Законодателство / Правни въпроси Имиграция и работа

Разрешение за постоянно пребиваване във Великобритания

Постоянно пребиваване (Permanent Residence) след 5 години престой във Великобритания

В момента е възможно  да кандидатствате за документ  на постоянно пребиваващ (Permanent Residence) , ако живеете в Обединеното кралство в продължение на 5 години.

Не би следвало да ви е необходим документ, за да се потвърди статута на пребиваване в Обединеното кралство, ако:

 • сте роднина на гражданин от Европейското икономическо пространство (ЕИП) или на Швейцария,
 • ако желаете да кандидатствате за британско гражданство,
 • ако желаете да финансирате виза за вашия партньор по правилата на имиграцията .

Имайте предвид, че ако вече имате документ за постоянно пребиваване (Permanent Residence), той няма да е валиден, след като Великобритания  напусне ЕС.

Нова схема ще бъде достъпна за гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, за да останат в Обединеното кралство, след като тя излезе от ЕС. Въпреки това, ако имате разрешение за постоянно пребиваване, процесът ще бъде облекчен. За всички новости следете нашия сайт.  Екипът ни ще ви уведомява за промените.

 Кандидатстване за документ за постоянно пребиваване (Permanent Residence)

Вие трябва да предоставите доказателство, че сте квалифициран специалист или член на семейството на квалифициран специалист и живеете и работите във Великобритания повече от 5 години.

Гражданите на държава от Европейското икономическо пространство или Швейцария, които могат да кандидатстват за постоянно жителство се разделят в следните категории:

 • работещ,
 • учащ се,
 • самонает,
 • самоиздържащ се,
 • търсещ работа.

Можете да подадете онлайн молба за постоянно пребиваване (Permanent Residence), ако  сте от ЕИП или Швейцария. Имате право да добавите и близки или роднини към молбата си.

Не можете да кандидатствате самостоятелно онлайн, ако сте студент или:

 • зависите от финансовата подкрепа на член на семейството,
 • сте финансово отговорен за които и да е други членове на семейството.

Ако нямате възможност  да кандидатствате онлайн, изтеглете и попълнете на хартиен носител на съответната молба, отнасяща се за постоянно пребиваване на граждани от ЕИП. Изпратете на адреса, посочен по-долу, включвайки £65 и придружителните документи, необходими за доказване на пребиваването.

Можете да получите помощ на следния телефон – 03333 445 675 от понеделник до петък, от 9 -17 часа или чрез текстово съобщение:’VISA“ на 07537 416 944

За повече информация, пишете на имейладрес: visa@we-are-digital.co.uk.

Валидност на молбата

За да попълните и окомплектовате молбата си, е необходимо следното:

 • да платите определена такса по един от методите, посочени в раздел „Указания за плащане“,
 • да предоставите снимки на себе си, на своя партньор и деца на възраст до 18 години, за които се подава молба заедно с вашата,
 • да представите валиден паспорт, национална лична карта или документ за пътуване, за удостоверяване на самоличността ви,
 • да осигурите необходимите доказателства за пребиваване, в подкрепа на вашето заявление,
 • да попълните всички раздели на формулярите за кандидатстване, включително:

– данни за плащане,

-Секция 1 – данни на кандидата,

-Секция 19 – декларация(и)*

Навсякъде, където е необходимо, моля попълнете:

– паспортни данни за граждани извън ЕИП,

– за Секция 1(C) – – данни на членовете на семейството, включени в молбата,

– раздел 2 – данни на ваш спонсор, който кандидатства като гражданин извън страни от ЕИП или за членове на семейството, които също не са граждани на страни от ЕИП. В този случай е необходимо да бъдат попълнени и вашите биометрични данни във формуляр за биометричните данни, който ще ви изпратим, след като получим молбата ви.

Такса за обработка и разглеждане на молбата

Тази такса трябва да бъде платена, след като формулярът за кандидатстване е получен в институцията  /Home Office/и бъде изискана от отговорното лице по плащанията. Документите няма да бъдат разглеждани преди да бъде извършено самото плащане.

Срокът за плащане с кредитни/дебитни карти и пощенски преводи е 5 работни дни.

Ако вашата молба бъде отхвърлена като невалидна, плащането ви ще бъде възстановено след приспадане на административните разходи в размер на 25 паунда на всеки човек, посочен в заявлението. Ще ви бъде върната  също и молбата, придружена от  придружаващата я документация.

Размер на таксата

Таксата за кандидатстване е в размер на  £65 за всяко лице, кандидатстващо за получаване на документ или карта за постоянно пребиваване. Можете да включвате членове на семейството (включително и далечни роднини), ако те също имат право на постоянно пребиваване.

