Законодателство / Правни въпроси Право

Специализирани съдилища в Северна Ирландия

За администрирането на няколко от трибуналите на Северна Ирландия отговаря Министърът на правосъдието, чрез Съдебната служба. По програмата за реформа на трибуналите, отговорността за тях е делегирана на Съдебната служба от други департаменти за Северна Ирландия.

Понастоящем Съдебната служба на Северна Ирландия (The Northern Ireland Courts and Tribunals Service – NICTS) отговаря за повечето от трибуналите на територията на страната, включително за тези, чието администриране се осъществява от името на други департаменти. NICTS също така подпомага заседаващите трибунали в Северна Ирландия с компетентност на цялата територия на Обединеното кралство, включително трибуналите по данъчни спорове (Tax Tribunals), трибуналите по спорове във връзка с имиграцията и убежището (Immigration and Asylum tribunals), трибуналът по спорове във връзка с информация (Information Tribunal) и Камарата по спорове във връзка с имиграция

и убежище към трибунала от по-горна инстанция(Upper Tribunal Administrative Appeals Chamber).

Съдебната служба пое поетапно отговорност за администрирането на трибуналите към департаментите на Северна Ирландия по силата на споразумения за посредничество. По тази програма за реформи службата пое отговорност за всичките трибунали в периода 2011-2012 г.

В допълнение към административната подкрепа, която предоставя на съдилищата, Съдебната служба отговаря за следните трибунали:

 • Състава за жалби във връзка с компенсации на жертви на престъпление на Северна Ирландия (CriminalInjuries Compensation Appeals Panel NI)
 • Служба за предоставяне на помощ при подаване на жалби (The Appeals Service)
 • Трибунал за преразглеждане на дела на лица с психични проблеми (The Mental Health Review Tribunal)
 • Трибунал за разглеждане на жалби срещу наложени глоби за неправилно паркиране на Северна Ирландия (Traffic penalty tribunal)
 • Трибунал за разглеждане на жалби срещу оценки на имоти на Северна Ирландия (Northern Irelandvaluation tribunal)
 • Служба на комисарите по социална сигурност и комисарите по подкрепа на децата (Office of the SocialSecurity Commissioners and Child Support commissioners)
 • Апелативните трибунали по пенсионни дела (Pensions appeal tribunals)
 • Трибунала за разглеждане на жалби на лица със специални образователни потребности и инвалидност(Special Education Needs and Disability Tribunal)
 • Трибунал за разглеждане на жалби срещу решения във връзка с предоставянето на грижи (The CareTribunal)
 • Трибуналът по поземлени спорове (The Lands Tribunal)
 • Съставът за разглеждане на спорове във връзка с оценка на наеми (Rent Assessment Panel)
 • Трибуналът за разглеждане на жалби срещу решения на Комисията по благотворителните организации(The Charity Tribunal)
 • Трибуналът за разглеждане на жалби срещу решения във връзка със здравето и безопасността (TheHealth and Safety Tribunal)

Полезни връзки:

Категории