Имиграция и работа: Правна помощ

Период за отправяне на предупреждение

Повечето служители имат законното право на предупредителен период преди уволнение. Много служители имат и други права в това отношение, по силата на трудовия им договор. Винаги ще има трудов договор, дори и нищо да не е написано в него. Дори и законът или вашия трудов договор да не ви дават право на минимален предупредителен период, вие все пак имате право на „благоразумно” предупреждение. В по-голяма част от случаите, ако вашия работодател желае да ви уволни, той трябва да следва законната дисциплинарна и процедура за уволнение.

Кой няма законни права за минимално предупреждение?
Някои служители нямат законното право на минимален предупредителен период. Те са:
• тези, които са наети от работодателя за по-малко от един календарен месец. Служителите с договори за фиксиран период, които са работили в продължение на един месец имат право на предупреждение;
• служителите на Короната;
• моряците на кораб, регистрирани във Великобритания по силата на групово споразумение;
• служителите, които са уволнени поради масов непрофесионализъм. Ако сте обвинен(а) в масов непрофесионализъм, можете да подадете жалба до служебния трибунал. За тази цел има строги времеви лимити.
Дори и да нямате законно право на предупреждение, вие все пак имате право на “благоразумно” предупреждение, или на предупреждението, на което ви дава право вашия трудов договор – освен в случаите, когато сте уволнен(а) поради масов непрофесионализъм. За това е важно да проверите действителната причина за вашето уволнение.

Какъв е периода на предупреждението, което трябва да получите?Законът дава на всички служители правото на минимален предупредителен период, освен в горепосочените случаи. Този период е:
• една седмица за служителите, които са работили за работодателя си в продължение на един месец, но по-малко от две години; или
• две седмици за служителите, които са работили за работодателя си в продължение на две пълни години; и
• една допълнителна седмица за всяка година допълнителен стаж от датата, на която предупредителния период изтича, до максимум 12-месечен период, общо.

Договорно предупреждение
Вашият трудов договор може да ви дава право на по-голям предупредителен период от законния минимум. Обаче, никога периода не може да бъде по-малък от минимума, независимо от това какво е писано в договора.
Ако в договора не е посочен предупредителен период, вие пак можете да имате право на минимален предупредителен период, защото практиката го налага. Например, ако всеки, който е работил за вашата фирмата, е получавал минимум 3-седмично предупреждение, и вие ще имате право на такова предупреждение.

“Благоразумно” предупреждение
Ако законът не ви дава право на предупреждение и в договора ви няма предупредителен период (независимо дали е писмен, устен или наложен от практиката), вие все пак ще имате право да “благоразумен” период. Какво е благоразумен период ще зависи от това на какъв период от време ви се плаща. Например, ако ви се плаща всяка седмица, можете да спорите, че една седмица е благоразумен период, ако ви се плаща всеки месец – един месец е благоразумния период. Няма да имате право на благоразумно предупреждение, ако сте уволнен(а) поради масов непрофесионализъм.

На какъв предупредителен период има право работодателя?Предупреждението, което вие трябва да отправите към работодателя преди на напуснете, трябва да бъде вписано в договора ви. Ако в договора не е споменато какво предупреждение трябва да отправите към работодателя си, тогава, ако сте работил(а) в продължение на един месец и повече, минималното предупреждение, което трябва да дадете е една седмица. Ако сте работил(а) в продължение на по-малко от един месец, предупредителния период трябва да бъде благоразумен. Ако според договора ви вие трябва да отправите предупреждение за по-голям период, вие сте длъжен(длъжна) да го направите. Вашият договор може да описва големината на предупредителния период, дали предупреждението трябва да е писмено и дали трябва да го връчвате.
Ако напуснете работа без да отправите необходимото предупреждение, вашият работодател може да не ви изплати част или цялата сума от парите, които ви дължи. По начало, работодателите нямат законното право да ви удържат дължими пари, но всичко зависи от това какво е писано в договора.

Заплащане по време на предупредителния период
Ако изработвате нормалните си работни часови по време на предупредителния период, вие имате право на нормално заплащане.
Може да нямате възможност да работите по време на предупредителния период, защото:
• желаете да работите, но не ви е предоставена работа;
• сте в отпуск;
• отсъствате от работа поради болест или травма.
Ако не работите по време на предупредителния период поради една от горепосочените причини, по закон вие пак трябва да получавате нормалното си заплащане. Обаче, има изключение от това правило. Ако договорът ви дава най-малко една седмица по-голям предупредителен период от законния, вие губите законното си право да ви се плаща по време на целия период. В този случай, ще имате право само на заплащането, посочено в договора ви.

Заплащане вместо предупреждение
Ако работодателят ви уволни без да ви отправи съответното предупреждение, на което имате право по закон, или трудов договор, той трябва да ви заплати определена сума. Това се нарича още обезщетение. Единственото изключение от това правило е когато сте бил(а) уволнен(а) поради масов непрофесионализъм.
Количеството на паричното обезщетение ще зависи от големината на предупредителния период, на който имате право. Обезщетението трябва да бъде по величината на нормалната ви заплата. Например, ако имате право на 4-седмично предупреждение, ще имате право на обезщетение в размер на 3 седмици. Можете да имате право и на по-голяма сума, в зависимост от договора ви.

Категории