Вие трябва да платите допълнително £65 за всеки член от семейството, който включите.

Къде да изпратите попълнения формуляр за кандидатстване, придружителите документи и сумата от £65 (плюс £65 за всеки член от семейството, включени в молбата), при положение, че не кандидатствате онлайн:

Home Office Applications PO Box 590

Препоръчваме Ви да изпратите вашите документи чрез  Кралската поща или по куриер /Royal Mail Signed For™ or Special Delivery/.

Вашите документи ще бъдат върнати  с Кралската поща,  гарантирано само по този начин /Royal Mail Signed For™ or Special Delivery/.

Ако искате да ги върнат със спешна доставка, трябва да закупите и специалния плик за доставка на кореспонденция, който е достатъчно голям и включва и стойността за изпращане.

Към молбата за постоянно пребиваване, трябва да приложите следните придружителни документи в оригинал:

 • Паспорти и документи за самоличност /оригинал/. Приемат се и алтернативни доказателства за самоличност или гражданство, ако нямате възможност да получите или да предоставите необходимите документи, поради обстоятелства извън вашия контрол.
 • Копия от тези документи не се приемат.

Други документи:

 • удостоверение за граждански брак или удостоверение за раждане,
 • ако е необходимо да  изпратите банкови извлечения, като част от доказателствата за пребиваване, но ползвате само електронно банкиране, бихте могли да ги разпечатате и да се свържете с вашата банка за  официален печат на всяка страница .

Всички документи, които не са на английски или Уелс, трябва да бъдат придружени с официален превод на английски език от квалифициран преводач.

Изискайте от преводача или преводаческата компанията потвърждение в писмена форма:

 • надпис, че „преводът е извършен точно и акуратно от оригиналния документ“,
 • датата на превода,
 • пълното име и данните за контакт на преводача или представител на преводаческата компания.

Оригиналите на документите трябва да бъде приложени към  всички изпратени преводи.

Служител на имиграционния офис, може да се свържете с преводача или преводаческата агенция, за уточнения по предоставените и  преведени документи.

Ако гражданин на ЕИП  кандидатстващ за постоянно пребиваване е прекратил трудовата си дейност ще трябва да се набави и изпрати следните документи:

 • доказателство, че съответния гражданин на ЕИП е бил работник и служител или самонает в Обединеното кралство до датата на прекратяване на дейността си,
 • доказателство за това, че членовете на семейството са живели в Обединеното кралство в рамките на същия период от време, през което жителят на ЕИП и техен  спонсор е прекратил дейността  си,
 • писмо от съответния работодател, потвърждаващо датата на напускате,
 • доказателство за получаване на пенсии от държавни и/или частни пенсионни компании (например, писмо от организация или частна компания, която изплаща пенсията, банкови извлечения, които показват получаване на плащания),

Ако сте  нетрудоспособен гражданин  на страна от ЕИП,  трябва да представят едно от следните доказателства:

 • писмо от лекар/консултант за доказване на неработоспособност или неработоспособността на вашия спонсор и очаквания тя да се превърне в постоянна,
 • ако нетрудоспособността е в следствие на злополука при работа в производството или професионална болест, доказателство като писмо от лекар/консултант или доказателства за компенсация, получена от работодателя,
 • ако получавате пенсия, изплатени частично или напълно от институция във Великобритания- доказателство за това /например писмо от пенсионна компания или друга институция в страната/,
 • доказателство, че вие/вашият спонсор работи, или работят като самонаети в друга държава от ЕИП,
 • доказателство, че вие/вашият спонсор продължавате своя престой в Обединеното кралство – като извлечения от ипотечен заем или договор за наем, комунални и общински сметки, данък за имот,

 РАБОТЕЩИ ИЛИ УЧАЩИ СЕ

За да докажат период на пребиваване във Великобритания, гражданите на ЕИП, които са работили или учили в страната трябва да предоставят:

Времето ви на пребиваване може да попада под различни категории, за които трябва да  представите доказателства поотделно  /например, вие може да сте пребивавал като студент в продължение на 2 години, и като работник в рамките на 3 години/.  Важното е представените доказателства да покриват период от  5 години.

 Категория работещ – доказване период на работа в Обединеното кралство

Набавете и представете документ, в който е посочено , че в рамките на 5 последователни години сте работили в Обединеното кралство.

Ако не можете да представите такъв документ, моля приложете 3 фиша от заплати за месечно или седмично плащане с включени месечните удръжки, отнасящи се за всяка година на пребиваване, като се уверите, че между всеки документ няма повече от 6 месеца.

Друг документ, който се признава е  писмо от работодателя, потвърждаващо трудовия стаж и годишните доходи.

