Имиграция и работа: Правна помощ

Неправомерно уволнение/конструктивно уволнение

Едно уволнение може да бъде правомерно или не в зависимост от обстоятелствата.

Бил(а) ли сте неправомерно уволнен(а)?
Трябва да прегледате следните 5 стъпки, за да разберете дали можете да подадете жалба за неправомерно уволнение:
Стъпка 1 – имате ли право да подадете жалба за неправомерно уволнение?
Стъпка 2 – бил(а) ли сте в действителност уволнен(а)?
Стъпка 3 – бил(а) ли сте дискриминиран(а)?
Стъпка 4 – причината за уволнението била ли е такава, че уволнението автоматично да е неправомерно?
Стъпка 5 – ако причината за уволнението не е като тази в стъпка 4, дали уволнението е било правомерно или не, и дали работодателят се е държал благоразумно при уволняването ви? Имате право да подадете жалба за неправомерно уволнение пред служебния трибунал, при условие че сте работил(а) в продължение на 1 година за един и същи работодател. Само служебния трибунал може да реши дали дадено уволнение е правомерно или не, като вземе предвид всички свързани със случая обстоятелства. Можете да подадете жалба за неправомерно уволнение и ако работодателя не е следвал установените процедури, които включват консултация с вас преди уволнението ви.
При всички случаи, ако подадете жалба за неправомерно уволнение до служебния трибунал и жалбата ви бъде одобрена, служебния трибунал може да ви даде компенсация за неправомерното уволнение и(или) да каже на работодателя да ви върне на работа. Обаче, много рядко се случва служебния трибунал да каже на работодателя да върне даден служител на работа. Много по-често се случва трибуналът да отпусне компенсация на служителя.
При всички случаи, при подаването на жалба до служебния трибунал, жалбата трябва да бъде направена в рамките на строги времеви лимити.

Стъпка 1: Кой може да подаде жалба за неправомерно уволнение?
Някои служители не могат да подават жалба за неправомерно уволнение. Те са:
• хората, които не са служители, като независимите предприемачи и нещатните агенти. Работодателите често претендират, че служителите са в същност самонаети хора. Важно е да проверите взаимоотношението служител – работодател, защото само то може да покаже действителния професионален статут;
• полицейски служители;
• членове на въоръжените сили;
• риболовци, които са съдружници;
• хората, които работят извън границите на Великобритания;
• регистрираните работници по доковете;
• служители, които са надвишили нормалната възрастова граница за пенсиониране.
Можете да подадете жалба за неправомерно уволнение, единствено ако сте под нормалната за вашата професия възрастова граница за пенсиониране, освен в случаите, когато подавате жалба по силата на причина, която автоматично превръща уволнението в неправомерно.
Пенсионната възраст трябва да бъде еднаква за мъжете и жените, но може да не е същата като държавната пенсионна възраст. Например, пожарникарите се пенсионират на 55 години и не могат да подават жалби за неправомерно уволнение след тази възраст. Ако за професията няма нормална пенсионна възраст, или има, но никога не е влязла в сила, тогава можете да подавате жалби до 65 годишна възраст.

Стъпка 2 – бил(а) ли сте в действителност уволнен(а)?
Следните случаи се считат за уволнение:
• работодателят прекратява службата ви с или без предупреждение;
• работодателят не обновява изтекъл договор за фиксиран период от време;
• съкратен(а) сте, дори и да сте доброволно съкратен(а);
• работодателят отказва да ви върне на работа след стачка или локаут;
• конструктивно уволнение. Това е когато работодателят направи така, че не можете да си вършите работата, така че напускате;
• напускате под натиска на работодателя ви;
• вие сте жена в майчинство, а работодателят отказва да ви вземе на работа след майчинството;
• самоуволнение. Даден работодател може да твърди, че вие самостоятелно сте се уволнил(а), като сте се дължал(а) по начин, който е прекратил трудовия ви договор. Обаче, освен ако не е очевидно, че сте напуснал(а), вие ще се считате за уволнен(а) от работодателя си;
• вие сте временно отстранен(а), или на непълен работен ден, при условие че договорът ви не го позволява.
Следните случаи не се считат за уволнение:
• вие напускате без работодателя да ви принуждава или си тръгвате по взаимно съгласие;
• не ви се дава пълна заплата;
• вашият работодател оттегля предложението си за работа преди да започнете работа;
• обстоятелствата се променят и вие не можете повече да работите за този работодател (това е известно като разтрогване на договор);
• вие сте временно отстранен(а), или на непълен работен ден, при условие че договорът ви го позволява, след което вие подавате молба за напускане. В този случай вие напускате;
• получавате неясно уволнение от работодателя си и не е ясно дали работодателя ви уволнява или не.

