Образование в Шотландия

Студентско подпомагане в Шотландия

Договореностите за студенти редовно обучение през 2013-2014 в Шотландия се различават в зависимост от това какъв студентски статут имат те. Максималната помощ, на която може да имат право зависи от това дали ще бъдат финансирани като независим студент (independent student ) или млад/зависим студент (young/dependent student).

Ако се отнасяте към втората категория, вие може да получите по-голяма финансова помощ, като под внимание ще бъдат взети и доходите на родителите ви. В случай, че сте независим студент, тогава няма да се налага да предоставяте размера на доходите на своите родители. Въпреки това, все още може да се наложи да бъдат взети под внимание приходите на ваш съпруг, съпруга или партньор.

След като сте наясно към коя категория спадате, трябва да проверите и дали отговаряте на съответните изисквания за получаване на финансова помощ.

Млад, зависим студент – YOUNG (DEPENDENT) STATUS

Вие ще получите подкрепа като млад и зависим студент, ако:

– сте на възраст под 25 години преди началото на съответната учебна година;

– нямате дете, независимо от възрастта му, за което да се грижите, към момента на започване на учебната година;

– не сте получавали финансови помощи извън редовната форма на обучение за всеки три години преди първия ден на първата учебна година на курса;

– не сте женени, не живеете в гражданско партньорство или с партньор, преди първия ден на първата учебна година на курса.

Статут на независим студент – INDEPENDENT STATUS

Вие трябва да отговаряте на едно от следните условия, за да получите подкрепа като независим студент:

• Вие сте достигнали 25-годишна възраст, преди началото на учебната година, в която кандидатствате за помощ (1 август за стартиращите през есента курсове );

• Вие сте получавали помощи през последните три години преди първия ден на първата учебна година на вашия образователен курс. Това може да включва държавни схеми за обучение и следдипломно обучение на изследователско ниво, по време на което сте получили награда;

• Вие имате дете, без значение от възрастта му, което към момента на стартиране на академичната година живее с вас през по-голямата част от времето;

• Не живеете при родителите си;

• Вие сте били под грижите на орган на местната власт или доброволна организация , или съгласно заповед за попечителство, за трите месеца, непосредствено преди 18-тия ви рожден ден (или непосредствено преди началото на курса ви, ако сте на възраст под

18, когато е започнал той);

• Вие сте женени, в гражданско партньорство или живеете с партньор, преди първия

ден на първата учебна година на курса.

• Вие живеете за постоянно далеч от родителите си в продължение на най-малко 12 месеца преди началото на дадената учебна година.

Ако не отговаряте на никое от условията като независим студент, вие ще бъдете подпомогнат финансово от позицията си на млад студент. Това означава, че под внимание ще бъдат взети доходите на родителите ви (или настойниците ви), за да се определи размера на помощта, която бихте могли да получите.

Максималният размер на помощта, в зависимост от статута ви на обучаващ се и доходите в домакинството може да бъде съответно:

Млад студент – Young / Dependent Students

 

Независим студент – Independent Students
Доход в домакинството Стипендия Кредит Общо Стипендия Кредит Общо
0 – £16,999 £1,750 £5,500 £7,250 £750 £6,500 £7,250
£17,000 до

£23,999

£1,000 £5,500 £6,500 £0 £6,500 £6,500

 

£24,000 до

£33,999

£500 £5,500 £6,000 £0 £6,000 £6,000

 

£34,000 и повече £0 £4,500 £4,500 £0 £4,500 £4,500

Имайте предвид, че някои студенти могат да започнат своето обучение със статут на млади, зависими студенти, и да получават съответната финансова подкрепа, а след това, в зависимост от обстоятелствата, да получават финансова подкрепа за независими студенти.

Отпускане на стипендия

Вие ще може да кандидатствате за стипендия, ако отговаряте на всички изброени по-долу условия:

• Вие имате право да получите финансова помощ за плащането на таксата за обучение;

• Вие сте с постоянен адрес Шотландия и учите в Обединеното кралство;

• Вие сте записан като редовен студент.

Условия, на които трябва да отговаряте, за да бъдете допуснат до финансиране:

  • Студентско финансиране

Основните форми на редовно обучение, които биват финансирани са:

– утвърдени специалности от първи курс в университети и колежи в Обединеното кралство;

– утвърдени специалности от първи курс в Trinity College Dublin, University College Dublin, University College Cork, University College Galway и University College Maynooth;

– една година Higher National Certificates (HNC);

– някои начални курсове за специализанти (с изключение на таксите и стипендията);

– две години Higher National Diplomas (HND);

– диплома за висше образование;

– Advanced Diploma;

– сертификат за висшето образование.

Финансирането също е възможно за някои курсове в частно-финансирани институции. Дистанционното обучение не се финансира.

  • Пребиваване

За да отговаряте на общите условия за пребиваване, трябва да сте с обичайно местопребиваване в Обединеното кралство, Англо-нормандските острови и остров Ман за трите години, непосредствено преди първия ден на първата учебна година на курса (към съответната дата). За по-голямата част от студентите, които започват своя курс през есента, съответната дата е 1 август.

Вие също трябва да сте с обичайно местопребиваване в Шотландия на съответната дата.

Ако не отговаряте на общите условия за пребиваване, посочени по-горе, вие все още може да кандидатствате за финансова помощ при определени обстоятелства.

