Законодателство / Правни въпроси Право

Правни проблеми при кандидатстване за европейски сертификати (ЕЕА Family Permits) на съпруг/съпруга, които не са граждани на ЕС

Нормативна уредба

 1. Директива 2004/38/EC, за свободното придвижване и пребиваване на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства в страни членки на ЕС.
 2. The Immigration (European Economic Aria) Regulation 2006 (Регулация 2006)
 3. Регулация 2012/1547
 4. Европейската конвенция за правата на човека  (Чл. 8 – в защита на правото на личен и семеен живот, чл. 12 – правото на сключване на брак)
 5. Съдебната практика в Обединеното кралство и Европейския съд

Основни правни аспекти.

С Директива 2004/38/ЕС са поставени основните параметри на правата на гражданите и техните семейства да пътуват и пребивават свободно на територията на европейския съюз. Директивата дава право също на държавите членки да въвеждат мерки срещу злоупотребите с права, като например –  “Marriage of convenience” (Чл. 35, Директива 2004/38/ЕС). Основно изискване при прилагане на такива мерки е те да са пропорционални на засегнатите права, а също и да подлежат на съдебен контрол. Защитата на правата на пребиваване  на членове на семейството, които нямат европейско гражданство е също гарантирано с разпоредбите на чл. 7, ал 2 от директивата.

Във Великобритания въпросите за злоупотреба с права са застъпени с много разпоредби на закона. Като например, правото на достъп и пребиваване на член от семейството на европейски гражданин,  уредено в чл. 12 и следващите от Регулация 2006, които се отнасят също до съпруг или „civil partner”, т. е. лица, които живеят заедно на съпружески начала и са от един и същ пол, е ограничено от разпоредбата на чл. 2 от регулацията, който изключва тези лица от лицата, които имат права според законодателството ако те са страни в брак, сключен с цел облага и заобикаляне на имиграционните правила.

Дефиниция на “Marriage of convenience”

Не съществува законова дефиниция за “Marriage of convenience”, но такава се е установила в съдебната практика с оглед прилагането на разпоредбите на Директива 2004/38/EC.

За такъв се смята брак, който е сключен единствено и само с цел облагодетелстване от разпоредбите на директивата и който дава съответни права на лице, което в противен случай не би могло да ги придобие. Бракът с оглед приложението на директивата, не би трябвало да се разглежда като “Marriage of convenience“ само ако дава определени имиграционни предимства на съответния член на семейството. Важно е да се подчертае, че употребата на този термин трябва да се разглежда в контекста на европейските права, тъй като ограниченията заложени в английското законодателство често са несъразмерни и в нарушение на принципа на пропорционалност.  Различни са и критериите при определяне на фактическото състояние при “Marriage of convenience” и приложението им към граждани, които не се ползват със защитата на Директива 2004/38/EC.

Практическо значение за българите, които сключват бракове с лица, които не са граждани на ЕС.

 На практика при кандидатстване за съответния сертификат „ЕЕА Family Permit” всичко се основава на прилагането на достатъчно доказателства за наличието на съществуваща истинска връзка между партньорите. При кандидатстване, трябва да се приложат доказателства, че те се намират в „durable relationship“, т.е. че връзката им е трайна и продължителна. Доказателствата за съществуването на такава връзка не са изрично изброени в закона, но следва да доказват определени факти от живота на двойката, които са характерни за семейния живот и/или отношения между лица, намиращи се в семейна връзка. Сключването на законен брак и привеждане на доказателство за това се счита, че не е достатъчно условие за да се издаде „ЕЕА Family Permits“, когато съществуват обстоятелства, които пораждат съмнение в истинността на брака. Такива обстоятелства, ако са налице, представляват основание за отказ и/или разследване на истинността на връзката между лицата.

Съществуват критерии, които в общия случай биха направили такъв отказ или разследване необосновано и следователно незаконно когато:

 

 • лице, гражданин на трета страна и партньор на гражданин на ЕС, се намира във Великобритания на собствено правно основание по време на връзката си с гражданина на ЕС
 • връзката е продължила продължителен период от време
 • партньорите са живели в общо жилище, на съпружески начала за продължителен период от време
 • двойката е влязла във продължителни финансови отношения и е поела отговорности по-отношение на съвместния семеен живот и тези отговорности са с продължителен  ефект

 

Индикативните критерии за “Marriage of convenience” могат да бъдат също да се обособят в няколко групи:

 

 • двойката не се е срещала преди брака или срещите са били малко на брой и не достатъчно, за да се приеме наличието на трайна връзка. Изключение от този принцип са така наречените „уредени бракове“, които се прилага само за националности, за които такива бракове са характерни.
 • двойката дава противоречиви доказателства относно персоналните характеристики на партньора (пример – не-помни къде са се срещнали за пръв път, не знае имената на родителите на партньора си и др.)
 • Двойката не говори един и същ език или общуването на общия език е много ограничено и не предполага наличието на истински личностни отношения. Трябва да се подчертае, че езика не е необходимо да бъде английски, но трябва да се владее и от двамата (пример – двойката владее добре руски език)
 • В миналото един от съпрузите е нарушил имиграционния закон
 • Съвместния живот на двойката е започнал след кандидатстването за съответния „ЕЕА Family Permit“
 • Двойката се развежда след непродължителен период от време и получаване на съответните документи за пребиваване.
 • Има индикации за плащане между партньорите  на голяма сума пари

Горепосочените критерии не могат да се разглеждат отделно, а само в контекста на всички обстоятелства, характерни за съответния случай. При всички положения, обаче, наличието на едно обстоятелство е основание за разследването „UKBA“. Част от мерките, които служителите на „UKBA“ могат да предприемат е изискването на допълнителни доказателства, отделно интервюиране на партньорите и ако има съмнения за измама, да отнесат случая за разследване от полицията.