Стъпка 3 – бил(а) ли сте дискриминиран(а)?
Може да смятате, че сте уволнен(а) заради вашия пол, раса, физическо увреждане, религия или сексуална ориентация. Вместо, или като допълнение към, жалба за неправомерно уволнение, можете да подадете жалба за дискриминация до служебния трибунал. Не е необходимо да сте работил(а) в рамките на определен период, за да можете да подадете жалба за дискриминация.
Ако сте уволнен(а) поради дискриминационна причина, почети винаги уволнението няма да бъде правомерно. Обаче, за да подадете жалба за неправомерно уволнение, вие трябва да сте работил(а) за работодателя в продължение на една година.

Стъпка 4 – причината за уволнението била ли е такава, че уволнението автоматично да е неправомерно?
Причината за уволнението диктува вашите действия. Причината, която вашия работодател е посочил, може да не е истинската причина за уволнението. Като цяло, един работодател може да уволни когато си пожелае даден служител. Освен ако колегите ви или професионалния съюз не са готови да предприемат индустриални действия, за да накарат работодателя да размили, единствения път, по който можете да си върнете работата, е като подадете жалба за неправомерно уволнение.
Можете да преговаряте с работодателя, за да не загубите работата си. Всички работодатели трябва да следват процедура за уволнение или дисциплинарна процедура, преди служителя да бъде уволнен. Ако сте пред уволнение, винаги е препоръчително да потърсите съвет.

Автоматично неправомерно уволнение (когато няма значение колко дълго сте работил(а) за работодателя)
Ако причината за уволнението е една от включените в долния списък, служебния трибунал автоматично ще реши, че уволнението е неправомерно. Ако сте уволнен(а) поради една от следните причини, пак можете да подадете жалба за неправомерно уволнение, независимо от това колко дълго сте работил(а) за работодателя и независимо от това на колко години сте:
• защото сте бременна, или в майчинство, или подобна причина;
• защото се опитвате да приложите законните си права;
• заради предприемане на действия, свързани със здравето и безопасността;
• ако сте магазинер или работник в букмейкърска кантора и отказвате да работите в неделя;
• защото изпълнявате задълженията си на попечител по професионален пенсионен фонд;
• защото сте член на професионален съюз, или защото взимате участие в профсъюзните дейности, включително и в официални индустриални дейности, или защото действате като представител на служителите;
• защото сте направил(а) даден служебен въпрос публично достояние.

Автоматично неправомерно уволнение (когато трябва да сте работил(а) за работодателя в продължение на една година)
Ако сте уволнен(а) поради една от горепосочените причини, но при някое от следните обстоятелства, служебния трибунал автоматично ще реши, че уволнението е неправомерно. Обаче, за да подадете жалба, трябва да сте работил(а) за вашия работодател в продължение на минимум една година:
• ако работодателят не е следвал съответната дисциплинарна или процедура за уволнения преди да ви уволни;
• ако уволнението е резултат от поглъщането на бизнеса от нов собственик, уволнението ще бъде автоматично неправомерно, а вие можете да подадете жалба, при условие че сте работил(а) там в продължение на една година;
• ако уволнението е резултат от премълчаването на изтърпяна от вас присъда.

Стъпка 5 – причината за уволнението била ли е такава, че уволнението да не е автоматично неправомерно?
Ако не сте уволнен(а) поради някоя от причините в стъпка 4, тогава уволнението може да е било правомерно или не, в зависимост от причината и следваните от вашия работодател процедури при уволнението. Ако причината за уволнението не е една от посочените в стъпка 4, вие ще трябва да сте работил в продължение на една година за работодателя си, за да можете да подадете жалба пред служебния трибунал.
Причините за подаването на жалба за неправомерно уволнение, където вие трябва да сте работил(а) в продължение на една година, са:
• работодателят смята, че вие не сте способен(способна) да си вършите работата;
• работодателят смята, че вие не притежавате необходимите квалификации, за да си вършите работата;
• работодателят ви смята, че ръководството ви е непълноценно;
• работодателят ви смята, че сте извършил(а) нещо незаконно;
• работодателят ви смята, че сте съкратен;
• работодателят е дал други причини за уволнението ви.
Важно е да запомните, че разполагате с 3-месечен период, като се започне от датата на уволнението, по време на който трябва да се подадат жалбите до служебния трибунал.

 

За конструктивно уволнение става въпрос когато вие напуснете, понеже вашия работодател е нарушил трудовия договор, като предприема действия, като: намаляване на заплатата ви, промяна на работните условия и т.н., така че за вас става невъзможно да продължите работа. Конструктивното уволнение е вид неправомерно уволнение и преди всичко, вие трябва да сте работил(а) в продължение на една година за вашия работодател, за да можете да подадете жалба пред служебния трибунал.

Категории