Имиграция и работа: Правна помощ

Установени със закон права на работното място

Установените със закон права са законни права, въз основа на законите на Парламента. Почти всички работници, работещи законно като наети от работодател по трудов договор, имат определени законни права, независимо от броя седмични работни часове.

Установените със закон права, които имат повечето наети работници са:
• правото на писмено изявление с основните работни условия. Всички работници, независимо от броя седмични работни часове, имат правото да получат писмено изявление от своя работодател в рамките на два месеца от започването на работа, което изявление описва основните условия по трудовия договор. Изявлението трябва да дава подробна информация относно работата, работна заплата, работни часове, право на отпуск, болничен отпуск, пенсионни програми, предупреждение и процедурата за отправяне на оплаквания, и дисциплинарната процедура на компанията или организацията;

• право на подробен payslip (отчет). Всички работници имат право на индивидуален писмен payslip, преди или след заплата. Payslip трябва да показва брутната заплата (това е заплата с данъците и National Insurance) и чистата заплата след удръжки като: данъци, National Insurance, пенсионните и професионалните вноски. Удръжките, които се изменят всяка седмица – например, данъци и National Insurance – трябва всеки път да бъдат вписвани, заедно със сумата на удръжката и причината за нея. Удръжките, които не се променят, например професионалните вноски, трябва да бъдат показвани веднъж годишно.
Това важи от първият ви работен ден;

• правото да ви бъде заплатена поне минималната национална заплата. Това важи от първия работен ден;

• правото да не ви се правят незаконни удръжки. Това важи от първия работен ден;

• правото на четири седмици годишен платен отпуск. Някои работници нямат право на платен отпуск;

• правото да отсъствате от работа поради професионални задължения и дейности. Това важи от първия работен ден. Не е задължително това отсъствие да бъде платено. Освен това, работниците имат правото да бъдат придружавани от представител на професионалния съюз на прослушване за отправяне на оплаквания и дисциплинарно прослушване;

• правото на платено отсъствие от работа за търсене на нова работа, ако сте уволнен. Това важи след като изминат две години откакто работите за един и същи работодател;

• правото на отсъствие на 16-17 годишни работници за образование и обучение. Това важи от първия работен ден;

• правото на платено отсъствие за полагане на грижи при бременност. Това важи от първия работен ден;

• правото на платено майчинство в продължение на 26 седмици и правото да се върнете на работа след това. Това важи от първия работен ден. Ако сте работила в продължение на 10 или повече месеца за вашия работодател, ще имате право на допълнително майчинство;

• правото на платено бащинство;

• правото на платено отсъствие, поради осиновяване;

• правото да поискате гъвкаво работно време;

• правото да получите неплатено родителско отсъствие и за мъже, и за жени (ако сте работил(а) за работодателя в продължение на 1 година) и правото на приемлив отпуск за гледане на зависещи от вас хора, които имат спешна нужда (това важи от първия работен ден);

• правото по закона за Здравето и безопасността да имате максимум 48-часова работна седмица. Това важи от първия работен ден;

• правото по закона за Здравето и безопасността да имате седмични и дневни почивки. Това важи от първия работен ден. Има специални правила за работниците, които дават нощни смени;

• правото да не бъдете дискриминиран(а) по предразсъдъци като пол, раса, физическо увреждане, религия или сексуална ориентация. Това важи от първия работен ден;

• правото на предизвестие за уволнение, при условие че сте работил(а) за работодателя в продължение на най-малко една календарна година;

• правото на писмени обяснения от работодателя за уволнението, при условие че сте работил(а) за него в продължение на 1 година.
Бременните жени или тези, които са в майчинство, имат право на писмено обяснение без да е необходимо да са работили в продължение на определен период;

• правото на компенсация при неправомерно уволнение. В повечето случаи, е необходимо да сте работил(а) в продължение на 1 година, за да имате право да подадете жалба за неправомерно уволнение;

• правото да поискате обезщетение за уволнение, ако сте уволнен. В повечето случаи, е необходимо да сте работил(а) в продължение на 1 година, за да имате право да поискате обезщетение за уволнение;

• правото да не претърпявате вреди или уволнение поради „разпространение на слухове” за злоупотреба със служебното ви положение на работното място. Това важи от първия работен ден;

• правото почасовия работник да има същите договорни права като работника на пълен работен ден;

• правото временно наетият работник да има същите права като постоянно наетия работник.

Повечето работници имат правото на законни платени болнични, ако отсъстват от работа поради болест. Нещо повече, някои работници могат да получат професионални болнични, но това ще зависи от техния трудов договор. Освен посочените права, може да имате и други права, поместени в трудовия договор.

Наблюдение на работното място

Работодателите имат правото да наблюдават следните действия на служителите си:
• кореспонденцията по пощата;
• телефонните разговори;
• факсове;
• e-mail;
• употреба на internet;
• поведение на работното място.
Наблюдението е законно позволено ако:
• наблюдението е свързано с бизнеса на работодателя;
• комуникационната система е прeдоставена за частична или цялостна употреба във връзка с дейността на работодателя;
• работодателят е положил необходимите усилия да информира ползвателите, че кореспонденцията им ще бъде преглеждана.
По принцип, работодателят трябва да има кодекс или политика за наблюдение. Ако това е договорено със служителите, то може да формира част от трудовия договор и да бъде база за дисциплинарни действия.
Някои работодатели наблюдават служителите без да ги предупреждават – например, чрез скрити камери или аудио устройства. Това много рядко може да бъде законно и според законът за защита на данните тайното наблюдение на личните пространства на работното място, като тоалетните на персонала, не трябва да бъде позволено, освен ако не става въпрос за сериозно криминално престъпление, като пласиране на наркотици. Ако смятате, че работодателят ви наблюдава по непозволен начин, можете да се свържете с Information Commissioner (01625 545 745 или да посетите www.informationcommissioner.gov.uk), за да разберете дали работодателя ви изпълнява задълженията си по силата на закона за защита на данните. Тази услуга не се заплаща. Ако Commissioner реши, че работодателят не спазва закона, могат да бъдат отправени препоръки и предупреждение към него. Information Commissioner не може да ви даде компенсация.

Категории