  • Предишно обучение

Вие ще бъдете подпомогнати за минималния брой години, които са ви необходими за завършване на вашето обучение. Въпреки това, вие имате право на финансова помощ и за още една допълнителна година, в следните случаи:

– при повтаряне на академичната година;

– при повтаряне на годината, поради медицински причини;

– одобрените промени в образователния ви курс;

– добавени години

– първа година за притежателите на HND;

– първа година от HND за притежателите на HNC.

  • Възраст

Въпреки, че няма възрастови граници за получаване на помощи за таксите за обучение, стипендии и субсидии за издръжка, в сила е законодателство, което ограничава студентските заем, покриващи разходите за живеене.

За да може да кандидатствате за студентски заем за издръжка, трябва да:

– сте под 50 години към датата на първия ден от първата учебна година от курса си, или

– да сте на възраст от 50 до 54 към датата на първия ден от първата учебна година от курса си и планирате да се върнете на работа след завършване на курса.

Ако промените курса си на обучение или сте на възраст

55 или повече години към съответната дата на втория си курс, вие няма да имате право на студентски заем за втори курс.

Ако сте под 16 години, когато започнете курса, можете да кандидатствате за кредит, под формата на друга финансова помощ на която имате право (стипендии и за покриване на такси). Когато навършите 16, вашето право на финансиране ще бъде преразгледано.

Заем за покритие на семестриалните такси в Шотландия

Ако отговаряте на условията за получаване на финансова помощ за покриване на таксите за обучение, тази помощ ще бъде изплатена директно на вашия колеж или университет. Вашата кандидатура е валидна само за една учебна година, така че всяка следваща година трябва да кандидатствате отново.

Размерът на таксите за обучение, които могат да бъдат финансирани, зависи от това, къде учите. Ето размера на отпусканите заеми за семестриални такси през 2013-2014 година:

  • £ 1,285 за HNC и HND;.
  • £ 1,820 за първи курс или PGDE курсове;
  • £ 2,895 за курс по медицина, започнал през 2011-2012 г. или по-рано;
  • £ 1,205 за курсове в частни колежи.

Помощи за разходи за живот

Има помощи, отпускани за покриване на разходите за живеене, които са на разположение на някои категории студенти, като например самотни родители и тези с разходи за издръжка.

Помощи за студенти с увреждания

Може да се възползвате от допълнителна помощ, ако обучението ви изисква допълнителни разходи, поради увреждане.

Ако кандидатствате за подобни помощи за първи път или ако увреждането ви се е променило значително след последната ви кандидатура, вие трябва да представите определени доказателства за състоянието ви в момента.

Кандидатстване за финансова помощ

Размерът на стипендията и студентския заем, достъпни за вас, зависят от нивото на доходите в домакинството. Това включва всички ваши лични доходи, с изключение на получените от трудова дейност.

В зависимост в коя категория попадате, вие трябва да изпратите определени документи, когато кандидатствате за финансово подпомагане. Трябва да изпратите само фотокопия на документите, тъй като всички те биват унищожавани след 30 дни от датата на получаването им.

1. Ако кандидатствате за заем в размер на повече от £4,500, за стипендия или за заем за разходите за живот, и вашия доход на домакинството е под £34 000 годишно – трябва да изпратите доказателство за доходи при първото ви кандидатстване.

2. Ако вие или вашите родители са разделени/разведени – трябва да изпратите писмо от адвокат или решението за развод. Трябва да изпратите тези документи, с първата си молба.

3. Ако кандидатствате за субсидия като самотен родител – всяка година, в която кандидатствате, трябва да изпращате доказателства, че сте самотен родител. Освен това трябва да изпратите и пълно (не съкратено) удостоверение за раждане на детето ви, за да докажете първото си заявление. Не е нужно да изпращате акта за раждане всяка година.

4. Ако кандидатствате, за да бъдете оценен като независим студент, защото сте женен, но нямате навършени 25 години и не сте били self-supporting за три години извън редовната форма на обучение – трябва да изпратите копие от сертификата си брак. Този документ се изпраща еднократно, само при първото ви кандидатстване.

5. Ако кандидатствате, за да бъдете оценен като независим студент, защото сте под 25-годишна възраст и имат дете на издръжка – трябва да изпратите копие от удостоверение за раждане детето. Трябва да изпратите този документ само с първото си приложение.

6. Ако кандидатствате, за да бъдат оценени доходите на партньора ви, вместо на родителите ви – трябва да изпратите доказателство, че живеете с вашия партньор в началото на учебната година (1 август) в първата година от курса си. Вие трябва да изпратите и документ за съвместна ипотека или договор за наем.

Можете да кандидатствате като се регистрирате онлайн на адрес www.saas.gov.uk. След това ще може да подадете заявление за финансиране.

След като сте се регистрирали, вие ще получите два имейла. Единият имейл ще потвърди паролата за профила си, а вторият – потребителското ви име и отговорите, които сте дали на въпросите за сигурността в процеса на вашата регистрация. Запазете и двата имейла, за да сте сигурни, че можете успешно да влезете във вашия акаунт в бъдеще.

След като вече сте се регистрирали онлайн, трябва да кликнете върху линка за влизане в горната част на страницата, за да получите заявление за финансиране.

Когато кандидатствате за финансиране, вие ще може по всяко време да проверявате състоянието на вашата кандидатура.

About the author

Daniel

3 Comments

Click here to post a comment

Категории

Популярни