Имиграция и работа

Сравнение на процедурите за кандидатстване и изплащане на помощи за безработни в  Job Centre Plus във Великобритания и Бюрото по труда в България

Създадохме тази статия, защото имаме много запитвания за това, как се получават помощи за безработни и каква е разликата в процедурите във Великобритания и България. Надяваме се тя да помогне на нашите сънародници, които или се завръщат в родината или са останали без работа в Обединеното кралство и се опитват да се справят с ежедневието, докато отново си намерят работа.

Бюрото по труда във Великобритания (Job Centre Plus)

Можем приемем, че Job Centre Plus във Великобритания е еквивалент на българското Бюро по труда, но неговите функции са много по- разширени. Това е мястото, където на първо място можете да получите така необходимия на всички НИН (National Insurance Number), Помощ за търсещи работа (Jobseeker’s Allowance-JSA), Помощ за заетост и подкрепа, базирана на плащаните осигуровки (Benefit or Employment and Support Allowance (ESA), а също и новата помощ, която е наречена Универсален кредит и за която ние имаме отделна статия –  „Какво представлява универсален кредит“.

Централните телефони за връзка с Бюрото по труда във Великобритания (Jobcentre Plus) са:
Телефон: 0800 055 6688
Текстфон: 0800 023 4888

В тази статия ще разгледаме накратко какво представляват Помощта за търсещи работа (JSA), която на практика представлява еквивалента на българската помощ за безработни.

Какво представлява помощта за търсещи работа (JSA)?

Това e обезщетение за безработица на хора, търсещи работа, като всеки, който е безработен с малко или никакви спестявания или доходи, може да има право на тази помощ. Тя зависи от възрастта, доходите и спеставанията ви. Процедурата след отпускането й включва  седмични или двуседмични срещи със съветник в Бюрото по труда (Job Centre Plus) по местоживеене, на които трябва да докажете, че активно търсите работа. Необходимо е да водите дневник за търсене на работа и да предоставяте  доказателства за кандидатури за работа и проведени интервюта.

Ако сте платили достатъчно осигруовки (National Insurance Contributions), ще ви бъде предоставена помощ, базирана на това колко осигуровки сте платили,  докато тези от вас, които не са внесли достатъчно осигуровки, ще получат помощ, базирана на доходите.

Помощ за търсещи работа, основана върху платените осигуровки на внесени осигуровки (Contribution Based JSA)

Можете да получите Помощ за търсещи работа, основана върху платените осигуровки на внесени осигуровки (Contribution Based JSA), ако сте платили достатъчно вноски през последните 2 данъчни години. Ако отговаряте на  условията за получаване на такъв вид помощ, можете да получавате следнaтa  сума:

 • 16 до 24 годишна възраст – £57,90 на седмица,
 • 25 или повече – £73.10 на седмица.

Този вид помощ може да бъде получавана 6 месеца, въпреки че при дадени обстоятелства, срокът може да бъде удължен.

Важно е да знаете, че сумата на тази помощ също може да се намали, при положение, че започнете работа на непълно работно време или ако получавате професионална или лична пенсия.

Съществува и един нов вид помощ за търсещи работа, условно наречена „нов стил JSA

Можете да кандидатствате за „нов стил JSA“, ако живеете в район, в който напълно е въведена системата за кантидатстване за универсален кредит(Universal Credit)..

Както бяхме разяснили в наша статия универсалният кредит (Universal Credit)  е един вид обединена помощ, която съдържа всички видове помощи, получавани от гражданите на Обединеното кралство досега. За улеснение на социалната система и гражданите е въведен единен начин за кандидатстване – онлайн или на място в бюрата по труда.

Можете да получите „нов стил JSA“ самостоятелно или едновременно с Универсален кредит (Universal Credit). Ако получите и двете, Вашият универсален кредит ще бъде намален със сумата, която получавате за „нов стил JSA“.

Помощ за търсещи работа, основана върху дохода (Income Based JSA):

Помощ за търсещи работа, основана върху дохода (Income Based JSA) можете да получавате, при положение че не сте платили достатъчно осигурителни вноски и нямате никакви или доходите са ви недостатъчни. Ако сте одобрени за тази помощ, можете да очаквате следната парична помощ:

 • сам човек (под 25)-£57,90 на седмица,
 • сам човек (25 или повече): £73,10 на седмица,

Размерът на помощта за търсещи работа, основана върху дохода (Income Based JSA) се влияе от доходите и спестяваниятаята над £6,000.

Можете да се ползвате от калкулатора за изчисление на помощта:https://www.gov.uk/benefits-calculators

Не може да получавате помощ за търсещи работа, основана върху дохода (Income Based JSA) и универсален кредит едновременно.

Кой има право да получи помощт за търсещи работа (JSA)?

