Имиграция и работа Пари и финанси

Самостоятелно счетоводство /Self Assessment/

Дължимият данък може да бъде платен директно на HM Revenue & Customs (HMRC) чрез Self Assessment (самооблагане), при което данъкът не е или не може да бъде удържан от даден източник на доходи. Това може да се случи с например:
• доходи от самонаемане;
• доход от отдаване на имущество под наем;
• лихви;
• доходи от чужбина;
• допълнителни служебни облаги и доходи на служители, при които е изплатено не достатъчна сума по силата на PAYE.
Когато данъкът трябва да се събира чрез Self Assessment – например, понеже сте самонает(а) – трябва да бъде попълнена данъчна декларация, което може да се извърши чрез подаване на хартиена декларация или на електронна такава онлайн.

Ако сте попълнили хартиена данъчна декларация, ще получите изчислението с дължими данък, което посочва датата, до която е дължим данъкът. Ако подадете декларацията онлайн, ще разбере на момента какви задължения имате, като отново ще ви бъде изпратено обобщение на това, което дължите или сте наплатили (tax statement).

Обща информация

Данъчна декларация
Данъчната декларация е формуляр, в който трябва да дадете информация относно Вашия доход и разходи, ако HMRC поиска това от вас. В последствие, данъчната декларация се използва за изчисление на сумата по дължимия данък.
Можете самостоятелно да извършите данъчната калкулация като отговорите на съответните въпроси от декларацията, или може да помолите HMRC да извърши калкулацията, като попълните декларацията онлайн.Кой трябва да попълни данъчната декларация
Не всички данъкоплатци са длъжни да попълват данъчни декларации и обикновено декларациите не се издават на хора, които получават заплати и пенсии по силата на Pay As You Earn (PAYE), понеже се смята че сумата на данъка се удържа от съответния източник.
Декларациите се издават редовно на данъкоплатците, за които HMRC смята, че:
• доходи от самонаемане;
• доход от отдаване на имущество под наем;
• друг доход, който се получава в брутна величина – това е когато данъка все още не е бил удържан;
• комплексни данъчни дейности – например, данъкоплатци на висока ставка или директори на компании.
Дори и декларацията да не се издаде ако плащате данъците си чрез PAYE, HMRC може да Ви изпрати декларация, за да провери дали данъчната Ви дейност е в ред. Това се среща особено често при смяна на работно място, или при преместване от заплата на професионална пенсия.Ако знаете, че не сте платили вярната данъчна сума, не трябва да чакате HMRC да Ви изпрати данъчна декларация, а да се свържете с местната данъчна служба. В противен случай могат да Ви се наложат глоби или да платите повече от необходимия данък.

Ако получавате доход, за който се заплаща данък, а не Ви е издадена данъчна декларация, Ваше задължение е да уведомите данъчната служба за получавания от Вас доход. Това трябва да бъде направено писмено възможно най-бързо. Ако не уведомите HMRC за доходите си, това може да доведе до глоби и лихви върху дължимия данък. Ако изпратите писмо, за да уведомите HMRC за необлаганите си доходи, те ще Ви изпратят данъчна декларация, така че обикновено е по-лесно да им се обадите, за да Ви изпратят декларация и да използвате обаждането, за да докладвате за доходите си.

Ако смятате, че сте платили твърде много данък, не трябва да разчитате на това, че HMRC ще открият автоматично грешката. Трябва да се свържете с Вашата служба, за да поискате съответния формуляр за изпращане на молба за връщане на сумата.
HMRC има законното право да изиска попълване на данъчна декларация от всеки и ако декларацията е издадена, данъчната служба трябва да настоява за нейното попълване.

Регистрация

След регистрация за извършване на дейност като самонает, HMRC ще започне да Ви изпраща данъчни декларация в хартиен вариант, докато не се регистрирате за услугата Online Self-Assessment. Последното може да се направи чрез сайта на HMRC, като направите регистрацията с UTR и пощенски код, за да сте сигурни, че HMRC разполага с правилния Ви адрес.

Срокове

Трябва да изпратите данъчната си декларация обратно в местната данъчна служба до 31 октомври след края на облагаемата година или да го направите онлайн до 31 януари след това. Данъчната година приключва на 6-ти април. Ако не го направите, автоматично ще Ви бъдат
наложени глоби.

Как да попълним формуляра

Данъчната декларация се състои от главен формуляр, който трябва да бъде попълнен от всеки получател на данъчна декларация, и 9 съпътстващи страници, които хората с определени видове доходи трябва да попълнят. Има и съпътстваща брошура, която дава по-нататъшни напътствия относно попълването.
Ако не осигурите цялостна информация във формуляра, HMRC ще сметнат декларацията за непопълнена. В този случай, Вие ще носите отговорност за заплащането на лихви и възможни наказания.
Вие сте длъжен(а) да си водите досие за доходите си и всяка година трябва да получавате документи от работодателя или пенсионния си администратор, които дават информация относно получавания от Вас доход, включително и някакви допълнителни служебни облаги. Тези досиета и документи ще са Ви необходими за попълването на данъчната декларация.

Глоби

Глоби за пропускане на крайния срок за подаване на дан. декларация

  • Един ден закъснение: £100 първоначална глоба
  • 3 месеца закъснение: £10 на ден, максимално £900
  • 6 месеца закъснение: £300 или 5% от дължимия данък, ако е повече
  • 12 месеца: £300 или 5% от дължимия данък, ако е повече
    При сериозни случаи може да се поиска да се плати до 100% от дължимия данък.

Глоби ще се начисляват дори ако не се дължи данък или дължимият данък вече е платен.

Лихва и глоби за неплащане навреме

  • 30 дни: 5% от неплатения данък към деня на плащане
  • 6 месеца: допълнителни 5% от неплатения данък към деня на плащане
  • 12 месеца: допълнителни 5% от неплатения данък към деня на плащане

Лихва ще се начислява върху всички дължими суми, вкл. неплатени глоби, докато не се получи плащане.

Данните са взети от страницата на HMRC.

Допълнителна информация

Доходи от самонаемане или отдаване под наем
Ако сте самонает(а) или получавате доходи от отдаване под наем на имущество, информацията за тези доходи трябва да бъде вписана в съответните съпътстващи страници от данъчната декларация.
Обикновено ще трябва да дадете информация за разходите по изграждането на даден бизнес или от отдаването на имущество.Грешки на данъчната декларация
Ако Вие или данъчната служба откриете незначителна грешка по данъчната декларация, тя обикновено може лесно да бъде поправена чрез кореспонденция или онлайн.
Ако плащате повече от дължимия данък, HMRC ще Ви възвърнат надплатената сума.
Ако обаче има значителна грешка – например ако не сте декларирали цялата сума на дохода си – данъчната служба може да сметне за необходимо да направи запитване по декларацията.Кой може да помогне?
HMRC разпространява полезна брошура, наречена „Self Assessment – Your guide”, с която може да се сдобиете чрез www.hmrc.gov.uk или чрез Self Assessment линията за поръчки (0845 9 000 404).
За общи запитвания по Self Assessment, обадете са на местната си данъчна служба или на Self Assessment линията за помощ (0845 9 000 444).

Категории