Имиграция и работа Имиграция и работа: Правна помощ

Как да разрешаваме проблемите на работното място

Ако имате проблеми в службата, съществуват множество различни способи, както официални така и неофициални, чрез които можете да разрешите проблема.

Какъв е проблемът?
Първо, проучете какъв е проблемът. Не приемайте, че работодателят ви се държи неправомерно – проблемът може да бъде просто грешка или недоразумение и може лесно да бъде разрешен. Например, ако не ви е платено, проверете в банката и/ или във ведомостта дали няма някакъв технически проблем. Ако молбата ви за отпуска е отказана, помислете дали сте дал(а) достатъчно предупреждение, или дали отношението към колегите ви е различно.

Опитайте да го разрешите неофициално
Ако решите, че съществува истински проблем, първо го обсъдете с мениджъра, личен състав, колеги или профсъюз, за да проверите дали може да бъде разрешен неофициално. Добра идея е да си водите записки, в случай че на по-късен етап трябва да посочите какво точно сте дискутирал(а).
Линията за помощ на Acas (08457 47 47 47 – 8.00 am до 6.00 pm, от понеделник до петък) може да ви предостави помощ и съвет. Те ще могат да ви уведомят за техническите въпроси (например, срокове за подаване на жалби). Можете също:
• да получите безплатен съвет от вашето местно Citizens Advice Bureau или Law Centre;
• да говорите с адвокат (като имате предвид, че това обикновено ще ви струва пари и може да не е необходимо на тази ранна фаза).

Отправяне на официална жалба
Ако нещата не се разрешат по неофициалния начин, следващата стъпка ще бъде може би отправянето на официална жалба чрез процедурата за подаване на оплаквания (докато, например, не ви уволнят). Трябва да следвате определени законно установени стъпки, заедно с много други, които работодателят може да е заложил в процедурата си за подаване на оплаквания. Ако нямате копие от тази процедура, поискайте такова от работодателя си.
Независимо че нещата може да се сведат до подаване на жалба пред Employment Tribunal, вие трябва (почети винаги) преди това да сте преминал(а) през процедурата за подаване на жалби. Освен в случай на уволнение, Employment Tribunal най-вероятно няма да разгледа случая ви ако преди това не сте преминал(а) през процедурата за подаване на жалби.
Законно установения процес има три фази.
• Писмена жалба – тя трябва ясно да обясни проблема;
• Прослушване и вземане на решение – след като работодателят ви е проучил проблема, той ще ви покани вас и, ако желаете, ваш придружител на среща, за да го обсъдите и да вземете решение – най-вероятно след срещата;
• Обжалване – ако не сте доволен(доволна) от решението, може да обжалвате. Прослушването при обжалването обикновено се провежда от по-висшестоящ мениджър. Най-вероятно няма да имате повече право да обжалвате по силата на процедурата за подаване на жалби, но все още можете да отнесете случая си в Employment Tribunal.

Какво да направите ако не можете да разрешите проблема си чрез процедурата за подаване на жалби
Ако процедурата за подаване на жалби не ви устройва, трябва да решите дали желаете да продължите напред. Преди това е важно да разберете правата си и какво трябва вашия работодател да направи. Дали работодателят ви нарушава закона, или той просто е твърд и недружелюбен? След това, помислите за това какъв резултат желаете – уверете се, че е реалистичен и достижим.

Алтернативни начини за разрешаване на проблеми
Преди да подадете жалба пред Employment Tribunal, може да опитате да разрешите проблема си по алтернативен начин, например:
• Mediation(посредниче ство) или conciliation(помирен ие), при които безпристрастен експерт води разговор и с двете страни и ви помага да вземете решение. Вашият работодател ще трябва да приеме подобен метод;
• Арбитраж, при който безпристрастна трета страна взема решение между двете страни.
Не е задължително да пробвате тези варианти, но може да е по-лесно и по-евтино ако го направите.

Employment Tribunal и граждански съдилища
Ако сте пробвал(а) алтернативен начин за разрешаване на нещата и той не се е получил, може да имате възможност да подадете жалба пред Employment Tribunal. Проучете дали проблемът ви може да бъде разрешен от трибунал, след това решете дали си струва разправията и вероятно – цената.
Employment Tribunal е подобен на неофициален съд, който се занимава с професионални права и спорове. (Гражданските съдилища също се занимават с някои професионални въпроси, като нарушение на трудов договор.) Запомнете: винаги трябва да търсите съвет преди да предприемете законни действия.
Трибуналът може да взема решения за случаи, свързани със специфични права, така че се уверете, че знаете за какво подавате жалба. Например, ако подавате жалба, защото не ви е платено, става въпрос за „незаконно удържане от заплатата”. Ако работодателят ви дискриминира поради физическо увреждане, става въпрос за „дискриминация поради физическо увреждане”. Ако работодателят се отнася толкова зле с вас, че ви е принудил да напуснете, става въпрос за „конструктивно уволнение”.

От къде да получите помощ
Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas) предлага безплатен, конфиденциален и безпристрастен съвет относно всички аспекти на професионалните ви права. Можете да се обадите на линията за помощ на Acas: 08457 47 47 47 от 8.00 am до 6.00 pm, от понеделник до петък.
Вашето местно Citizens Advice Bureau (CAB) може да ви осигури безплатен и безпристрастен съвет. Можете да намери съответната служба на САВ в телефонния указател или online.
Ако сте член на профсъюз, можете да получите помощ, съвет и подкрепа от тях.

Категории