Законодателство / Правни въпроси Право

Схема за набиране на капитал и данъчни преференции за физически лица от инвестиции в квалифицирани дейности и компании през 2012 – 2013г.

През 2011г. правителството на Великобритания взе решение да създаде по-добра бизнес среда и да създаде данъчно подкрепен допълнителен метод на финансиране за съществуващи и нововъзникващи малки бизнеси. Като част от мерките, които са предвидени във Финансовия закон от 2012г. е и така наречената „Seed Enterprise Investment Scheme”.

1. Описание на схемата

Схемата е създадена да помогне на малки фирми да наберат капитал при започване на своята дейност, като дава определени данъчни отстъпки за физически лица, които закупят акции в определени фирми. Схемата е създадена, за да подпомогне съществуващи и ново появили се бизнеси които не могат да привлекат по друг начин инвестиции и се намират в началото на своята дейност. Схемата се отнася за инвестиции в акции след 6 Април 2012.

2. Предвидени данъчни облекчения за физическите лица, които инвестират чрез схемата:
А) Данък върху дохода (income tax) – за физически лица, които регистрират квалифициращи акции в компании, които отговарят на изискванията на схемата. Тези физически лица е необходимо да имат съществуващи данъчни задължения, срещу които да ползват данъчен кредит. Такива могат да са и физически лица, които нямат своето постоянно пребиваване във Великобритания.

За да се квалифицират:
– Акциите в съответната компания е необходимо да се държат три години
– Данъчният кредит е в размер на 50% от стойността на акциите от годишна инвестиция до 100 000 паунда.
– Данъчният кредит не може да се ползва срещу фиктивен данъчен кредит или срещу доход от дивидент от друга компания.

Пример:
Ако физическо лице „Х” инвестира 20 000 паунда по схемата в квалифициращи се акции, данъчният кредит ще бъде 10 000 паунда (50% от 20 000). Ако дължимия данък за съответната финансова година е 15 000 паунда, той ще бъде съответно намален до 5000 паунда, като резултат от инвестицията в акции.

Схемата може да бъде използвана и за инвестиране в квалифицирани акции, за да се ползва данъчен кредит за предишна година, като акциите се считат закупени през предходната година, като се прилага съответният данъчен кредит за съответната предходна година. Сумата, която може да се ползва за данъчен кредит е лимитирана с оглед на определените лимити за годината, през която се считат придобити акциите.
Б) Преференции при данъка върху прираста на капитала (CGT) – Този данъчен кредит може да се ползва само за данъчната 2012-2013 година.

Ако е налице прираст на капитал, което отключва данъчно плащане на „CGT” за 2012-13г. реинвестираната сума в квалифицирани акции ще бъде освободена от „CGT”. 100 000 паунда лимит се отнася и за данъчното освобождаване на реинвестираната сума в акции. Същото се отнася и за данъчното третиране по отношение на предишни години, както в примера за данъка върху дохода. Инвестирането в акции може да предхожда реализирането на капитала, за който се дължи данък (CGT), само ако реализирането на капитала и закупуването на акциите стане през същата 2012 – 2013 данъчна година.
Пример за данъчно освобождаване от (CGT):

Физическо лице „Х” продава имущество за 200 000 паунда и облагаемата основа, подлежаща на (CGT) е 80 000 паунда ( преди прилагането на данъчно признати загуби). Лицето прави квалифицирана инвестиция по схемата от 80 000 паунда през 2012-13г., условия на схемата са изпълнени и съответно сумата от 80 000 паунда ще бъде освободена от облагане.

В) не се дължи данъкът (CGT) при разпореждането с акциите, ако акциите в квалифицираната инвестиция по схемата се държат три или повече години

Комбинирания ефект от данъчното освобождаване по квалифицираната инвестиционна схема може да достигне до 78% върху инвестиция в размер от 100 000 паунда и при съответно реинвестиране за данъчната 2012 – 2013г.

3. Условия на които трябва да отговарят фирмите за участие по данъчната схема.

– Компанията да е активна не-повече от две години преди записването на акциите по схемата
– Да имат не повече от 25 работници
– Имущество от не повече от 200 000 паунда
– Да не е публична компания
– Инвестицията по схемата в акции на компанията не може да надвишава 150 000 паунда на година
– Да инвестира в нов бизнес
– Да инвестира цялата сума по схемата във квалифицирани дейности (не може да се инвестира в компании, които извършват дейности, изключени от схемата. (Пример: развитие на недвижими имоти, финансови операции, земеделие и др.)

4. Изисквания за записаните акции
– Акциите да са платени изцяло
– Да са записани като обикновени акции
– Записаните акции не могат да са със специални права (например с преференции в случай на доброволно прекратяване на дейността на компанията)
– Акциите не трябва да са записани на реципрочна основа със собственика на друг бизнес
– Закупуването на акциите не може да бъде финансирано със заем, освен ако заема е предвиден изключително за инвестиране в акциите

5. Изисквания към инвеститора
– Инвеститора не може да е работник в компанията в 3 годишен период от момента на записване на акциите
– Директорите не могат да инвестират по схемата в техните собствени компании
– Индивидуалният инвеститор в квалифицирани акции не трябва да притежава повече от 30% от акциите на компанията
– Акциите не трябва да са придобити във акции на компания, чийто собственик е роднина на инвеститора (някои категории лица, като братя и сестри са изключени от кръга на забранените по схемата).

6. Получаване на статут на компания по схемата от данъчната администрация

Компанията трябва да кандидатства с план за съответните квалифицирани бизнес дейности, който е необходимо да бъде одобрен от данъчната администрация, за да се приложи схемата. Ако компанията е действаща е необходимо да има дейност не по-малко от четири месеца, преди да кандидатства за придобиване на квалифициран статус по схемата.

Практическо приложение на схемата:

Съществуват множество бизнес платформи, където инвеститорите физически лица и квалифициращи се фирми с подходяща бизнес дейност се срещат и съответно при взаимно одобрение на условията на инвестицията, могат да се реализират съответните данъчни преференции за инвеститорите и съответно да се набере капитал за осъществяване на дейността на компанията участници в схемата.

Lyubomir Yavrichev

LLM, Jurist

Associate, Singhania&Co Solicitors

Member of Indo-EU Business Forum: www.iebf.org.uk

T: 0044(0)7877675428; E: lyubomiry@googlemail.com

Източник: БгБен

Категории