Важно е да се знае, че доказването за наличието на “Marriage of convenience” лежи върху съответните държавни органи при обжалване на решения, с които се засягат правата на европейските граждани и членовете на техните семейства.

Особена форма на нарушение на Общностното право и  директивата във връзка със членове на семейството е случая когато:

 Европейски гражданин не може да присъедини член на семейството в държавата си по произход, поради разпоредби на местното право и съответно се премества в друга страна членка на ЕС със единствената цел- да избегне разпорежданията на закона в собствената си страна при последващо завръщане в страната по произход. Този характерен случай изисква да се докаже, че пребиваването на лицето в третата страна е било както с основателна причина, така и че е било ефективно осъществявано.

Какви групи доказателства е необходимо да приложим, при кандидатстване за присъединяване ако партньора ни не е гражданин на ЕС.

1.Доказателства, че съответния гражданин упражнява правото на ЕС във Великобритания

 Този тип доказателства ще зависят от статута на гражданина на ЕС, ако не притежава сертификат за пребиваване.

2.  Документи, доказващи автентичността на гражданският брак без значение на държавата където е сключен 

 • оригинали и съответни преводи на английски от оторизирани преводачи
 • при предишен развод – съдебно решение за развод с превод. Ако съдебното решение се заверява от български съд то преписа се издава за да послужи в чужбина

(за доказването на автентичността на съответните документи често се налага и легализирането им ако са издадени от страна извън ЕС.

3.Документи, доказващи истинността на отношенията на двойката и тяхната продължителност, като например:

 •  за характера на отношенията на двойката
 • снимки от различни периоди преди и след брака
 • общи финансови задължения и обвързаности (договор за наем на двамата на името, плащане на заем, за закупено жилище от двамата съпрузи или съответната двойка, общи банкови сметки, спестовни влогове и инвестиции, плащане на общинска такса на името на двамата, плащане на сметки за ток , вода телефон и др.)

Това изброяване не е изчерпателно и зависи от съответните обстоятелства. Като основно правило доказателствата в тяхната съвкупност трябва да са такива, че издаващият разрешителното трябва да е убеден в наличието и истинността на отношенията на съответната двойка. Ако те не са достатъчно убедителни съответния „ЕЕА Family Permits“ ще бъде отказан.

4. Доказателства за наличието на средства за издръжка на името на поне един от съпрузите, които се считат достатъчни за живот в UK и не са под нивото необходимо за кандидатстваме за помощи.

 Този вид доказателства зависят от това дали лицата работят или извършват бизнес или са самоосигуряващи се (например пенсия, инвестиция в акции, наем от недвижим имот и др.)

 Важно:

 Често “UKBA” се опитва да обърка кандидатстващите, като прибягва до интервю по телефона, след което им изпраща писмо за съответните последствия, като например, че тълкува подадените документи като оттеглени или отказ на друго основание, което от своя  страна може в определени случаи да погаси правото на обжалване. При такива ситуации е добре да се откаже такова интервю или даването на информация по телефона и да се поиска писмена покана за интервю, а също и да се потърси квалифицирана помощ с оглед на преценката за законността на действията на служителите на “UKBA”.

Lyubomir Yavrichev

LLM, Jurist

Associate, Singhania&Co Solicitors

Member of Indo-EU Business Forum: www.iebf.org.uk

T: 0044(0)7877675428; E: lyubomiry@googlemail.com

Източник: БгБен

Категории

RSS Статии от Chikov.com

 • Да ви издам една тайна! юли 31, 2020
  Ако звъните на някого в работно време, дали той е счетоводител, адвокат или консултант, и той не си вдигне телефона веднага…  това означава следното: Този професионалист е зает с клиент! Ако малко по късно пак звъннете и пак не ви вдигне – може би има друг клиент, или все още извършва услуга или консултация на […]
  Atanas Chikov
 • ОФЕРТА, ОФЕРТА, ОФЕРТА Зелена карта за общ работник в строителството само за 600 паунда! октомври 21, 2019
  Сънародници вече се възползваха от тази оферта, всяка седмица някой получава CSCS  карта на тази цена. Ако искате и вие да се възползвате от тази оферта направете следното. Информирайте се, че нашата фирма предлага съдействие за CSCS карта за общ работник с цени от 187 паунда до 330 паунда. След това когато ние ви кажем, […]
  Atanas Chikov

Follow us on Facebook!