Пари и финанси Пенсиониране, пенсии

Отчитане на осигурителен стаж при пенсиониране от България във Великобритания и обратно

Автор: Траяна Владимирова

Източник: в. „БГБен“

След влизането на България в Европейския съюз през 2007 г. бяха опростени правилата за подаване на заявление за пенсия от друга държава членка от ЕС. Настоящият материал разглежда значението на трудовия стаж от друга държава в ЕС при пенсиониране, основните правила при подаване на заявления за пенсия, когато имате трудов и осигурителен стаж в две или повече страни от ЕС, като по-конкретно се разясняват случаите на подавания на заявления за пенсии от България и Великобритания.

Разликата между трудов стаж и осигурителен стаж в българския контекст

В българското и британското социално законодателство е възприет моделът на осигурителният стаж и възраст като необходими условия за пенсиониране. Колко е трудовият ви стаж реално няма много голямо значение при пенсиониране, т.е. не е важно колко години лицето е работило, а колко години е плащало осигуровки. Системата също не прави разлика между тези, които са плащали големи и малки осигуровки, защото на всички им се води все един и същи период осигурителен стаж.

Трудовият стаж съгласно Кодекса на труда се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работещият е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при 5-дневна работна седмица. За 1 година трудов стаж се признават 12 месеца трудов стаж, изчислени по установния начин.

Осигурителният стаж съгласно Кодекса за социално осигуряване се изчислява в часове, дни, месеци и години. За осигурителен стаж се зачита времето, през което работещите са работили при пълното, законоустановено за тях работно време, ако са внесени дължимите осигурителни вноски върху полученото възнаграждение. Когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време.

Следователно, при непълно работно време, осигурителният стаж не е равен на трудовия. В този случай при изчисляване на осигурителен стаж се използва принципът за пропорционалност, т.е. при работа на 4-часов работен ден се зачита 1 ден трудов стаж, но половин ден осигурителен стаж.

Кога трудовият стаж все пак има значение?

В България трудовият стаж има значение при определяне на добавката за прослужено време към заплатата. Тя е в размер на 0.6% от основната месечна заплата за всяка година придобит трудов стаж и опит. Правото за получаване на това възнаграждение възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от 1 година. Работната заплата се увеличава с 0.6%, ако трудовият стаж е придобит на една и съща, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия във Великобритания. Това, впоследствие, дава отражение и на пенсията, тъй като колкото по-голяма е заплатата на лицето, толкова по-висок е персоналният коефициент и съответно пенсията. За да бъде отчете трудовият стаж от Великобритания, се подава заявление при работодателя в България, към което се прилагат актовете за възникване и прекратяване на правоотношението във Великобритания от работодателя ви във Великобритания, които дават основание за признаването на трудовия ви стаж. Въз основа на представените документи, българският работодател предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж.

Във Великобритания няма определена добавка за прослужено време на национално ниво. Дали такава се дава, зависи от самия работодател. Ако признаването на трудовия ви стаж от България би довело до увеличаване на заплатата ви, тогава има смисъл да се подава заявление за признаване на трудовия стаж от България, защото това би могло да доведе и до по-висока пенсия. Във Великобритания, като цяло, трудовият стаж няма голямо значение.

Основни права при получаване на пенсии от две или повече държави от ЕС

При определяне на пенсията ви от водещо значение е осигурителният ви стаж в България и Великобритания.

  1. Във всяка държава-членка, в която сте били осигурявани, се съхранява осигурително досие, докато достигнете пенсионна възраст. Платените вноски не се прехвърлят в държавата членка, в която се пенсионирате, нито се изплащат в държавата, в която сте се осигурявали при нейното напускане.
  1. Всяка държава членка, в която сте осигурявани, ще трябва да плаща отделна пенсия за старост, т.е. ако сте работили в три държави, след като достигнете пенсионна възраст, ще получавате три отделни пенсии за старост.
  1. Пенсията ви ще бъде изчислена в съответствие с вашето осигурително досие във всяка държава-членка. Сумата, която ще получавате от всяка държава, зависи от продължителността на осигурителното покритие във всяка държава.

Общи правила

Целта на правилата за пенсиониране е да се гарантира, че вноски към социалната система на която и да била членка на ЕС няма да бъдат изгубени.

Правилата важат дори когато сте работили в друга европейска страна преди тя да е станала член на ЕС, т.е. ако имате трудов и осигурителен стаж в България преди 2007 г., той се отчита във Великобритания.

Сумиране

Ако периодът, през който сте били осигурявани в дадена страна-членка, не е достатъчно продължителен, за да ви се даде право на пенсия там, ще бъде взет предвид всеки период на осигуряване, който сте завършили в други държави-членки. Например, ако сте работили във Великобритания за 10 месеца, а в България – 35 години, месеците, през които сте се осигурявали във Великобритания няма да бъдат загубени, тъй като България ще поеме 10-те месеца, за които са били платени осигуровки във Великобритания. В този случай няма да получавате две пенсии – от Великобритания и България, а само една – от България.

Как се определя пенсията от всяка от страните?

Двете пенсии ще съответстват на периодите на осигуряване, завършени в България и Великобритания. Например, ако сте осигурявани в България 23 години, а във Великобритания 12 години, това означава, че преди да достигнете пенсионна възраст сте осигурявани общо 35 години. България ще изчисли размера на пенсията ви след 35 години осигурителен стаж в България, след което ще изплати размера, който съответства на действителните периоди на осигуряване или в този случай – 23/35 от тази сума. Великобритания съответно ще изчисли размера на пенсията ви след 35 години осигурителен стаж във Великобритания, след което ще изплати 12/35 от тази сума.

Къде се подава заявлението за пенсия?

Когато сте работили в повече от една държава-членка, следва да подадете заявление за пенсия в държавата на пребиваване, освен ако никога не сте работили в нея. Например, ако сте работили, във Великобритания и България, не можете да подадете заявление за пенсия в Италия. В този случай заявление се подава в страната, в която последно сте работили – Великобритания или България.

Кой се занимава със заявлението за пенсия?

Заявлението за пенсия се обработва от институцията за контакт в страната, в която подавате заявлението. За България това е НОИ – Националният осигурителен институт, а за Великобритания това е International Pensions Centre. След като институцията за контакт, в която подавате заявлението, бъде уведомена за решението на другата институция за контакт, ви се издава преносим документ за решенията на двете държави (P1), който предоставя общ преглед на решенията на двете държави-членки. Чрез обобщението можете да се ориентирате как двете институции са се отнесли към заявлението ви за пенсия и при нередности, можете да поискате преразглеждане.

Последствия от различната пенсионна възраст в България и във Великобритания

Пенсионната възраст е различна в различните държави-членки на ЕС. Такъв е и случаят с България и Великобритания. Пенсия от дадена държава започва да се получава от момента, в който достигнете пенсионната възраст за тази държава. В случая, пенсия от Великобритания ще започнете да получавате, когато достигнете пенсионната възраст тук.

Изплащане на пенсията

Всяка страна, която ви отпуска пенсия, обикновено плаща съответната сума по банкова сметка в страната, в която пребивавате.

Категории