Пари и финанси Работа като самонает - self-employed

ФАКТУРИРАНЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ФАКТУРИРАНЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Ако продавате продукт или услуга на клиент според закона във Великобритания, ще е необходимо да му издадете фактура. Ако и двете страни по сделката са регистрирани по  ДДС , това се нарича бизнес транзакция или сделка на фирма с фирма. Фактурата се различава от  разписката, която е потвърждение за плащане.

Основни атрибути на фактурата

 • Фактурата трябва да включва следните атрибути и информация:
 • В документа трябва центрирано и най-отгоре да изведете думата „фактура“/Ιnvoice/.
 • Следва – уникален идентификационен номер
 • Името на фирмата, адреса и информацията за връзка
 • Името на фирмата и адреса на клиента, който фактурирате
 • ясно описание на стоката или услугата, която таксувате
 • датата на предоставяне на стоките или услугата (дата на доставка)
 • датата на фактурата
 • сумата (та), която се таксува
 • Размер на ДДС, ако е приложимо
 • общата дължима сума

Фактури на Едноличните търговци

Ако сте едноличен търговец, фактурата ви трябва да включва и:

 • вашето име и всяко търговско име, което използвате
 • адрес, на който могат да ви бъдат изпратени каквито и да било правни документи, ако използвате фирмено име

Фактури на ООД и ЕООД

Ако фирмата Ви е дружество с ограничена отговорност, трябва да включите пълното име на фирмата, както е посочено в Решението за учредяване.

Ако решите да поставите имената на директорите върху фактурите си, трябва да включите имената на всички директори.

Фактури с ДДС

Само фирми, регистрирани по ДДС, могат да издават фактури с ДДС и изискванията са следните:

 • да издавате и съхранявате валидни фактури – те могат да бъдат на хартиен или електронен носител,
 • съхранявате копия на всички издадени от вас фактури за продажби, дори ако ги анулирате или издадете по погрешка,
 • съхранявате всички фактури за закупуване на продукти.

Не можете да възстановите ДДС чрез невалидна фактура, проформа фактура, извлечение или бележка за доставка.

Валидни фактури

За повечето транзакции ще използвате пълна ДДС фактура.

Можете да използвате:

 • модифицирана фактура за доставки на дребно над 250 паунда,
 • опростена фактура за доставки на дребно под 250 паунда и за други доставки след 1 януари 2013 г.

В зависимост от типа, който използвате, създайте следните атрибути:

 

Информация за фактурите  с ДДС Пълна фактура- нормална фактура по ДДС Опростена фактура- за сума под 250 паунда Модифицирана фактура- за сума над 250 паунда
Уникален номер на фактурата, който следва от последната фактура Да Да Да
Име и адрес на фирмата Ви Да Да Да
Вашият ДДС номер Да Да Да
Дата Да Не Да
Дата на данъчното събитие (или „време на доставка“), ако е различна от датата на фактурата Да Да Да
Име на клиента или търговско наименование и адрес Да Не Да
Описание на стоките или услугите Да Да Да
Обща сума без ДДС Да Не Да
Обща сума с ДДС Да Не Да
Цена на артикул, без ДДС Да Не Да
Количество от всеки тип артикул Да Не Да
Процент на всяка отстъпка за даден артикул Да Да Да
Таксата на ДДС, начислена на артикул – ако даден артикул е освободен или с нулев рейтинг, не посочва ДДС върху тези артикули Да Да Да
Обща сума, включително ДДС Не Да Да

Ако стоките са с различно ДДС, то се описва поотделно.

Сроковете

Обикновено фактурите с ДДС трябва да се издават в рамките на 30 дни от датата на доставката или датата на плащането (ако сте получили предварително плащане).

Плащания

Във връзка с издадената фактура, вие имате право да получите плащане

Можете да зададете свои собствени условия за плащане, като отстъпки за предсрочно плащане и плащане предварително.

Ако не сте упоменали дата на плащане, клиентът трябва да Ви плати в рамките на 30 дни, след като получи фактурата ви.

Отговорност за спорни картови плащания

Ако клиентът поиска от издателя на кредитна или дебитна карта да върне плащането, той може да си възстанови стойността на транзакцията. Това се нарича „chargeback“.

Сторниране на плащане може да бъде извършено в следните случаи:

 • закупената стока не е доставена,
 • стоката не отговаря на описанието,
 • картата на клиента е била използвана чрез имама.

За транзакции с несъществуващи карти, като например онлайн продажби, рискът от таксуване ще бъде по-висок.

Категории