Гражданство

Получаване на британско гражданство чрез натурализация

Ако сте с българско гражданство, за да придобиете британско гражданство, съответно британски паспорт, е необходимо да преминете през процеса на натурализация като британски гражданин.  За целта, общите изисквания са да имате навършени 18 години, да сте пребивавали легално в страната 5 години или 3 години, ако имате сключен брак с британски гражданин, да имате намерение да продължите да живеете в Обединеното кралство, да знаете английски език на съответното ниво, да подадете молба за натурализация AN, да сте преминали теста “Животът в Обединеното кралство”, да заплатите необходимата такса и да приложите изискваните документи.  Ако молбата ви бъде одобрена, ще бъдете поканени на официална церемония, на която ще се закълнете във вярност на Кралицата и Обединеното кралство и тогава ще получите сертификата си за натурализация като британски гражданин. Едва след това ще можете да подадете заявление за британски паспорт.

Документи, съпътстващи молбата

При кандидатстването за натурализация, трябва да изпращате само оригинални документи, а не копия. Необходимо е документите, които не са на английски език, да са преведени.

Документите ще ви бъдат върнати чрез Кралските пощи (Royal Mail), втора класа. Ако искате да бъдат върнати, без опасност да бъдат загубени по пощата, трябва да приложите предплатен, самоадресиран плик за изпращане чрез препоръчано писмо или писмо, доставяно срещу подпис с възможност за проследяване(Royal Mail special delivery или recorded signed-for delivery). Пликът трябва да бъде достатъчно голям, за да побере всички документи и трябва да бъде застрахован до съответното ниво за стойността на документите.

В зависимост от вашата кандидатура, вие трябва да изпратите определени съпътстващи документи, необходими за вашата натурализация. По-надолу ще опишем изискванията, на които трябва да отговарят българските граждани, в най-често срещаните случаи, без да се спираме подробно на документацията, изисквана от гражданите на страни извън ЕС, бежанци, лица, търсещи убежище и т.н. Няма да описваме и документите, които могат да представят граждани от други страни на ЕС, които са имали друг режим на пребиваване и работа в Обединеното кралство, различен от този на българите.

За доказване на самоличността  ви, трябва да осигурите паспорт или лична карта.

Ако сте използвали един от тези документи, за да докажете самоличността си при взимане на  теста за живота във Великобритания (Life in the UK), трябва да предоставите отново същия документ в подкрепа на молбата си за натурализация. Ако междувременно е изтекъл срокът на действие на този документ, може да представите новия, издаден на негово място, заедно с този, чийто срок е изтекъл, като обясните това в придружително писмо (cover letter). При подмяната на паспорта и личната карта в България, обяснете на служителите в Полицията, че искате да задържите изтеклия си личен документ за определен срок, за да оправите статута си в Обединеното кралство. Те ще запишат за какъв срок ви е предоставен документа, а вие сте длъжни да го върнете в рамките на този срок.

Доказателства за упражняване на договорни права (exercising treaty rights) за 6 години назад

Ако кандидатствате на базата на пребиваване в страната като гражданин на Европейската икономическа зона, ще трябва да докажете, че сте упражнявали правата си като такъв в продължение на 5 години, след което придобивате права за постоянно жителство. Можете да подадете молба за гражданство след изтичане на още една година след това. На практика, в молбата за кандидатстване за гражданство, трябва да представите доказателства за упражняване на права като гражданин на ЕС за последните 6 години.

 • Данъчни удостоверения P60 или
 • Писмо от работодателя, потвърждаващо работата ви при него или
 • Документ, потвърждаващ, че сте получавали помощ за търсещи работа (Job Seekers’ Allowance) или
 • Документ, потвърждаващ, че сте получавали помощ по инвалидност (Incapacity Benefit) или
 • Писмени доказателства, потвърждаващи, че сте получавали пенсия

Ако сте самонаето лице или имате собствен бизнес, трябва да предоставите доказателства от Агенцията за приходи и митници (HMRC), потвърждаващи, че сте платили дължимия данък за съответния период.  Ако не плащате данък чрез заплата (Pay As You Earn или PAYE), трябва да представите най-последния документ, Извлечение на данъчното ви състояние от Агенцията по приходи и митници ( HM Revenue & Customs self-assessment statement of account).

Ако сте студент, трябва да предоставите писмо от учебното заведение, с което потвърждавате, че сте посещавали курс на обучение в рамките на квалификационния период и доказателства, че имате пълно здравно застрахователно покритие чрез частна здравна застраховка (comprehensive sickness insurance cover) за вас и придружаващите ви членове на семейството.