За да имате право да кандидатствате, е необходимо да отговаряте на следните условия:

 1. Да сте навършили 18 години,
 2. Да не кандидатствате за пенсия,
 3. Да не сте редовен ученик или студент,
 4. Да живеете в Англия, Шотландия или Уелс,
 5. Да сте в трудоспособна възраст и състояние,
 6. Да не работите или да работите по-малко от 16 часа седмично.

 

При специални условия, лица на възраст 16-17 годишна възраст също могат да бъдат одобрени за този вид обезщетение. Това трябва да бъде обсъдено на място в Бюрото по труда (Jobcentre Plus).

Ако искате да кандидатствате за помощ за търсещи работа, основана върху дохода (Income Based JSA) като двойка, вашият партньор трябва да работи по-малко от 24 часа седмично и двамата заедно трябва да разполагате със спестявания по-малко от £16 000.

Ако сте самоосигуряващ се,  ще ви бъде по-трудно да кандидатствате за тази помощ, защото плащате друг вид осигуровки различни от тези, които плащат работниците и служителите.

Ако сте студент редовно обучение, не можете да кандидатствате за помощта за търсещи работа (JSA). Допускат се  изключения за студенти в задочна форма, които работите, докато учат или са прекъснали, за да работят на ниска заплата.

Как се кандидатства за помощта за търсещи работа (JSA)??

Начивине за кандидатстване са два:

Попълване на онлайн форма тук – https://www.dwpe-services.direct.gov.uk/portal/page/portal/jsaol/lp

Свържете се с Jobcentre Plus на безплатен телефон 0800 055 6688

Други начини

Ако искате да кандидатствате за „нов стил JSA“, обадете се на:
Телефон: 0800 328 9344
Текстфон: 0800 328 1344
От понеделник до петък от 8 до 18 часа.

Как се изплащат помощите?

Плащанията обикновено се правят на всеки 2 седмици, по банков път.

Ако не сте съгласни с каквото и да било решение, взето по отношение на вашето искане, можете да поискате писмено изложение на мотивите. Ако е необходимо, има процес на обжалване, който можете да минете, но обикновено получавате само месец, за да оспорите решението, затова потърсете съвет и действайте бързо.
Поради тази причина трябва да съобщите на вашия консултант на Jobcentre Plus дали обстоятелствата ви се променят – например, ако започнете работа или промените дохода си.

Може да изгубите плащанията си за 13 седмици, ако:

1.Пропуснете интервю с вашия съветник
2. Не се опитвате да подобрите уменията си (например не посещавате курс за обучение, когато сте помолени от съветника)
3. Не желаете да кандидатствате или да приемете място в програма за заетост или обучение, за която са ви разказали – или пък кандидатствате, но решите да напуснете доброволно
4. Изгубите своето място в програма за заетост или обучение поради лошо поведение

Бюрото по труда в БългарияУсловия за придобиване на право на парично обезщетение за безработица

За лицата, чието осигуряване е прекратено след 31 декември 2017 г., право на парично обезщетение за безработица имат тези от тях, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

 • са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта;
 • не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или професионална пенсия;
 • не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО или законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

При определяне на правото на парично обезщетение за безработица се зачита и времето:

 • на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
 • на платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;
 • на неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година, който се зачита за трудов и осигурителен стаж;
 • зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.

Процедурата за регистрация като безработен е следната:

 1. Регистрация в Агенцията по заетостта.

Тази регистрация се осъществява чрез офисите, така наречени „Бюро по труда по райони на местоживеене.

Документи за регистрация

За да се регистрират в дирекция „Бюро по труда“ и да ползват права по реда на Закона за насърчаване на заетостта, активно търсещите работа лица следва да подадат заявление-декларация по образец и да представят следните документи:

 • документ за самоличност;
 • документи за придобито образование и/или квалификация;
 • документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;
 • документ, издаден от Общината – за регистрация по настоящ адрес;
 • решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност, от което да са видни противопоказаните условия на труд.
 • други документи – в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.

Не се извършва регистрация когато търсещото работа лице: 

– е регистрирано в друга дирекция “Бюро по труда” към датата на подаване на заявлението-декларация за регистрация;
– е с прекратена предходна регистрация, поради неизпълнение на задълженията към дирекцията “Бюро по труда” и не са изтекли 6 месеца от прекратяването;
– е дисциплинарно уволнено от програма или мярка по Закона за насърчаване на заетостта и не са изтекли 12 месеца от уволнението.

