Имиграция и работа Имиграция и работа: Правна помощ

Парично обезщетение при съкращение

Паричното обезщетение при съкращение е компенсация за работата на даден служител. Ако имате право на такова обезщетение, можете да го получите от работодателя си. Може да имате право на по-голяма компенсационна сума по силата на договорната програма за съкращенията на вашия работодател.
Ако договорът ви дава право на по-малко заплащане при съкращение от законното заплащане, законната сума трябва да ви бъде изплатена.
Ако имате договорни права за обезщетение при съкращение, в договора ще бъде посочен начина, по който изплащането се изчислява и кога то ще бъде изплатено.

Кой има право на законно обезщетение при съкращение?
Само някои служители имат право на законно обезщетение при съкращение. За да имате такива права, вие трябва:
• да сте служител. Самонаетите хора и страните по дадено сдружение нямат такива права;
• да сте под 65 години, или под нормалната пенсионна възраст за вашата професия, ако тя е под 65 години;
• да сте работил(а) за работодателя в продължение на най-малко две календарни години от 18-годишна възраст;
• да не заемате професия, която прави изключение.
Ако не отговаряте на тези условия, няма да получите законно обезщетение при съкращение, дори и в действителност да сте съкратен(а). Ако нямате право на законно обезщетение, може да имате право на договорно обезщетение при съкращение. Проверете в трудовия си договор.

Професии, които правят изключение
Повечето публични служители – например, държавните или полицейските служители – не могат да изискват законно обезщетение при съкращение, тъй като те си имат договорни споразумения, които им дават подобни или дори по-добри заплащания. Риболовците, които са съдружници, никога не могат да претендират за законно обезщетение при съкращение.

Изгубване правото на законно обезщетение при съкращение
Дори и да имате право на обезщетение при съкращение, съществуват причини, поради които може да не го получите, например:
• ако работодателят твърди, че ви е предложил подходяща алтернативна работа, вие може да изгубите обезщетението;
• ако желаете да напуснете преди датата, на която работата ви се очаква да приключи – защото, например, сте си намерил(а) друга работа.

Каква е сумата на законното обезщетение при съкращение?
Сумата на законното обезщетение при съкращение зависи от:
• колко време сте работил(а) за работодателя си; и
• възрастта ви; и
• седмичното ви заплащане.
Законното обезщетение при съкращение се формира както следва:
• 11/2-седмично заплащане за всяка година прослужено време, ако сте на възраст между 41 и 64 години, включително;
• едноседмично заплащане за всяка година прослужено време, ако сте на възраст между 22 и 40 години, включително;
• 11/2-седмично заплащане за всяка година прослужено време, ако сте на възраст между 41 и 64 години, включително. Наемането на работа преди 18-годишна възраст се изключва, когато се изчислява законното обезщетение при съкращение.
Ако сте съкратен(а) в рамките на една година от навършването на 65 години, вашето обезщетение ще се намалява с 1/12 за всеки месец след 64-тия ви рожден ден.
Не можете да вземете законно обезщетение при съкращение веднага щом навършите 65 години.
Максималният брой прослужени години е 20. Службата се изчислява до определена дата, която е датата на която предупреждението ви изтича. Ако не ви е отправено предупреждение, става въпрос за датата, на която е трябвало да изтече отправеното предупреждение.

Седмично заплащане
Седмичното заплащане, което ще се използва при съставянето на обезщетението при съкращение, ще бъде нормалното ви седмично брутно възнаграждение от датата, на която сте съкратен(а), до максималната граница. Това означава, че ако преминете от пълен на непълен работен ден, след което ви съкратят, седмичната ви заплата ще бъде изчислена въз основа на непълния работен ден. Брутната заплата представлява заплатата преди да се направят всякакви удръжки, като данъци и National Insurance.
Седмичната заплата не включва извънредното заплащане, освен ако допълнителното заплащане не е постоянно и задължително. Ако седмичните заплати варират, ще се използва осреднената величина на 12-седмичния период до съкращението. Ако комисионната се изплаща редовно, тя трябва да бъде включена в седмичното заплащане. Трябва да бъде изчислена осреднена величина – например, вероятната годишна сума, разделена на броя изработени седмици в годината.
Съществува лимит върху максималната сума, която може да бъде счетена за седмична заплата. Това важи дори и да печелите повече от максималната сума. Има готов изчислител за калкулиране на броя дължими седмични заплати в www.adviceguide.org.uk, който може да ви даде груба представа за това каква сума за обезщетение при съкращение ще получите.
Когато направи заплащането, вашия работодател трябва писмено да ви уведоми как го е изчислил.

Изискване на законно обезщетение при съкращение
Вашият работодател е задължен да ви изплати законно обезщетение при съкращение на, или малко след, датата на вашето уволнение. Не е необходимо да подавате жалба, освен ако работодателя не ви плати, или има претенции, че нямате право на такова обезщетение.

Какво да направите, ако работодателя откаже да ви изплати законно обезщетение при съкращение
Ако имате право на законно обезщетение при съкращение, но работодателя откаже да ви го изплати, трябва да направите писмена молба за изплащането. Ако работодателят продължава да отказва плащането, за да си вземете парите, вие ще трябва да подадете жалба до служебния трибунал в рамките на 6 месеца от датата на уволнението. Обаче, запомнете, че ако искате да подадете жалба за неправомерно уволнение, срокът за подаването й до служебния трибунал е 3 месеца.
Правото на законно обезщетение при съкращение може да засегне данъчното ви положение и правото ви на помощи.

Подаване на молба за обезщетение при съкращение ако работодателя е с прекратена търговска дейност
Ако работодателят е в несъстоятелност и е посочен съдия-изпълнител или ликвидатор, който да се заеме с дейностите на компанията, вие трябва да поискате обезщетението си от National Insurance Fund. С фонда можете да се свържете чрез 0845 145 0004.
Ако работодателят е с прекратена търговска дейност, но не е банкрутирал, изпратете писмено искане за обезщетението си до работодателя. Ако работодателя не ви изплати законното обезщетение при съкращение, трябва да подадете молба до служебния трибунал в рамките на 6 месеца от датата на уволнението. Ако служебният трибунал реши, че имате право на обезщетение, но работодателя все пак отказва да ви плати, можете да подадете молба до National Insurance Fund за вашето обезщетение при съкращение.

Други права при съкращение

Правото на предупреждение
Понеже съкращението е вид уволнение, вие ще имате право на законния, или договорен, предупредителен период, ако работодателя възнамерява да ви съкрати.

Свободно време, за да си търсите друга работа
Ако ви е връчено предупреждение за съкращение, имате право на платено отсъствие, за да си търсите нова работа, при условие че до момента, в който предупредителния период приключи, вие ще сте работил(а) за вашия работодател в продължение на две години. Следните служители нямат право на платено отсъствие, за търсене на нова работа:
• служители, които са работили за работодателя си в продължение на по-малко от две години;
• чуждестранни служители;
• морски търговци;
• риболовци, които са съдружници;
• членове на въоръжените сили;
• служители на полицията.
Няма определен период, който работодателят е длъжен да даде, но все пак този период трябва да е благоразумен. Кое е благоразумно, ще зависи от обстоятелствата – например, трудното намиране на работа в някои райони, времето, отделено за пътуване и броя на работните позиции, които търсите. Като допълнение към тези законни права, вие може да имате права, които са били уговорени с професионалния съюз, или чрез вашия трудов договор.

Категории