Ако сте самодостатъчно лице (self-sufficient), трябва да осигурите банкови извлечения, обхващащи квалификационния период, за да докажете вашите средства, както и доказателства, че имате пълно здравно застрахователно покритие чрез частна застраховка (comprehensive sickness insurance cover) за вас и придружаващите ви членове на семейството.

Ако сте пенсионер, трябва да предоставите доказателства, че получавате държавна пенсия.

Ако не сте работили поради влошено здравословно състояние, трябва да предоставите писмено доказателство от лекар или медицински доклад, потвърждаващ, че не сте били в състояние да работите. В писмото или доклада трябва да се посочи дали има вероятност да сте в състояние да се върнете на работа.

Заявленията на базата на брак или гражданско партньорство  с британски гражданин:

Трябва да осигурите паспорта на вашия партньор или удостоверение за раждане, както и брачно свидетелство или сетификат за гражданско партньорство. Освен това, трябва да докажете, че сте живели в Обединеното кралство постоянно по време на квалифициращия период. Това се доказва чрез документи от държавни и образователни институции, здравни заведения и специалисти и др. п.

Молби на базата на служба на Короната (Crown service) или на базата на брак с гражданин  in Crown or designated service –  трябва да представите писмо от съответния работодател, потвърждаващо:

 • датата и мястото на назначението; и
 • заеманата длъжност; и
 • степента, в която би било в интерес на работодателя молбата ви да бъде одобрена.

Намиране на гаранти

Всеки кандидатстващ за натурализация трябва да има двама гаранти, които да ви познават повече от 3 години и да се съгласят да дадат имената и данните си, да бъдат проверени от Home Office и евентуално, ако се свържат с тях, да потвърдят, че не знаят за обстоятелства, които да ви правят ненадежден. Единият от тях трябва да е професионалист (professional) – има дълъг списък с професии, които може да заема този гарант, който не е изчерпателен. Примери за тези професии, например, са лекар, свещеник, адвокат, действащ полицай, военен и т.н. Другият гарант трябва просто да бъде британски гражданин над 25 годишна възраст. Тъй като те трябва да ви познават от срок, по-голям от 3 години, е  добре по-отрано да се помисли по-отрано кои хора бихте могли да поканите за гаранти, когато дойде времето за кандидатстване.

Присъди от какъвто и да е характер трябва задължително да се споменат при кандидатстването и после служителят, решаващ дали човекът е надежден, ще прецени дали да ги вземе под внимание. Освен това, трябва да се споменат и всички нарушения на Правилника за движение, довели до добавяне на наказателни точки в талона. Прегрешения, довели кандидата до съд или такива като като шофиране в нетрезво състояние или употреба на мобилен телефон по време на шофиране, например, може да попречат молбата да бъде решена в полза на кандидата.

Новото изискване за владеене на език и познаване на живота в Кралството (KoLL)

Според новите изисквания от края на 2013 година, всички кандидати за натурализация като британски граждани, както и лица от държави извън ЕС, желаещи да се установят да живеят за постоянно в Обединеното кралство, ще трябва да отговарят и на едно допълнително комбинирано изисквание:

 • да владеят английски поне на ниво В1 (средно) от Общата езикова европейска рамка и
 • да издържат успешно теста  ”Животът в Обединеното кралство (“Life in the UK”).

До октомври 2013 година беше достатъчно или да се издържи успешно теста “Life in the UK” (който е на английски език), или да се представи документ за преминат курс и издържан изпит по английски език за чужденци (ESOL), като материалът на курса покриваше материята в изпита “Life in the UK”. Новото комбинирано изискване се нарича  KoLL ( Knowledge of Language and Life) и изисква да се доказват и двете – както знанието на език, така и знанието за живота в Обединеното кралство.

Тестът “Животът в Обединеното кралство” (Life in the UK test)

Това изискване е въведено като задължителен елемент при подаване на молби за гражданство през 2005 година. Ако човек желае да превърне Обединеното кралство в свой постоянен дом и да стане британски гражданин, от него ще се очаква да покаже, наред с другите неща, че владее английски език, познава в основни черти и разбира британската история, култура и традиции и практики.

От кандидатите за натурализация се очаква да преминат успешно теста за живота във Великобритания, като има и някои изключения, например, за кандидати над 65 годишна възраст или такива със значителни умствени или физически увреждания, които не им позволяват да учат и да се подготвят за теста..