Права и задължения на активно търсещите работа лица:

 • Активно търсещите работа лица, за които при регистрацията има подходящо свободно работно място, се насочват от трудовия посредник към работодателя, заявил мястото.
 • Регистрираните активно търсещи работа лица са длъжни да уведомят дирекцията „Бюро по труда“ при промяна на адреса, по който са регистрирани, както и да се явят при повикване от дирекцията “Бюро по труда” с писмена покана на посочените дата и час.
 • На безработните лица, на които в едномесечен срок след регистрацията им не е предложена работа или не са започнали работа, се прави оценка на възможностите за устройване на работа и се изготвя индивидуален план за действие, който включва препоръките на трудовия посредник, действията и сроковете за изпълнение на съответните препоръки.  Планът за действие се изготвя в писмена форма по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. В регистрационната карта на безработното лице се вписват датите за среща с трудов посредник и сроковете за изпълнение на препоръките в плана за действие.

Трябва да отбележим, че срещите с трудовия посредник, обикновено се осъществяват на всеки два месеца.

Всички активно търсещи работа лица са длъжни да уведомят дирекцията „Бюро по труда“ при промяна на декларираните при регистрацията обстоятелства и при промяна на адреса, по който са регистрирани, в срок 7 работни дни от промяната.

Безработните лица са длъжни:

 • да спазват предварително определения график за посещение на дирекцията „Бюро по труда“ за поддържане на регистрацията;
 • да изпълняват препоръките на трудовия посредник, както и предвидените действия, срокове и график за посещение, включени в плана за действие;
 • да се явят при повикване с писмена покана от дирекцията “Бюро по труда” на посочените дата и час или в срок 3 работни дни след тази дата;
 • да не отказват предложената им от дирекцията “Бюро по труда” подходяща работа и/или включване в курс за професионална квалификация, както и да не прекратяват участието си в курс;
 • да не отказват включване в програми и мерки за заетост по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

Когато лицата не изпълнят задълженията си към дирекцията „Бюро по труда“, регистрацията им се прекратява. Право на нова регистрация имат след изтичане на 6 месеца от датата на прекратяване на предходната.

 1. Втората стъпка е регистрацията в НОИ:

Документи, които се подават от лицата за отпускане и изплащане на парично обезщетение за безработица:

 • Паричните обезщетения за безработица се отпускат въз основа на заявление по образец, подадено лично, в избрано от вас териториално поделение на НОИ или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя. http://www.nssi.bg/forusers/forms/120-unemployment

Към заявлението се прилагат:

 • акт за прекратяване на правоотношението – за справка;
 • документи, удостоверяващи осигурителен стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна;

В случай че подадете заявление с нередовни или липсващи документи, от териториалното поделение на НОИ ще ви изпратят уведомително писмо в 7-дневен срок от приемането на документите, като ви дадат необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.

Писмото ще ви бъде изпратено в зависимост от избрания от вас начин на комуникация:

 • на гише в ТП на НОИ;
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес;
 • по електронен път чрез изпращане на съобщение на посочения електронен адрес, съдържащо информация за изтегляне на уведомителното писмо от базата данни.

Начална дата на обезщетението за безработица

Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:

 • заявлението за отпускането му е подадено в тримесечен срок от тази дата;
 • сте се регистрирали като безработни в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.

Размер на паричното обезщетение за безработица

Дневното парично обезщетение за безработица не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица – за 2018 г. са определени минимален и максимален размер на обезщетението, съответно 9,00 лв. и 74,29 лв.

Изключения от правилото за определяне размера на паричното обезщетение за безработица

Независимо по каква причина сте без работа, в България имате право да ви се изплати „Обезщетение за безработица“. Когато сте напуснали работа по ваше желание, или с ваше съгласие, или поради виновно поведение – обезщетението е минимално (9 лв. на ден) и е само 4 месеца.

При завръщане от Великобритания имате право на парично обезщетение. За целта прочетете нашата статия:  „Завръщане в България и право на парично обезщетение“
Прочетете цялата статия тук >>> Завръщане в България и право на парично обезщетение | Работа в Англия

Категории

RSS Статии от Chikov.com

 • Българи търсят правата си във Великобритания май 4, 2019
  Почти всеки ден някой българин се свързва с нашата фирма www.help4bg.co.uk да търси правата си. Питат ни, може ли да си търсим правата. Истината е, че то за търсенето ще може да ги търсите, ама дали ще ги намерите е въпроса. Ако пък ги намерите, дали търсенето си е заслужавало е другото нещо, над което трябва да […]
  Atanas Chikov
 • Шофьорски неволи в UK април 21, 2019
  Повечето от нас знаят закона за движението по пътищата и „статута” на алкохола в него. Но знаете ли, че законът за движение по пътищата във Великобритания обхваща не само тези, които са зад волана в движение, но и тези, които са в автомобила при покой. Да, звучи малко парадоксално и някои не вярват, че е […]
  Atanas Chikov

Follow us on Facebook!