Законодателство / Правни въпроси Семейство

Регистрация на гражданско партньорство

Гражданско партньорство е юридическо взаимоотношение, което може да бъде поискано от двама души от един и същи пол. Ако сте част от хомосексуална връзка, регистрирането на гражданско партньорство ще даде юридическо признаване на вашата връзка. Ще получите долълнителни юридически права, както и отговорности.

За да регистрирате гражданско партньорство, вие и партньорът Ви (партньорката) трябва да подпишете документ за гражданско партньорство пред двама свидетели и оторизирано лице (registrar).

В някои ситуации, двойка от един и същи пол, която не е регистрирала гражданско партньорство, може да има същите законни права и отговорности, както двойка, която е регистрирала гражданско партньорство. Например, такъв би бил случаят, когато се изчисляват големината на отпусканите Ви помощи и такс кредити (tax credit)

За повече информация за правата и задълженията на еднополовите двойки, вижте тук – Family fact sheets.

Кой може да регистрира гражданско партньорство (civil partnership)

Вие и вашият хомосексуален партньор (партньорка-лезбийка) можете да регистрирате гражданско партньорство, ако са налице следните обстоятелства:

 • И двамата сте на 16 години или над тази възраст. Ако сте на 16 или 17 години, в Англия и Уелс, обикновено, ще е необходимо писменото съгласие на родителите или настойниците Ви.
 • Живели сте в един и същи район в Англия или Уелс в продължение поне на 7 дни.
 • Нито един от вас не е обвързан в брак или гражданско партньорство.
 • Не сте близки кръвни роднини.

Младежи на възраст 16 и 17 години и родителско съгласие

Ако сте на 16 или 17 години, за да сключите гражданско партньорство, ще имате нужда от съгласието на всеки родител с родителски права и отговорности, както и на всеки настойник. .

Може да нямате възможност да получите съгласието на родителите си, например, ако не знаете къде се намират те, или ако те откажат да се съгласят вие да сключите гражданско партньорство. В този случай, можете да подадете молба до съда за разрешение да регистрирате гражданско партньорство. В този случай, ще имате нужда от юридически съвет.

Как да регистрирате гражданско партньорство (civil partnership)

За да регистрирате гражданско партньорство, трябва да направите две стъпки. Първата стъпка е да дадете заявление за намеренията си да регистрирате гражданско партньорств, а втората стъпка е фактическото регистриране на гражданското партньорство.

Заяваване на намерение

Всеки от двамата партньори поотделно трябва да даде заявление за намеринията си да регистрира гражданско партньорство в местното гражданско ( register office) по местоживеене.  Трябва да го направите лично. Ще трябва да го направите дори ако възнамерявате да регистрирате гражданско партньорство някъде другаде. Трябва да се живели в района поне седем дни преди да можете да дадете заявление за намеренията си там.

Когато подавате заявлението за намерение, ще бъдете помолени да дадете данни за датата и мястото, в което ще бъде регистрирано гражданското Ви партньорство, затова трябва предварително да сте се свързали с това място.

Ще трябва да дадете на гражданското някои лични данни. Това са името Ви, адреса, възрастта, националността и дали сте били в гражданско партньорство или в брак преди. Ще бъдете помолени да предоставите документални доказателства за тези данни, например, паспорт, свидетелство за раждане, решение за развод  (divorce decree absolute) или свидетелство за смърт на предишен граждански партньор или съпруг(а). Ако един от вас е субект на имиграционен контрол, може да се наложи да дадете допълнителни документални свидетелства – вижте в главата  People subject to immigration control.

След като сте дали заявление за вашите намерения да регистрирате гражданско партньорство, данни от това заявления ще бъдат публично изложени в гражданското, за да могат хората да ги видят. Това ще стане в района, в който живеете вие и партньорът Ви, както и в района, където ще регистрирате партньорството, ако той е различен.

Тези данни трябва да бъдат на публично разположение поне 15 дни преди да можете да регистрирате гражданското си партньорство. Целта е да бъде дадена възможност да се отправят възражения.

След 15 дена, вече можете свободно да регистрирате партньорството си, ако няма възражения и юридически пречки да продължите нататък. Гражданското трябва да ви издаде юридически документ, наречен  civil partnership schedule, с който ще можете да регистрирате гражданското партньорство.

Тази регистрация трява да се направи през следващите 12 месеца. Ако не регистрирате гражданското си партньорство през този период, ще трябва да започнете процедурата отначало.  В някои изключителни обстоятелства, например, единият от вас е сериозно болен и не се очаква да се излекува, може да помолите 15-дневният период да бъде отменен – вижте в главата Special rules for people who are seriously ill.

Регистрация

Можете да регистрирате  гражданско партньорство във всяко отделение за гражданско състояние или на друго място, одобрено за регистриране на граждански партньорства или за регистрация на брак. Не-религиозните места, одобрени  за сключване на бракове, не могат да решат дали да приемат там да се сключи гражданско партньорство или не, това би било незаконна дискриминация.

Гражданско партньорство може също да се сключи на територията на религиозна институция. Религиозните институции, обаче, не са задължени да приемат сключване на гражданско партньорство на тяхна територия.

Може да проверите кои места са одобрени за такива церемонии на уебсайта на  General Register Office на адрес www.gro.gov.uk. Трябва да проверите дали избраното от вас място е свободно за вашата церемония, преди да дадете предупреждение за намеренията си да регистрирате гражданско партньорство там.

Вие и партньорът Ви (партньорката) сте регистрирали юридически гражданско партньорство, след подписването на юридически документ, който се нарича civil partnership schedule или licence, ако някой от вас е сериозно болен (вижте главата Special rules for people who are seriously ill). Документът се подписва пред оторизирано лице (registrar) от отделението за гражданско състояние и пред двама свидетели.

