Образование

Училищен живот

Такси
Всички училища, разбира се с изключение на независимите училища, трябва да осигуряват безплатно обучение. Те не трябва да взимат такси и за определени дейности (или материали, книги, изпитни такси или оборудване), които са основна част от national curriculum (националната учебна програма), религиозното образование или задължителните изпити. Те не могат да взимат такса за нещо, което се провежда по време на учебните часове.

За кои дейности училището може да взима такса?
Често срещана практика е училищата да изискват доброволни дарения от родителите, например, за да се закупи определено училищно оборудване. Те трябва ясно да подчертаят доброволния характер на дарението и да пояснят, че децата на родителите, които не са направили подобно дарение, няма по никакъв начин да бъдат дискриминирани. Понякога, дадено училище може да поиска доброволно дарение за дадена дейност или екскурзия и да подчертае, че екскурзията няма да се осъществи, ако по-голямата част от родителите не я финансират. Вие може да решите, че това е неправомерен натиск, но тук не става въпрос за дискриминация.
Правителственото тяло на и LEA (local education authority) трябва да поясни за кои дейности ще се събират такси и при какви обстоятелства тези такси няма да бъдат събирани – например, ако родителите имат ниски доходи. Ако имате проблем с поисканата ви такса, можете да потърсите съвет от Advisory Centre for Education (ACE) (020 774 9822), или от вашия местен CAB.

Училищни досиета
LEA и училищата са длъжни да водят информация за образователния прогрес на всеки ученик. Те могат да водят досиета и за друга информация, касаеща ученика – медицински картон, семейна среда, индивидуалност и бъдещ потенциал. Някои съхраняват информацията в компютри, докато други водят ръчно написани досиета. Вие и детето ви имате право да прегледате училищното досие. То трябва да ви бъде предоставено в рамките на 15 дена от получаването на писмена молба за разглеждането му, а на вас не трябва да ви бъде искана по-голяма сума от сумата за копиране и изпращане. В Уелс, директора на училището може да уреди превод на досието на уелски, английски или друг подходящ език. Ако се заплаща такса за превода, тя не трябва да бъде по-голяма от първоначално внесената за досието такса.
Ако смятате, че дадена част от училищното досие е неточна, напишете писмо до LEA или училището, което съхранява досието. Ако досието е неточно, трябва да бъде поправено.
Училищните досиета няма да бъдат предоставени за информация относно други ученици, ако това ще причини сериозна вреда на съответния ученик или някой друг, или ако човека, който съхранява досието, смята, че то е свързано с евентуална злоупотреба за съответния ученик, или ученика вече е бил жертва на злоупотреба.

Почивни дни по време на учебната година
Имате право да вземете две седмици почивка за детето си през учебната година, но само със съгласието на училището.
Ако желаете повече почивни дни, ще трябва да получите разрешение от директора на училището. Ако молбата ви е отхвърлена, можете да поискате правителственото тяло да разгледа случая ви. Обаче, повечето правителствени тела ще се съгласят да дадат повече от две седмици почивка само при т.нар. извънредни обстоятелства. Дори и да се съгласят, трябва да имате предвид, че на детето може да не му бъде позволено да се върне в училище след почивката.

Може ли да взема детето си, за да празнуваме ислямски фестивал, като Eid, в края на Рамадан?
Да, можете. На учениците им е позволено да отсъстват от училище, за големите религиозни празници, дори и да посещават колективните религиозни семинари в училище. Препоръчително е да предупредите училището, ако се налага детето ви да отсъства поради подобни причини.

Училищни униформи
Дали детето ви трябва да носи училищна униформа, или не, зависи от училището, което посещава. Много училища имат политика, според която определени дрехи трябва да бъдат носени, а други – не. Политиката може и да конкретизира определено облекло, но ако можете да купите подобно, но не точно идентично облекло, на доста по-ниска цена, това трябва да ви бъде позволено.
Училищната политика относно униформите трябва да бъде благоразумна и не трябва да дискриминира по предразсъдъци като пол и раса. При съставянето на тази политика, трябва да се имат предвид и религиозните и културни изисквания.
Някои LEA оказват помощ с разходите за училищно облекло под формата на еднократна субсидия при започване на училище, докато други редовно изплащат субсидии, тъй като учениците растат и се нуждаят от ново облекло. Някои от тези субсидии са в брой, други – под формата на ваучери, които можете да използвате в местните магазини.
Някои училища поддържат наличност от дрехи втора употреба, които дават на учениците, които не са одобрени за подобна помощ, или имат магазин за дрехи втора употреба, където облеклото може да бъде закупено на ниска цена от всеки родител.
Ако детето ви е с физическо увреждане и вие получавате Income Support (помощи) или income-based Jobseeker’s Allowance, вие може да имате право на community care grant (помощи в грижа на обществото) от Социалния фонд, за да покриете разходите по облеклото. Свържете се с вашия местен CAB, за да ви даде съвет.

Храна в училище
Във всички училища трябва да има условия за консумация на храна по време на обяд. Те трябва да осигурят удобства, където учениците да консумират пакетирана храна, а някои училища може да осигуряват училищно меню за всички ученици. Училище, което осигурява училищно меню за всички ученици, може само да определи сумата на таксата.
Детето ви може да има право на безплатно училищно меню, ако получавате Income Support или income-based Jobseeker’s Allowancе, или ако получавате помощи като човек, който търси убежище, или ако получавате Child Tax Credit и дохода ви е под определен минимум.
В City Technology College, правителственото тяло решава дали училището да осигурява безплатна храна, или не, и ако осигурява – на кого. Така че ако детето ви учи в City Technology College, трябва да проверите какви условия предлага съответното училище.
В наши дни, всички училища на LEA, които осигуряват храна, трябва да отговарят на определени хранителни стандарти.

                                                                                                     Безопасност в училище и по време на училищни екскурзии
Може би ще сте изненадан(а) да разберете, че училището не е длъжно да застрахова учениците срещу инциденти. Можете да направите индивидуална застраховка на детето си. Говорене с вашия LEA, който да уговори специални условия с дадена застрахователна компания.
Обаче, учителите са длъжни да се грижат за учениците докато се намират в сградата на училището или участват в училищна дейност, като училищна екскурзия. Това задължение важи и дори вие да сте дал(а) разрешение детето ви да участва в дейността. Трябва да информирате училището ако детето ви има здравословно състояние или физическо увреждане, което означава, че има по-голяма вероятност да се нарани, или, че трябва да му бъдат оказани специални грижи – например, ако детето ви има хемофилия. Всички инциденти трябва да бъдат докладвани от училището.

Изпити
Ако детето ви не е удовлетворено от изпитните резултати, като GCSE или A level, можете да поискате от директора да ви предостави „запитване по резултата” или да обжалвате пред изпитния борд, не по-късно от 20 Септември след лятото на GCSE/A level изпитите.
Вашето дете има право отново да се яви на изпита ако не го издържало първия път, или ако иска да си повиши оценката, но може да се наложи да заплатите изпитна такса.

Категории