Законодателство / Правни въпроси Право

Юридически професии в Шотландия

Юридическите професии в Шотландия се различават от тези в Англия и Уелс. Професията на съдиите, например, не съществува като отделна такава, ами се изпълнява само и единствено от адвокати с опит. Нека разгледаме по-подробно основните юридически професии в Шотландия.

Съдии

Както споменахме вече, работата на съдиите (judges) се изпълнява от опитни адвокати (solicitors, advocates), но въпреки това съдебните длъжности са следните:

 • Председател на Върховния съд на Шотландия (Lord President of the Court of Session);
 • Заместник-председател на Върховния съд на Шотландия (Lord Justice Clerk);
 • Главни шерифи, които са председатели на всяко едно от шестте шерифства на Шотландия (Sheriff Principals);
 • Заседаващи съдии във Върховния съд, известни като Колегия на Върховния съд на Шотландия (Senators of the College of Justice);
 • Заседаващи съдии във Върховния съд по правораздаване, които са известни още като  Съвета на Върховния съд по правораздаване (Lords Commissioners of Justiciary);
 • Шерифи (Sheriffs);
 • Шерифи на непълно работно време (Part-time sheriffs) – те са заместници на шерифите;
 • Мирови съдии (Justices of the Peace) – това са непрофесионални съдии, които заседават в мировите съдилища сами или в състав от трима души, заедно със юридически квалифицирано лице като секретар или съветник.

 

Прокурори

Наказателното отделение и прокуратура (Crown Office and Procurator Fiscal Service – COPFS) е службата, която отговаря за наказателното преследване в Шотландия. Tя се ръководи от главния прокурор (Lord Advocate), който изпълнява и ролята на министър в правителството на страната. Негов заместник е генералният адвокат (Solicitor General).

COPFS отговаря само за наказателното преследване, разследването на случаи, които включват внезапна или съмнителна смърт и жалбите срещу полицията.

Според законите на Шотландия, главният прокурор взема решенията си самостоятелно и независимо от всяко друго лице.

Само квалифицирани и опитни адвокати могат да станат прокурори (Prosecutors).

Прокурорите се занимават със случаите, които са им предадени от полицията или друга специализирана агенция, като например Кралската данъчна и митническа служба (HMRC). Прокурорът разглежда случая и преценява дали да предприеме някакви действия. Ако се предприемат действия от страна на прокуратурата, трябва да има налични доказателства, за да се вземат подходящите мерки. При делата, които ще се разглеждат от съдебни заседатели, прокурорът задължително разпитва свидетелите и разглежда доказателствата преди да започне наказателното преследване. След това докладва на Кралския съвет (Crown Counsel), който от своя страна решава дали да се започне дело.

 

Юристи

Юристите (Lawyers) в Шотландия могат да бъдат:

 • Адвокати, пледиращи във Висшите съдилища (Barristers)

Teзи адвокати са част от Адвокатската колегия на Шотландия (Scottish Bar). Те имат правото да пледират във всички съдилища на Шотландия, но в повечето случаи се явяват по дела във Върховния съд и Върховния съд по правораздаване. Те предоставят и компетентни становища по правни въпроси. Старшите адвокати са известни като кралски адвокати (Queen’s Councel) и всички те са членове на Сдружението на адвокатите (Faculty of Advocates).

 • Юридически съветници (Solicitors)

Юридическите съветници са най-многобройни сред юристите в Шотландия. Те дават консултации по всички правни въпроси и представляват клиентите си в съда. Всички съветници са членове на Обществото на юристите на Шотландия (Law Society of Scotland), което защитава интересите им.

Съществуват и адвокати, които имат право да пледират във Висшите съдилища, но могат да бъдат и юридически съветници.

 • Нотариуси (Notaries)

Нотариусите са адвокати – юридически съветници, които вписват определени сделки и подписват правни документи. Те не са организирани в отделна юридическа професия.

 • Адвокати по патентно право и търговски марки

Тези адвокати са специализирани съветници в областта на интелектуалната собственост. Те могат да предоставят правни консултации на клиентите си. За разлика от гражданското и наказателното право, правото за интелектуалната собственост се прилага на територията на цялото Обединено кралство, затова и много от тези спорове се разглеждат по съдилищата в Англия и Уелс. Адвокатите по патентно право и адвокатите по търговски марки, установени в Шотландия, както и тези установени на друго място в Обединеното кралство, представляват своите клиенти пред специализираните съдилища по интелектуална собственост, но те нямат право да представляват клиентите си в съдебни спорове, разглеждани от шотландските съдилища.

Повечето адвокати по патентно право и търговски марки в Шотландия работят в специализирани правни кантори, но някои от тях работят за промишлени предприятия като юрисконсулти.

 

Други юридически професии в Шотландия

Съдебните изпълнители на шерифа (Sheriff officers) и на Върховния съд на Шотландия (Messengers-at-arms) са съдебни служители, които се занимават с връчването на документи и изпълнението на съдебни решения на територията на Шотландия. До техните услуги прибягват частни фирми, като изпълнителите начисляват такси и за себе си.

През 2007 година тези служби са закрити и са заменени от професията на съдебния изпълнител (Judicial officer). Съдебните изпълнители се назначават от председателя на Върховния съд на Шотландия по препоръка на Комисията за принудителното изпълнение по граждански дела (Scottish Civil Enforcement Commission).

 

Полезни връзки:

Категории