Няма други юридически изисквания и не е необходимо да има церемония, въпреки че може да изберете да имате такава на вашето подписване, ако желаете. Meсните власти могат да уредят и церемония, но не са задължени. Религиозните служби по време на подписването са забранени.

В случай, че желаете церемония, но местните власти ви отказват съдействие, вие можете:

 • Да намерите друг регистрационен офис (register office) за подпис, където местните власти ще ви осигурят и церемония;
 • Да потърсите друго одобрено място, където при подписването ще ви осигурят и церемония;
 • Да организирате церемония на друго място, която да бъде изпълнена на друго място, след като подпишете.

Цена за регистрация на гражданско партньорство

Вие и вашият партньор/ка ще трябва да заплатите по 30 паунда или 60 паунда общо, за да заявите, че искате да сключите гражданско партньорство. Освен това ще трябва да платите и такса в размер на 40 паунда за регистрация в регистрационния офис. Ако искате да се регистрирате на друго място, ще трябва да платите такса за регистратор, която може да е различна, според това къде живеете. Ще трябва да платите и на собственика на избраната сграда, за това, че я използвате за да регистрирате гражданско партньорство.

Можете да получите сертификат за гражданско партньорство след като се регистрирате. За него също трябва да се заплати такса. За повече информация около таксите, посетете сайта www.gro.gov.uk.

Правила за регистрация на хора, които не могат да напускат домовете си

Има специални правила за сключване на гражданско партньорство, за хора, които не могат да напускат домовете си. Това позволява на двойката да регистрира партньорството си в дома, който едното лице не може да напусне.

За да се причислите към тези лица, трябва да ви е наредено от лекар да не напускате дома си поне през следващите три месеца, независимо дали е заради инвалидност, болест и т.н.

Процедурата за регистриране на гражданско партньорство на двойка, при която едното лице не може да напусне дома си е абсолютно същата, като при обикновената процедура, просто има следните изключения:

 • Трябва да се предостави заявление от лекар, че лицето не може да напуска дома си. Заявлението трябва да е издадено преди не повече от 14 дни, преди да подадете заявление за сключване на гражданско партньорство и бланката трябва да е предоставена от регистрационния офис;
 • Имате само 3 месеца, вместо 12, за да регистрирате гражданското си партньорство след като 15-дневният период за известие изтече.

Правила за хора със сериозни заболявания

Има специални правила за регистриране на гражданско партньорство на двойки, в които едно от лицата е със сериозни заболявания, които не могат да се излекуват. Правилата са създадени с цел процедурата по регистриране да е възможно най-улеснена и бърза. Не трябва да чакате 15 дни след като сте подали известие за регистрация, за да регистрирате гражданското си партньорство. Само един от двамата е нужен, за да се подаде известието в регистрационния офис. Трябва да се представи доказателство, че единият партньор е тежко болен и не може да мъде местен или да се движи.

Правила за хора, които са сменили пола си

Лицата, които искат да сменят законно пола си трябва да имат валиден сертификат за признаване на пола (gender recognition certificate). Ако имате сключен граждански брак, не може да ви се издаде сертификат докато не го прекратите. Ако обаче искате да сключите гражданско партньорство със своят бивш съпруг (съпруга), можете да го направите веднага след като ви се издаде сертификатът за признаване на пола. В такъв случай, можете да дадете известие и да се регистрирате с партньора си още на същия ден. Няма нужда да давате предизвестие от 15 дни. За повече информация относно смяната на пола, посетете сайта на Министерството на Правосъдието – www.justice.gov.uk

Правила за хора, които са обект на имиграционен контрол

Има специални правила за сключване на гражданско партньорство, ако едно от лицата е обект на имиграционен контрол.

Обектите на имиграционен контрол, са лица, които не са:

 • Британски граждани или лица, които имат правото да пребивават на Острова;
 • Гражданин на държава от Европейската икономическа общност;
 • Лице, което не пребивава в страната при поставени определени условия.

За повече информация по темата кои хора са обект на имиграционен контрол може да намерите тук.

Ако вие или вашият партньор сте обект на имиграционен контрол, трябва да подадете предизвестие за сключване на гражданско партньорство в специален регистрационен офис. Преди да дадете предизвестие, трябва да имате позволение за влизане и престой в страната, специално за целта да регистрирате гражданско партньорство с вашата половинка.

Всеки, който иска да регистрира гражданско партньорство в регистрационен офис, трябва да има доказателство за своето гражданство. За повече информация, посетете сайта на граничната агенция на Великобритания – www.ukba.homeoffice.gov.uk.

Ако регистраторът сметне, че вие сключвате гражданско партньорство с имиграционна цел, той трябва да уведоми имиграционните служби.

Ако сте обект на имиграционен контрол и искате да се регистрирате в гражданско партньорство, може би ще имате нужда от юридически съветник. Пример за безплатен такъв е Citizens Advice Bureau.

Признаване на хомосексуално партньорство, сключено в друга държава

Някои хомосексуални двойки могат да пребивават в Обединеното кралство, след като вече са сключили граждански съюз в друга държава.

Ако вие сте в подобна ситуация, вашият съюз ще бъде признат в Обединеното кралство и няма да има нужда да регистрирате гражданско партньорство отново. Обаче, вие, вашият партньор и съюзът ви трябва да отговарят на определени условия. За повече информация посетете уебсайта twww.ukba.homeoffice.gov.uk.

Прекратяване на гражданско партньорство

След като е регистрирано гражданско партньорство, то може да бъде прекратено ако едно от лицата почине или като лицата се обърнат към съда за прекратяването му.

Гражданското партньорство не може да се прекрати да е изминала поне една година от сключването му.

За повече информация по темата погледнете тук.

Категории