Ако все още не можете да предоставите някое от тези документи (например, ако сте ги изгубили или работодателят вече не осъществява дейност или вие/ вашият спонсор не сте в състояние да се свържете с него), трябва да добавите писмо, обясняващо защо нямате тази възможност и да представите алтернативни доказателства за съответната заетост, както следва:

 • Форма p45,
 • подписан трудов договор от вемето на работа,
 • известие за съкращение,
 • писмо, с което се приема оставката ви,
 • писмо за уволнение.
 • съдебно решение по трудови дела, свързано със заетост или индивидуална трудова заетост,
 • доказателство за вас или вашия спонсор за работа като самонает.

За да бъде доказан период на пребиваване при временна нетрудоспособност, гражданите на ЕИП, трябва да предоставят:

 • писмо от регистриран медицински специалист (общопрактикуващ лекар или консултант), потвърждаващо естеството на заболяването или злополуката и колко дълго е продължила или е вероятно да продължи неработоспособността,
 • доказателство за обезщетение за болест, законно заплащане за болест или обезщетения за болест (ако има такива).

Ако работите като самонает и изпаднете в ситуация на временна нетрудоспособнст,  е необходимо да се снабдите и представите като доказателство за пребиваване:

 • писмо от регистриран лекар (общопрактикуващ  или консултант), потвърждаващо естеството на заболяването или злополуката и продължителността на неработоспособността или вероятността да продължи,
 • доказателство за обезщетение за болест, законно заплащане за болест или обезщетения за болест (ако има такива).

 Забележка: Ако вие или вашият спонсор твърдите, че сте запазили статута си на работещ и сте напуснали доброволно, за да се обучавате, трябва да представите писмо от обучаващата институция, където е посочено как обучението е свързано  с настоящата или предишната ви работа.

 СТУДЕНТИ И САМОИЗДЪРЖАЩИ СЕ

За доказване на пребиваване за студенти е необходимо предоставянето на

писмо от роднина или приятели, потвърждаващо, че са подпомогнали даденото лице  и периодът от време, за който се е случило това.

За да докажат период на пребиваване, при наличието на пълна здравноосигурителна схема за студенти и самоиздържащи се лица е необходимо да бъдат предоставени един от следните документи, валиден за съответния период на обучение / самоиздържане:

 • график или друг документ от частен медицински застраховател, описващ нивото на покритие, и издръжката изплатена на вас и на вашето семейство, докато сте пребивавали във Великобритания,
 • Европейската здравноосигурителна карта (EHIC), издадена от държавите-членки на ЕИП (не се отнася за Великобритания),
 • формуляр S1 (бивш E106 E109, E121),
 • формуляр S2 (бивш Е112),
 • формуляр S3

Забележка: определението за пълна здравноосигурителна схема не включва здравноосигурителни схеми, полици за пътни застраховки или достъп до Националната здравна служба на Обединеното кралство (NHS).

 ТЪРСЕЩИ РАБОТА

За да докажат период на пребиваване, търсщите работа е необходимо да предоставят следните документи:

 • свидетелство за регистрация като безработни в Център на заетостта (Jobcentre Plus), Службата по заетостта или службата за социално осигуряване ( Jobs and Benefits Office or Social Security Office), например писмо от съответната служба и / или доказателство за получаване на съответните обезщетения,
 • доказателство за регистрация в агенция за подбор на персонал,
 • доказателства за търсене на работа (най-малко 2 доказателства, които трябва да обхващат периода, през който търсите работа),
 • копия от последните заявления за работа,
 • писма за отказ от работодатели,
 • покани за интервю за работа.

Ако вие или вашият спонсор все още търсите работа трябва да приложите и:

 • доказателства за съответните професионални, квалификационни или академични документи или съответния трудов опит,
 • доказателства за всяко обучение, което вие или вашият спонсор посещавате или сте завършили, за да подобрите шансовете си за намиране на работа.

Други доказателства за пребиваване, които могат да бъдат уважени от имиграционния офис:

 • разрешение, регистрация или подобен документ, притежавано от съответния гражданин на присъединяваща се държава – като например карта или сертификат WRS, карта за пристигане , сертификат за регистрация на работник, „жълт“ сертификат за регистрация, „син“ сертификат за регистрация, SAWS карта и т.н.
 • виза или разрешение за пребиваване /до 12 месеца/,
 • разрешение за работа и доказателства за легалното й осъществяване, като –

формуляр P60, писмо от работодателя, фишове за заплати и т.н.

*Повече информация за начините на придобиване на статут на постоянно пребиваващ, вижте още: http://infozauk.com/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%83%D0%BC-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1/ и

http://infozauk.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B/

About the author

admin

2 Comments

Click here to post a comment

Категории