Имиграция и работа

Формално оплакване на работното място

Любомир Явричев, юрист Singhania & Co LLP Solicitors
В практиката често възниква въпросът, какво да направим, ако имаме сериозни проблеми на работното място и смятаме, че са ни нарушени правата от работодателя или от колеги, мениджъри от фирмата, за която работим.

Нормативна уредба
Employment Act 2002 (EA), EA( Dispute resolution regulation 2004) и др.

Обща характеристика и приложение.

Работодателят има задължението да спазва законовите изисквания с оглед на условията на труд, лечение и заплащане, тормоз на работното място, дискриминация и др. Той е длъжен да третира всички работници еднакво и справедливо при оценяването на труда им,
заплащането, времето за почивка, отпуска, повише- нията, оплакванията и др. Ръководните органи на фирмите са задължени по закон да разгледат всяко едно от оплакванията на персонала преди въпросът да се отнесе до съда. Това е също и задължение на работника. Обикновено съответната фирма има писмени правила с заправенето на оплаквания и разглеждането им. Отделни процедурипонякога се използват при жалбите за тормоз или други специфични оплаквания. Процедурата често може да се раздели на формален и неформален етап.

Къде мога да намеря описание на тази процедура?

Задължение на работодателя е да има изложено на достъпно място писмено обяснение за правилата за подаване на оплаквания, което е необходимо да фигурира и в неговата интернет страница.

Какъв е формалният и неформалният етап на проедурата за оплакване?

Неформалният етап обикновено включва дискусии между пострадалия и мениджъра. Повечето въпроси обикновено се отнасят до мениджър на персонала на компанията. Когато неформалната процедура е неподходяща или неуспешна, идва ред на официалната процедура (greavance procedure), където се следват конкретни графици, стандартна документация и отношенията имат официален характер. При определени въпроси е препоръчително да се използва само официалната процедура (оплаквания от дискриминация, тормоз на работното място, неоторизирани намаления на заплатите и др.).

Формален етап на процедурата

1. Оплакване
За препоръчване е то да се направи в писмен вид и да се изпрати по пощата с приложени доказателства.Когато работникът подава официално писмено оплакване, той трябва да изброи в него всички факти по дадения случай. Писмото трябва да споменава „Greavance” в заглавната част на изложението, да съдържа оплакването и предложение за разрешаването на проблема.

2. Провеждане на среща с работодателя
Работникът следва да бъде поканен на среща за обсъждане на оплакването, както и да бъде информиран, че има право да обжалва решението пред по-висшестоящ ръководител във фирмата или в съда, ако фирмата няма утвърдени правила и процедури за обжалване и справяне с оплакванията на работниците.
Какво ще стане, ако срещата се насрочи веднага след оплакването?
Работникът има право да бъде уведомен в разумен срок за всички формални изслушвания. Той трябва да информира работодателя, че желае да упражни правото си да бъде придружен на срещата. Работникът има право да бъде придружен от колега от същата фирма, профсъюзен представител, ако е член на профсъюз или член на семейството, ако работодателят е съгласен. Провеждането на срещата с работника е част от формалния процес и е необходимо да се водят записки за дискутираните въпроси.
Разследване от работодателя и отговор на оплакването.

Разследването трябва да бъде справедливо проведено и да включва въпроси към замесени членове на персонала, изследване на документи, писма, графици и др. То трябва да завърши с писмено становище по повдигнатия въпрос, подробни съображения по отношение на проблемната ситуация. Работодателят трябва да посочи и представи на работника всички доказателства, на които се опира решението му.

3. Обжалване на решението.
Работникът трябва да бъде
информиран за окончателното решение в писмен вид и да бъде предупреден, че има право да отнесе въпроса до съда, ако не е доволен. Ако работодателят ви заяви, че не е необходимо да се следват формалните стъпки, но смятате, че нещата могат да стигнат до съд, задължително трябва да се следва формалната процедура. Има лимитиращ срок от 3 месеца за обжалване в съда. Ако се изпусне този срок, обжалването може да бъде отхвърлено.
Какво ще стане, ако откажем да присъстваме на тези срещи?

Работникът трябва да предприеме всички разумни стъпки, за да присъства на всяка среща, преди да реши да отнесе въпроса си до съда. Ако не се спазват вътрешните правила на фирмата, за която работим, това впоследствие може да има негативни последици при гледането на делото ни и да рефлектира в намалено обезщетение, ако въпросът се отнесе към трудов съд.
Изключения от прилагането на процедурата

Процедурата не се прилага, ако работникът не е нает (employee), ако има стартирало срещу него по-рано дисциплинарно производство, ако е напуснал компанията по собствено желание, ако работата му е била преустановена по обективни причини – на основание правилата за безопасни условия на труда или необходимостта от предпазването на персонала и/или клиентите на фирмата и др.
Гаранции за защита на работника при започване на процедурата.
Работникът не може да бъде уволнен, ако се намира в процедура на формално оплакване. Ако това все пак се случи, работодателят му ще носи отговорност за несправедливо уволнение и ще дължи съответното обещетение. След последните промени в закона защитата от несправедливо уволнение може да се ползва от работници, които са работили за
компанията не по-малко от 2 години. От практическа гледна точка тази процедура може в определени случаи да служи и като индиректен метод за натиск срещу работодателя, ако знаем, че той има намерение да ни уволни. В такъв случай последващото уволнение ще бъде третирано от съда като victimisation (нарочване) на работника. В тази връзка трябва да се разглеждат и случаите, когато сме в ситуация на “Constructive dismissal” – напускаме поради невъзможност да работим, по вина на работодателя, заради примерно сексуален тормоз (harassment), тормоз (bullying) и др.

За повече информация:
http://uklegal.wordpress.com

Категории