Последната промяна в съдържанието на Теста е направена на 28 март 2013 година. Оттогава той е базиран на последното официално издание на книгата “Life in the UK” в пълния й вариант. Кандидати, които са преминали успешно теста  при предишните условия и не са кандидатствали за натурализация или установяване досега, могат да ползват документа от тогава; няма да е необходимо да държат теста отново, ако кандидатстват след 28 октомври 2013 година.

Тестът се извършва на компютър и се състои от въпроси с множествен избор. Той се провежда в мрежата на тестовите центрове, управлявани от Learndirect от името на Министерството на вътрешните работи. Записването за теста става онлайн чрез сайта: http://lifeintheuktest.ukba.homeoffice.gov.uk

Изискване за владеене на английски език

След 28-и октомври 2013 година, се изисква да се докаже, че кандидатът владее удовлетворително английски език – поне на ниво B1 (говорене и слушане). Приемат се широк кръг от езикови квалификации, за да може всеки да намери тест, подходящ за нуждите му. Освен това, ако вече имате езикова квалификация по английски, отговаряща на ниво В1 или над него, няма да ви се налага да получавате втора подобна. Ако сте завършили висше образование, което е преподавано на английски език, също няма да ви се налага да държите изпит.

Следните квалификации се приемат за целите на натурализацията:

Квалификационни степени, обхващащи говорене и слушане на ниво B1 или по-високо от списъка на Secure English Language Test (SELT);;

Квалификации за английски език за говорещи други езици (ESOL), входно ниво 3(Еntry Level 3) (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/371121/11-07-14-Criteria-for-English-for-Speakers-of-other-Languages-ESOL-Qualifications.pdf);

Национална квалификация ESOL в Шотландската квалификационна рамка (Scottish Qualifications Framework (SCQF) – нива 4, 5 или 6, издадена от e Scottish Qualifications Authority (SQA).

От имигрантите няма да се изисква да преминават обучение в дадена институция или по специални учебни програми. Трябва само успешно да преминат изпит, доказващ достигнато минималното ниво B1 или негов еквивалент.

Изпращане на молбата за натурализация и документите

След като имате всички необходими документи за подаване на молбата за натурализация, можете да ги изпратите на адрес:

Department 1

UK Border Agency

The Capital

New Hall Place

Liverpool

L3 9PP

Не забравяйте да проверите дали сте попълнили всичко правилно, дали не сте пропуснали някой документ, дали сте се подписали и дали сте платили таксата си.

Таксата си може да платите с чек, с кредитна или дебитна карта.

След изпращането на молбата и съпътстващите я документи, ще получите писмо, което ще потвърди получаването й, а молбата ви ще бъде разгледана в срок до 6 месеца. Възможно е да ви бъдат изискани допълнителни документи или информация, които се препоръчва да предоставите възможно най-скоро, за да не се забави допълнително решението за вашата натурализация.

Ако бъдете одобрени, ще получите писмо-одобрение и после ще ви бъде изпратена официална покана за церемония с адреса на провеждането й и телефон, на който да се обадите, за да си запазите дата за церемонията. Още при подаването на молбата за натурализация, помислете дали имате предпочитания спрямо града, където искате да се проведе церемонията. Това са обикновено съответните зали за ритуали в областните градове, като ако живеете в малко населено място, е възможно да имате много малка възможност да изберете датата. Затова в такива случаи може да се окаже по-лесно за вас, ако посочите най-големият град близо до вас. Трябва да организирате церемонията си до 3 месеца от получаването на поканата, в противен случай ще ви се наложи да кандидатствате отново и да заплатите отново съответните такси.

About the author

Daniel

2 Comments

Click here to post a comment

 • […] Ако нямате британско гражданство, трябва да бъдете натурализиран и едва тогава да кандидатствате за паспорт. За целта трябва да имате навършени поне 18 години и да сте пребивавали легално в страната 5 години или 3 години, ако имате сключен брак с британски гражданин, да подадете молба за натурализация AN, да заплатите необходимата такса и да приложите изискваните документи. След като молбата ви бъде одобрена, ще бъдете поканени на официална церемония, на която ще се закълнете във вярност на кралицата и Обединеното кралство и тогава ще получите сертификата си за натурализация като британски гражданин. Едва след това ще можете да подадете заявление за британски паспорт. За повече информация прочетете статията ни “Получаване на британско гражданство”. […]

Категории