Образование

Проблеми в училище

Повечето проблеми в училище могат да бъдат разрешени като разговаряте с учителя или възпитателя на детето ви, който най-вероятно ще успее да изясни проблема, да ви информира, както и да ви подкрепи, и да работи с вас, ако това е в интерес на детето. По-голяма част от проблемите могат да бъдат разрешени по този начин.
Ако смятате, че въпросът трябва да бъде отнесен на по-високо равнище, можете да отидете при директора или правителственото тяло, чрез служител на правителственото тяло или главния управител. Всички училища на LEA (local education authority) в Англия трябва да имат официална процедура за подаване на жалби, така че можете да поискате копие на тази процедура от училището.
Ако проблемът остане неразрешен, или вие все още не сте удовлетворен(а), можете да обжалвате пред LEA или пред организацията, която управлява училището. Например, ако детето ви е в църковно училище, можете да обжалвате пред местния епархиален борд. Ако правото на обжалване е пред LEA, преди да подадете жалба, можете да разговаряте с местните членове на съвета, тъй като те може да са в комитета по жалбите, или може да пожелаят да ви дадат съвет и подкрепа. Ако смятате да обжалвате, можете да се посъветвате с вашия САВ съветник.

Безпокойство и дискриминация в училище
Инцидентите за сексуален тормоз от ученици или учители, трябва да бъдат докладвани на директора. Сексуален тормоз, причинен от учител, се счита за сериозно нарушение, което може да доведе до уволнението на учителя.
В някои училища има ясно изразени анти-расистки политики, чрез които се предприемат позитивни мерки за премахване на расизма и прекратяване на расистки атаки, независимо дали са в училище, или на улицата. Важно е родителите да докладват всички инциденти на директора.
За едно училище, или друга образователна институция, е незаконно да дискриминира учениците с физическо увреждане (както настоящите, така и бъдещите), а LEA трябва да развие планове, за да направи училищата достъпни за учениците с физическо увреждане.

Наказания
Физическото наказание е незаконно във всички училища (включително и в самостоятелните училища) и за децата в детските градини, въпреки че персонала може да използва благоразумна физическа сила, за да прекрати сбиване между ученици, или да спре учениците, за да не навредят на себе си, други ученици или училището, или да спре учениците, за да не извършат криминално престъпление.
Все пак, учителите могат да използват ”благоразумни нематериални” средства, за да накажат ученика, който има неприемливо държане или поведение. Това може да означава допълнителна работа по време на училищните часове или порицание. Задържането след училищните часове е позволено, независимо дали родителят е съгласен с това, при условие че на родителя и ученика е известно, че задържането след часовете е дисциплинарна мярка, че то се извършва от упълномощен учител, че е благоразумно, че училището ще се погрижи за безопасността на ученика, и ако на родителите е отправено писмено 24-часово предупреждение.
Някои училища имат специални подразделения, които са специализирани в помощ на учениците с неприемливо поведение.

Тормоз
Моето дете е подложено на тормоз в училище; какво мога да направя?
Първо, поговорете с детето си, за да разберете какво има да ви казва. След това, направете уговорка за разговор с учителя му. Трябва да разберете как учителя се справя с евентуалните заплахи за тормоз и как ще се разреши вашия проблем. Освен това, трябва да разберете дали училището има писмена политика относно малтретирането. Ако има, поискайте да я видите.
Ако не сте удовлетворен(а) от отговора на учителя, поискайте среща с директора. Ако все още не сте удовлетворен(а), можете да се свържете с правителственото тяло на училището и(или) с LEA. Ако малтретирането е сериозно, е възможно да се счете за криминално престъпление.
Има няколко организации, които могат да ви осигурят помощ и подкрепа, ако смятате, че детето ви е обект на малтретиране. Съвет можете да потърсите в www.dfes.gov.uk и www.parentcentre.gov.uk; можете да есе свържете и с Anti-bullying campaign: 020 7378 1446 или Bullying Online (www.bullying.co.uk).

Изключване от училище
Какво мога да направя ако изключат дъщеря ми от училище?
Децата могат да бъдат изключени за кратко време от училище, ако са нарушили правило, което според училището е важно. Те могат да бъдат изключени и за постоянно, ако училището реши, че поведението им е било крайно неприемливо. Начинът, по който това може да се случи, ще зависи от това какво училище посещава дъщеря ви. Начините за подаване на жалба също ще се различават в зависимост от вида на училището. Ако тя е изключена за постоянно от дадено училище, вашият LEA е длъжен да й осигури друго подходящо обучение. Advosory Centre Education има линия за помощ, посветена на изключването от училище: 020 7704 9822.

Бягане от училище
Ако разберете, че детето ви бяга от училище, опитайте се да разрешите проблема като проведете разговор в училището. Училището може да помоли LEA education welfare officer (EWO) (служител по образователното благосъстояние) да посети детето ви у дома, за да разбере защо то бяга от училище и да го посъветва. Ако бягането от училище е постоянно, училището може за изключи съответния ученик.

Категории