Имиграция и работа Имиграция и работа: Правна помощ

Отправяне на жалба до работодател

Процедурата за подаване на оплаквания ви позволява да споделите притесненията си относно работата, условията или начина, по който работодателя или останалите хора се отнасят към вас.
По закон вашият работодател трябва да има процедура за оплаквания, за която е длъжен да ви информира, за да ви позволи да споделите притесненията си. В рамките на два месеца от започването на работа, новият работодател трябва да ви даде писмена информация относно работата, включително и информация относно условията на заплащане и работните часове. Това изявление трябва да описва и дисциплинарната процедура и процедурата за подаване на оплаквания, и да ви уведоми, че имате право да подадете жалба, ако имате някакви оплаквания.
Ако имате проблем с работодателя си, първоначално трябва да се опитате да го разрешите неофициално. Обърнете се към човека, чието име е посочено в процедурата за подаване на оплаквания или, ако това е невъзможно, се обърнете към следващия по чин. Ако не можете да разрешите неофициално проблема и искате да подадете жалба, трябва да следвате минималната законно установена процедура за подаване на жалба. Обикновено, тази процедура се използва дори и да сте напуснал(а) работа, но желаете да подадете жалба срещу бившия си работодател.
Стандартната процедура за подаване на жалби включва три стъпки:
• писмено изявление;
• среща;
• апелационна среща.

1. Писмено изявление
Трябва да изпратите писмено изявление до работодателя си, в което да опишете оплакванията си. То трябва да включва колкото си може повече подробна информация, включително и дати и часове. Трябва да си запазите копие от това изявление. Поначало, оплакването ви няма да може да стигне до служебния трибунал, ако не информирате достатъчно подробно работодателя относно оплакването си и не сте му дал(а) минимум 28 дена време за отговор.
Може да ви е от полза, ако посочите в изявлението как бихте желали да бъде разрешен проблема. Бъдете с позитивна нагласа – предложете повече варианти, ако смятате, че има няколко начина за разрешаването на проблема, с всеки от които вие сте съгласен(съгласна).
Пример за подобно писмо можете да откриете в уебсайтът на Department of Trade and Industry (www.dti.gov.uk).

2. Среща
След като изпратите писмено изявление относно оплакването си, работодателя трябва да насрочи среща с вас, за да обсъдите проблема. На работодателят ви трябва да му бъде предоставено достатъчно време за обмисляне на вашето изявление, но срещата не трябва да бъде неоснователно отлагана.
На срещата имате право да бъдете придружаван(а) от ваш колега или от представител на професионалния съюз. Длъжен(длъжна) сте да се явите на срещата, която трябва да бъде насрочена по време и място, удобно за вас и придружителя ви. Ако някой от вас е с физическо увреждане, работодателят трябва да се увери, че нямате проблеми с придвижването до, или присъединяването към, срещата.
Ако не се явите на срещата, на по-късен етап трибуналът може да реши, че сте виновен(виновна) и да ви намали компенсацията.
Ако поради непредвидими причини, вие или придружителят ви не се явите на срещата, работодателя трябва да насрочи друга среща, на която трябва да се явите. Ако и тази среща се налага да бъде отложена поради непредвидими причини, тогава няма да е необходимо да се насрочват допълнителни срещи и трябва да се продължи напред с необходимите процедури.
Внимателно се подгответе за срещата и обсъдете темата с придружителя ви. Ако присъстват личности, които не познавате, помолете работодателя да ги представи.
Представете ясно и спокойно случаят и обяснете какво сте предприел(а), за да разрешите неофициално проблема. Можете да отправите и допълнително предложения за разрешаване на проблема. Опитвайте се да придържате дискусията към повода за вашето оплакване.
След срещата, работодателят трябва да ви уведоми за решението си и какви действия ще бъдат предприети.
Работодателят ви трябва да ви информира за правото ви да обжалвате неговото решение. Трябва да използвате правото си на обжалване преди да се обърнете към служебния трибунал. Ако не го направите, компенсацията ви ще бъде намалена.

3. Апелационна среща
Ако решите да обжалвате, трябва да информирате работодателя си. Препоръчително е да го направите писмено. Запазете копие от писмото, понеже може да ви е необходимо ако случаят ви се отнесе до служебния трибунал. Вашият работодател трябва да насрочи допълнителна среща, за да обсъдите жалбата. Отново, тя трябва да бъде в подходящо време и място, и имате право на придружител.
Ако е възможно, колкото си може по-висшестоящ мениджър трябва да разгледа молбата ви.
Длъжен(длъжна) сте да се явите на срещата. Ако не го направите, на по-късен етап трибуналът може да реши, че сте виновен(виновна) и да ви намали компенсацията.
След срещата, работодателят трябва да реши какво ще прави и да ви информира. Това е неговото крайно решение и ако вие не сте удовлетворен(а) от него, и смятате, че правата ви са потъпкани, можете да отнесете случая си до служебния трибунал.
Ако работодателят не е следвал с точност процедурите, трибунала може да реши, че действията му не са уместни. Това ще означава, че вие сте бил(а) несправедливо уволнен(а).
Има ситуации, при които не е необходимо да следвате официалната процедура за подаване на жалба, ако:
• повече от един служител има едно и също оплакване и със случая се занимава съответния професионален съюз;
• ако сте претърпял(а) безпокойство и се счита, че ще претърпите допълнително безпокойство ако следвате официалната процедура за подаване на жалба;
• има вероятност от сериозни заплахи от насилие или причиняването на имуществени щети от една от страните по жалбата;
• не е практично да започнете или завършите процедурата в рамките на съответния период – когато вече сте напуснал(а) работата си – за да представяте писмено оплакване на бившия си работодател.

Категории