Имиграция и работа: Правна помощ

Минималната законно установена процедура за дисциплинарно уволнение

По закон, вашият работодател трябва да има процедура за дисциплинарно уволнение, за която е длъжен да ви информира. В рамките на два месеца от започването на работа, новият работодател трябва да ви даде писмена информация относно работата, включително и информация относно условията на заплащане и работните часове. Това изявление трябва да описва процедура за дисциплинарно уволнение, или да ви препрати към документ, който описва тази процедура.
По закон, ако работодателят ви възнамерява да предприеме дисциплинарни действия, или да ви уволни, той трябва да се съобрази с минималната законно установена дисциплинарна процедура, която включва три стъпки. Процедурата за дисциплинарно уволнение на вашия работодател може да включва повече етапи. Ако е така, работодателят трябва да следва пълния вариант на процедурата.
Стандартната процедура за дисциплинарно уволнение включва три стъпки:
• писмено изявление;
• среща;
• апелационна среща.

1. Писмено изявление
Ако работодателят ви възнамерява да предприеме дисциплинарни действия или уволнение, първата стъпка, която трябва да предприеме, е да ви изпрати писмено изявление, в което се описва точния вариант на отправеното към вас оплакване. Ако смятате, че информацията е непълна – например, датата на провинението – кажете на работодателя си да я осигури навреме преди изслушването.
Обикновено, работодателят е длъжен да ви предостави доказателства от проведено разследване, за да имате възможността да обмислите тази информация.
Прочетете внимателно изявлението и другите документи.

2. Среща
След като работодателят ви изпрати изявлението, той трябва да насрочи среща с вас, за да обсъдите проблема. На вас трябва да ви бъде предоставено достатъчно време, за да обмислите казаното от вашия работодател, но не трябва да отлагате неоснователно срещата. Работодателят не трябва да предприема някакви дисциплинарни действия преди срещата.
На срещата имате право да бъдете придружаван(а) от ваш колега или от представител на професионалния съюз. Длъжен(длъжна) сте да се явите на срещата, която трябва да бъде насрочена по време и място, удобно за вас и придружителя ви. Ако някой от вас е с физическо увреждане, работодателят трябва да се увери, че нямате проблеми с придвижването до, или присъединяването към, срещата.
Ако не се явите на срещата, на по-късен етап трибуналът може да реши, че сте виновен(виновна) и да ви намали компенсацията.
Ако поради непредвидими причини, вие или придружителят ви не се явите на срещата, работодателя трябва да насрочи друга среща, на която трябва да се явите. Ако и тази среща се налага да бъде отложена поради непредвидими причини, тогава няма да е необходимо да се насрочват допълнителни срещи и трябва да се продължи напред с необходимите процедури.
Внимателно се подгответе за срещата и обсъдете темата с придружителя ви. Ако присъстват личности, които не познавате, помолете работодателя да ги представи. Работодателят трябва да обясни по какъв начин ще бъде проведена срещата и кой, и кога ще говори. След това, той трябва да представи твърденията и съпътстващите ги доказателства срещу вас. Изслушайте внимателно работодателя си и представете ясно и спокойно вашата гледна точка, когато ви се даде думата. Работодателят трябва да ви даде възможността да се изкажете на срещата.
Писмена подготовка на речта ви преди изслушването може да ви бъде от полза – вашият придружител или САВ могат да ви помогнат.
Водете си записки по време на срещата – вашия работодател не винаги ще си води записки, които обаче може да са необходими на по-късен етап.
След срещата, работодателят трябва да ви уведоми за решението си и какви действия ще бъдат предприети.
Работодателят ви трябва да ви информира за правото ви да обжалвате неговото решение. Трябва да използвате правото си на обжалване преди да се обърнете към служебния трибунал. Ако не го направите, компенсацията ви ще бъде намалена.

3. Апелационна среща
Ако решите да обжалвате, трябва да информирате работодателя си. Препоръчително е да го направите писмено. Запазете копие от писмото, понеже може да ви е необходимо ако случаят ви се отнесе до служебния трибунал. Вашият работодател трябва да насрочи допълнителна среща, за да обсъдите жалбата. Отново, тя трябва да бъде в подходящо време и място, и имате право на придружител.
Отново, ако не се явите на срещата, на по-късен етап трибуналът може да реши, че сте виновен(виновна) и да ви намали компенсацията.
Длъжен(длъжна) сте да се явите на срещата. Ако поради непредвидими причини, вие или придружителят ви не се явите на срещата, работодателя трябва да насрочи друга среща, на която трябва да се явите. Ако и тази среща се налага да бъде отложена поради непредвидими причини, тогава няма да е необходимо да се насрочват допълнителни срещи и трябва да се продължи напред с необходимите процедури. Внимателно се подгответе за срещата и обсъдете темата с придружителя ви. Водете си записки.
След срещата, работодателят трябва да реши какво ще прави и да ви информира. Това е неговото крайно решение и ако вие не сте удовлетворен(а) от него, и смятате, че правата ви са потъпкани, можете да отнесете случая си до служебния трибунал.
Ако работодателят не е следвал с точност процедурите, трибунала може да реши, че действията му не са уместни. Това ще означава, че вие сте бил(а) несправедливо уволнен(а).

При дисциплинарната процедура, работодателите често използват система от устни и писмени предупреждения, което подсилва важността на проблема и води до последно предупреждение или уволнение. Вашият работодател не е длъжен да използва 3-етапната процедура, ако просто желае да ви отправи предупреждение – дори и последно предупреждение. Обаче, ако възнамерява да предприеме други действия, като удръжки от заплатата или понижение в длъжност, той е длъжен да следва процедурите.

Вашият работодател може временно да ви отстрани от длъжност на пълно заплащане, без да е необходимо да спазва процедурите. Обаче, ако заплащането ви се намали, процедурите трябва да бъдат изпълнени.
Ако не сте сигурен(сигурна) как да процедирате, потърсете съвет от местните CAB, ACAS или от доклада на вашия профсъюз.

Категории