фактическото осъществяване на правата на европейските граждани във Великобритания.

Новите разпоредби носят четири ключови промени в действащите правила на Обединеното кралство по отношение на правата за пребиваване на граждани на Европейското икономическо пространство (ЕЕА) и на членовете на техните семейства, сред които попадаме и ние, българите.

Какви са основните промени?

  • Първата от тях е свързана с предоставянето на ново право на решаващия орган (Home Office) да основава решението си на така наречения принцип „abuse of right to reside“ (злоупотреба с правото на пребиваване). Тези нови права, дадени на решаващия орган, са подкрепени с някои от следните примери:

– заобикаляне на изискванията да бъде признато едно лице за квалифицира-но по европейското право,

– получаване чрез измама на право на пребиваване на основание европейското право,

– фиктивен брак или опит за помощ на друг да злоупотреби с европейски права,

– опит да се влезе в Обединеното кралство в рамките на 12 месеца, след като лицето е отстранено поради липса на право на пребиваване, освен ако то може да докаже, че има право на пребиваване, различно от правото на първоначално пребиваване от три месеца.

Решаващият орган във всички тези случаи може да бъде само Home Office, като решението му трябва да се вземе само ако се основава на разумни подозрения за злоупотреба с европейските права.

Като последица всяко друго право на пребиваване може да бъде отказано в продължение на 12 месеца от датата на вземането на решението за наличие на злоупотреба.

  • Втората промяна се съдържа в новата рег. 20В, позволяваща „проверка” на правото на пребиваване и подадените документи и доказателства при кандидатстване за статут. Вътрешното министерство може да покани на интервю за допълнителна информация кандидата и/или гражданина с европейски права. Ако кандидатите не се отзоват на тази покана или не предоставят поисканата информация, решаващият орган ще има правото да откаже издаване на искания документ.
  • Третата важна промяна е по отношение на членовете на семейството на тези британски граждани, които се връщат да живеят във Великобритания, след като са упражнявали правото си на свободно движение в ЕС. В момента членовете на семействата на тези британски граждани имат еднакви права на пребиваване като членовете на семейството на не-британски граждани на ЕС – толкова дълго, колкото британският гражданин е бил работник или самонает в друга държава от ЕС, и в случаи на съпрузи или партньори, двамата са живели заедно в тази европейска държава. Новите правила добавят допълнителното изискване британският гражданин да има „прехвърлен центъра на живота си” в другата държава от ЕС, за да се ползва от тези европейски права.
  • Четвъртата основна промяна се отнася до правото на пребиваване в качеството на работник или търсещ работа. Настоящите правила се прилагат за всички граждани на ЕС. Тези правила са от значение не само за правото на пребиваване, но също и при кандидатстване за социални помощи. Правото на пребиваване на лице, което търси работа, се брои за такова при кандидатстване за „jobseekers allowance“ и „universal credit“, а за останалите помощи – само ако лицето престоява на основание на признатите му права като работник.

До 31 декември 2013-та, гражданин на ЕС, който е работил по-малко от 12 месеца, запазваше статута си на работник, ако се беше регистрирал в Бюрото по труда като търсещ работа, и беше предоставил доказателства, че има реални шансове да намери такава. При новите правила това лице ще загуби правото си да пребивава само след 6 месеца, ако не си намери работа, независимо от перспективите пред него. Тези изменения относно правото да се пребивава легално, като лице, търсещо работа, са доста драстични и ще имат голямо влияние върху европейските граждани, за които основанието за пребиваване е отпаднало при последваща безработица.

Спорни аспекти на посочените промени

Новите правила отварят доста широко вратата за злоупотреба от страна на решаващите органи, които имат теоретично право да поискат интервю или допълнителни доказателства от всеки кандидат, който кандидатства за признаване на европейските му права във Великобритания.

На това основание, ако лице с признати права излъже на интервю, например, при присъединяване на съпругата си, това може да доведе до отнемане на правата му за жителство (residence), както и тези на съпругата.

Също така на гражданите на ЕС, които отговарят на условията за „jobseekers allowance“ или „universal credit“, ще могат формално да им бъдат отказвани тези помощи, ако липсват необходимите реални доказателства, подкрепящи перспективата им да си намерят работа.

Какви са бъдещите правни прогнози в тази област?

Политическата обстановка и липсата на яснота по отношение на новите правила ще доведе до голям брой решения със съмнителна законност. Допълнителните ограничения за правна помощ на свой ред ще затруднят оспорването на тези решения, при които се засягат или отнемат права.

Въпреки това основните проблеми рано или късно ще достигнат до съдилищата на Великобритания в следващите 12 месеца, а скоро и до Съда на ЕС.

Източник: в-к „БгБен“

)

About the author

Daniel

2 Comments

Click here to post a comment

Категории